Prostatacancerfonden

Prostatacancerfonden har delat ut över 110 miljoner kronor till forsknings- och utvecklingsprojekt, stipendier och opinionsbildning de senaste sex åren. Fondens kapital består bland annat av medel från gåvor från privatpersoner och företag, försäljning av pins och övriga produkter samt genom lotterimedel.

Aldre Man Barn

Syfte

Prostatacancerfonden har som syfte att:

  • Stödja svensk forskning och utveckling om prostatacancer.
  • Utveckla kompetensen hos vårdpersonal och patientföreträdare inom svensk prostatacancervård.
  • Genomföra opinionsbildande insatser i kampen mot prostatacancer.

Forskningsanslag

Varje år delar Prostatacancerfonden ut forskningsanslag till svenska forskningsprojekt som stärker och utvecklar kunskapen inom forskningsfältet för prostatacancer. Forskningsfältet inom prostatacancer rör såväl psykosociala som rent medicinska aspekter av sjukdomen så som;

  • Nya behandlingsmetoder
  • Nya diagnosmetoder
  • Förbättrad fysisk och psykisk hälsa hos patienten
  • Reducerade bieffekter av behandling och förbättrad överlevnad
  • Patientnära klinisk forskning
  • Utvärdering av behandlingsresultat

Här kan du läsa mer om forskning.

Stipendier för kompetensutveckling

Prostatacancerfonden delar ut stipendier för kompetensutveckling av personal inom prostatacancervården och patientföreträdare i syfte att förbättra vård, omsorg och livskvalitet för patienter och deras närstående.

Stipendierna avser deltagande i kurser och konferenser eller andra liknande verksamheter där forskningsrön och behandlingsmetoder presenteras. Tanken är att bidra till att snabbt föra ut forskningsresultat för att på så vis förbättra vården av patienter med prostatacancer och därmed höja livskvaliteten för dem och deras närstående. Stipendier kommer att prioriteras till patientföreträdare och yrkesgrupper som finns nära patienten i vården såsom sjuksköterskor och uroterapeuter. Företräde ges åt sådan kompetensutveckling som inte täcks av annan finansiering.

Här kan du läsa mer om stipendier.

Opinionsbildande insatser

Prostatacancerfonden bidrar till opinionsbildande insatser i kampen mot prostatacancer. Insatserna beslutas av Prostatacancerförbundets styrelse. Förbundet bedriver ett aktivt påverkansarbete för att det ska införas ett system med organiserad prostatacancertestning i hela landet där samtliga män bör kallas till PSA-prov vid uppnådda 50 år. Prostatacancerförbundet har även under de senaste åren arbetat aktivt för att alla ska få tillgång till de livsförlängande läkemedlen som finns samt att tillgången inte ska bero på vilken region man tillhör. Prostatacancerförbundet arbetar också aktivt för att väntetiderna för prostatacancerpatienter ska kortas.

Diagram över Prostatacancerfondens utdelade medel 2017-2022

Kapital och förvaltning

Fondens kapital består av medel som skänks genom gåvor, sponsring och försäljning av förbundets profilprodukter samt genom lotterimedel. Prostatacancerförbundets styrelse ansvarar för att kapitalet förvaltas på ett säkert och bra sätt för optimal avkastning.

Tillsyn

Prostatacancerfonden har genom Svensk Insamlingskontroll ett 90-konto som är en garanti för att fonden följer de föreskrifter och anvisningar som Svensk Insamlingskontroll har. Svensk Insamlingskontroll har rätt att granska fondens ekonomi. Förbundet är även medlem i Giva Sverige som är en bransch- och insamlingsorganisation som verkar för tryggt givande och ökat förtroende för insamlingsbranschen.

Senast uppdaterad 02 juni 2023