Sök forskningsanslag

Här hittar du information samt de blanketter du behöver för att kunna ansöka om forskningsanslag från Prostatacancerfonden.

Sök forskningsanslag

Ansök om forskningsmedel för år 2024 senast den 15 november 2023.

Blanketter/formulär och styrdokument

Nedan finner Du blanketter/formulär att fylla i vid ansökan om forskningsmedel samt styrdokument med mer information om rutiner och villkor.

Ansökan ska innehålla:

 • Person- och kontaktuppgifter
 • Titel
 • Institution
 • Kort om projektet
 • Eventuell handledare
 • Belopp som sökes
 • Utbetalningsuppgifter
 • Redan anhållna anslag för projektet
 • Ytterligare sökta anslag för projektet
 • Ifylld blankett/formulär: Ansökan om forskningsanslag, ladda ned blanketten alternativt kontakta förbundets kansli för att få den hemskickad.

Till ansökan ska även bifogas:

 • CV (max två sidor)
 • Referenser (förbundet förbehåller sig även möjligheten att själva inhämta referenser om den sökande)
 • Resultat från tidigare projekt
 • Tidigare publikationer

Samt en forskningsplan (max åtta sidor inklusive referenser) för projektet med:

 • Specifik målsättning
 • Preliminärt resultat
 • Betydelse för forskningsfältet
 • Patientnytta
 • Tidigare publicerade resultat rörande projektet
 • Arbetsplan
 • Ekonomisk beräkning

OBS: Vid beviljad ansökan ska sedan ifylld blankett Rekvisition av forskningsmedel skickas in, sedan sker utbetalningen. Läs mer i styrdokumentet Riktlinjer för ansökan, beredning och redovisning av forskningsanslag.

Villkor

Mottagare som inte uppfyller villkoren helt kan återkrävas på hela eller delar av det utbetalda anslaget. Varje mottagare av forskningsmedel förbinder sig att uppfylla vissa villkor i samband med att anslaget tas emot:

 1. Efter avslutat forskningsprojekt ska mottagaren skicka in en ekonomisk slutredovisning. Läs mer i styrdokumentet Riktlinjer för ansökan, beredning och redovisning av forskningsanslag.
 2. Efter avslutat forskningsprojekt ska mottagaren, för Prostatacancerförbundet, redovisa gjorda erfarenheter och nytillförda kunskaper till forskningsfältet för prostatacancer.
 3. Efter avslutat forskningsprojekt ska mottagaren skicka in (till Prostatacancerförbundet) en populärvetenskaplig resultatsammanfattning på svenska (max en A4 sida) som Prostatacancerförbundet kan publicera för offentligheten i form av exempelvis pressreleaser eller annonser på hemsidan, i medlemstidningen Prostatanytt.
 4. Efter avslutat forskningsprojekt ska mottagaren skicka in resultaten till Svensk Medicinsk Tidskrift för eventuell publicering.

Så behandlas din ansökan

Inkomna ansökningar behandlas konfidentiellt och registreras och bereds av Prostatacancerförbundet. De behandlas sedan av förbundets Forskningsråd som föreslår förbundets styrelse tilldelning av forskningsmedel. Därefter fattar styrelsen beslut om vilka projekt som tilldelas anslag. Läs mer om forskningsrådet här.

Besked om beviljade anslag meddelas under mars månad och offentliggörs i samband med Prostatacancerförbundets stämma/ordförandekonferens. Beslutet kan inte överklagas.

Senast uppdaterad 02 maj 2023