Hit går din gåva

Prostatacancerförbundet arbetar aktivt för att besegra prostatacancern! Genom gåvor till Prostatacancerfonden kan vi finansiera forskning och utveckling samt sprida kunskap om sjukdomen. Förbundet har 90-konto, kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Giva Sverige.

Diagram över utdelade medel från Prostatacancerfonden 2017-2022

Hit går din gåva

Pengarna som kommer in till Prostatacancerförbundet går till Prostatacancerfonden vars mål är:

  • Stödja svensk forskning och utveckling om prostatacancer.
  • Utveckla kompetensen hos vårdpersonal och patientföreträdare inom svensk prostatacancervård.
  • Genomföra opinionsbildande insatser i kampen mot prostatacancer för en bättre prostatacancervård samt verka för ökad kunskap om sjukdomen.

90-konto och seriös mottagare av gåvor

Prostatacancerförbundet har 90-konto, kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är medlemmar i Giva Sverige. Vi arbetar aktivt för att hålla administrationen låg så att så stor del som möjligt av gåvan ska gå till ändamålet.

Kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Prostatacancerförbundets insamlingsarbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll bevakar givares, donatorers och företags intressen. Deras uppgift är att granska ideella föreningar och stiftelser samt bevilja 90-konto. Ett 90-konto är för givarna en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Svensk Insamlingskontroll godkänner upp till 25 procent i insamlings- och administrationskostnader för att tillåta ett 90-konto. Prostatacancerförbundet ligger med god marginal under den gränsen.

Diagram över hur Prostatacancerfonden medel används

Medlemmar i Giva Sverige

Prostatacancerförbundet är också medlem i Giva Sverige som arbetar för etisk och professionell insamling bland allmänheten. Varje år måste alla anslutna medlemmar redovisa en så kallad Kodrapport som visar att de sköter sitt arbete etiskt och professionellt. Prostatacancerförbundet deltar kontinuerligt på möten och utbildningar för att höja kvaliteten på vår insamlingsverksamhet.

Intern kontroll

Varje år granskar Prostatacancerförbundets auktoriserade revisor och internrevisor bokslut, årsredovisning och förvaltningen av den löpande redovisningen. Förbundsstämman som äger rum vartannat år fastställer en verksamhetsplan och förbundsstyrelsen ser till att åtgärderna fullföljs.

Prostatacancerförbundets forskningsråd

Förbundet har ett särskilt Forskningsråd som går igenom de ansökningar om forskningsanslag som kommit in och lämnar sedan förslag till förbundets styrelse som sedan fattar beslut om årets forskningsanslag. Här kan du läsa mer om forskning.

Prostatacancerförbundets stipendiekommitté

Förbundet har en särskild stipendiekommitté som kontinuerligt går igenom ansökningar och fattar beslut om inkomna stipendieansökningar. Här kan du läsa mer om stipendier.

Förvaltning av fondens kapital

Prostatacancerfonden har en uppgift som är långsiktig. Fondkapitalets främsta uppgift är att säkerställa fondens åtaganden på lång sikt. Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. För att säkerställa denna uppgift har förbundet tagit fram en placeringspolicy för kapitalförvaltningen. Syftet med placeringspolicyn är att fastställa:

  • I vilka tillgångar och med vilka begränsningar kapitalet får placeras.
  • Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras.

Målet för kapitalförvaltningen är att erhålla god avkastning med iakttagande av riskhantering och de ramar/direktiv som anges i placeringspolicyn.

Senast uppdaterad 17 oktober 2023