Vad tycker förbundet?

Prostatacancerförbundet vill se en prostatacancervård i ”världsklass” där tidig upptäckt räddar liv och alla män i målgruppen får testa sig. Cancervården ska vara likvärdig vart du än bor i landet och leva upp till Nationellt vårdprogram och Standardiserat vårdförlopp (SVF) utan onödig väntetid. En bred bedömning av patientens rehabiliteringsbehov ska göras enligt nationellt vårdprogram cancerrehabilitering. Patienten ska informeras om möjlig rehabilitering och planering av insatser ska göras tillsammans med patienten under hela cancervårdförloppet.

Faktaruta med information om prostatacancer

Nedan följer några för oss extra viktiga punkter.

DIAGNOSTIK

1. ScreeningProstatacancerförbundet kräver att Sverige inför allmän screening av prostatacancer.

2. PSA-prov

  • Alla män med medicinsk eller genetisk grundad risk för prostatacancer ska erbjudas PSA-prov och information om fördelar och nackdelar med beaktande av rekommenderade tidsintervall.
  • Alla män mellan 50 och 75 år har rätt till PSA-prov med beaktande av rekommenderade tidsintervall. Detta gäller oavsett om berörd region medverkar i projektet Organiserad Prostata Testning OPT.

3. MRÖverdiagnostik ska undvikas genom att patienter med välgrundad misstanke om prostatacancer i nästa steg utreds med bpMRI alternativt som steg två efter riskkalkylatorn Sthlm3.

4. BiopsiBiopsier ska för bättre precision och mindre infektionsrisk genomföras transperinealt. 

5. InformationAlla patienter ska i samband med diagnosbesked få anpassad och upprepad information skriftligt och muntligt om sjukdomen, behandlingsalternativ, effekter och biverkningar, tidsperspektiv, rehabilitering och möjligheten att välja vårdgivare och/eller ny medicinsk bedömning samt information om Prostatacancerförbundet och den lokala patientföreningen. Närstående ska erbjudas möjlighet att delta.

6. Individuell patientöversikt, IPÖAlla män som får diagnosen prostatacancer ska journalföras i IPÖ. Hälsoskattning (PROM) ska alltid inhämtas, sammanställas och göras tillgänglig för vårdgivare och patienter.

BEHANDLING

7. Kontaktsjuksköterska (KSSK)Alla patienter som får diagnosen ska erbjudas en namngiven kontaktsjuksköterska med förutsättningar att arbeta enligt RCC:s definition. KSSK ska alltid vara med vid möten med och om patienten. KSSK ansvarar för att patienten får Min vårdplan, digitalt och/eller utskriven samt för att planen fortlöpande uppdateras.

8. Uro-onkologisk mottagningAlla patienter ska inför val av behandling träffa såväl urolog som onkolog, enskilt eller i form av gemensam mottagning.

9. MDKAlla patienter med konstaterad prostatacancer ska diskuteras vid multidisciplinär konferens, MDK där tvärprofessionell bedömning kan ske.

10. Ny medicinsk bedömningPatienten ska alltid informeras om möjlighet till en helt ny medicinsk bedömning (second opinion) i den egna eller annan region.

11. ÅlderVal av behandling ska inte ske med hänsyn till ålder utan utgå från en bedömning av hälsotillstånd och förväntad återstående levnadstid. Patientens egna önskemål ska alltid väga tungt.

12. VäntetiderPlanerad behandling ska inledas utan onödig väntan enligt reglerna för det standardiserade vårdförloppet, SVF.

13. KirurgiKirurgi ska endast utföras vid kvalitetssäkrade och nivåstrukturerade kliniker. Klinikerna ska öppet kunna redovisa sin verksamhet samt resultat inklusive PROM-data.

14. StrålbehandlingHydrogel Spacer ska användas vid all strålbehandling för att undvika skador på tarmen.

15. PSMA-PetPSMA-Pet ska alltid används vid återfall efter radikal behandling. Detta gäller även är man i tidigt stadium misstänker spridd cancer.

16. LäkemedelGodkända läkemedel ska introduceras snabbt och användas likvärdigt i hela landet. Förskrivningen ska enbart grunda sig på det medicinska behovet och patientens förutsättningar i övrigt. Prostatacancerförbundet kräver också en reglering av läkemedel utanför förmånen, till ex potensmedel, för att uppnå en lägsta och gemensam prissättning i landet.

REHABILITERING

17. Rehabiliteringsplanering ska inledas redan vid diagnos.Behovet ska kartläggas fortlöpande, och insatserna ska ges inte som tillval utan vara integrerade i ordinarie verksamhet. För patienter med mer omfattande problem av medicinsk, social eller psykologisk art ska nödvändig specialistbehandling ordnas, även rehabveckor. Patientboken ”Sex, samliv & prostatacancer” ska ingå i informationsmaterialet.

Denna sammanställning är under ständig utveckling och innehåller de ställningstaganden som förbundsstyrelsen hittills beslutat. Revidering sker årligen i december.

Här kan du ladda ner punkterna samlade i en pdf.

Senast uppdaterad 11 januari 2024