Nationell samverkan

Prostatacancerförbundet samarbetar och samverkar med olika myndigheter och organisationer runtom i Sverige i syfte att uppnå positiva förändringar inom prostatacancerområdet.

Teamwork

Myndigheter

Socialdepartementet

Socialdepartementet är en del av Sveriges regering och har hand om frågor som rör sjukvård och hälsa. Till departementets verksamhet hör 55 myndigheter, varav några är särskilt betydelsefulla för förbundet: Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelförmånsverket, Myndigheten för Vårdanalys, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Departementet träffar dessutom särskilda överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en enhet under socialdepartementet och tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården. Myndigheten fördelar statsbidrag till handikapp- och patientorganisationer samt fungerar som bas för de nationella vårdprogrammen och kvalitetsregistren, bland annat cancerregistret.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är en statlig myndighet som ansvarar för tillsyn av medicintekniska produkter. De godkänner och kontrollerar läkemedel och naturläkemedel för att patienter och hälso- och sjukvård ska ha tillgång till säkra och effektiva produkter som används på rätt sätt.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att pröva om ett läkemedel, en förbrukningsartikel eller en tandvårdsbehandling ska subventioneras av samhället. Myndigheten bedriver även tillsyn av apotek för att se till att tillgängligheten är god och att patienten får rätt läkemedel till rätt pris.

Vårdanalys

Vårdanalys är en oberoende myndighet som har i uppgift att stärka patientens och brukarens ställning genom att granska och analysera vården och omsorgen utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. En aktuell rapport behandlar begreppet patientcentrering. Granskning inleds bland annat om vilken information prostatacancerpatienter får vid besked och inför val av behandling samt om hur nya, dyra cancerläkemedel introduceras.

Organisationer

Cancerfonden

Prostatacancerförbundet är en av huvudmännen i Cancerfonden som är en fristående ideell insamlingsorganisation som verkar för att färre ska drabbas av cancer och för att fler ska överleva sjukdomen. De bedriver pengainsamling, forskningsfinansiering, kunskapsspridning, opinionsbildning och kampanjaktiviteter.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Sveriges Kommuner och Regioner är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets kommuner och regioner. Tillsammans med kommuner, regioner och deras regionala cancercentrum genomför de utvecklingsarbeten för att förbättra cancervården. Den nationella cancerstrategin och separata överenskommelser mellan Sveriges Kommuner och Regioner och regeringen anger innehåll och riktning.

Regionala cancercentrum (RCC)

Regionala cancercentrum är en kunskaps- och utvecklingsorganisation med center i varje hälso- och sjukvårdsregion i Sverige. De verkar för att landets cancervård ska bli mer patientfokuserad, jämlik, säker och effektiv.

Cancerregistret

Cancerregistret används för att kartlägga förekomsten av cancersjukdomar i Sverige. Registret utgör bas för forskning och internationella jämförelser. Alla statistiska uppgifter skickas först till de sex regionala cancercentren och sammanförs sedan en gång om året av Socialstyrelsen.

Funktionsrätt Sverige

Prostatacancerförbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige som är en oberoende organisation som agerar för att åstadkomma samhällsförändringar och belysa levnadsvillkoren för personer som lever med funktionsnedsättning. Medlemskapet finansieras huvudsakligen av statsbidrag från Socialstyrelsen.

Svensk Urologisk Förening (SUF)

Svensk Urologisk Förening är en specialistförening inom Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi. Föreningen har som mål att driva utvecklingen av urologin i Sverige framåt och består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi.

Svensk Onkologisk Förening (SOF)

Svensk Onkologisk Förening utgör sektionen för Onkologi i Svenska Läkaresällskapet. Föreningen är tvärvetenskaplig och har medlemmar från flera medicinska discipliner och läkemedelsföretag med onkologisk inriktning och anordnar aktiviteter och utbildningskurser för specialister.

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi och Rehabilitering (SWEDPOS)

Svensk förening för psykosocial onkologi arbetar för att bidra med fysiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt stöd till cancerberörda.

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi (RSU)

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi är en ideell yrkesförening och fristående sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening vars främsta mål är att verka för att utveckla urologisjuksköterskans yrkesfunktion.

Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV)

Nationella rådet för palliativ vård är en ideell förening som verkar för en samordnad palliativ vård i hela landet, samt med informationsspridning gentemot allmänhet och myndigheter. Med palliativ menas lindrande vård. Ofta handlar det om vård i livets slutskede, men det kan även röra sig om den lindrande vården som ges när en sjukdom inte kan botas.

Läkemedelsindustriföreningen (LIF)

Läkemedelsindustriföreningen är en branschorganisation för forskande läkemedelsföretag verksamma inom Sverige. Föreningen företräder företagen i gemensamma frågor gentemot myndigheter, organisationer och beslutsfattare.

Farmaceutiska specialiteter i Sverige (FASS)

FASS drivs av Läkemedelsindustriföreningen och är ett uppslagsverk över de läkemedel som är tillåtna för försäljning i Sverige.

Arbetsgivarföreningen KFO

Arbetsgivarföreningen KFO är en av Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. De arbetar med samhälls- och näringspolitisk påverkan och bedriver sakfrågor för sina medlemmar gentemot lagstiftare och beslutsfattare. Många av medlemmarna är kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser.

Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar och övar tillsyn avseende 90-konton.

Giva Sverige

Giva Sverige är en bransch- och insamlingsorganisation som verkar för tryggt givande och ökat förtroende för insamlingsbranschen.

Senast uppdaterad 29 april 2020