Mål och vision

Prostatacancerförbundets grundsyn är att alla i Sverige ska ha rätt till vård på lika villkor oavsett bostadsort samt få tillgång till bästa dokumenterade vård i enlighet med svensk och internationell standard. Vår vision är: En framtid utan Prostatacancer.

Bild på Styrelsen under ett styrelsemöte

Foto: Lars Tomasson.

Prostatacancerförbundet mål är att:

Stödja patientföreningarna

 • Stödja patientföreningarnas upplysande och rådgivande verksamhet, utbildning, stöd- och kontaktpersonsverksamhet med mera för patienter och deras närstående samt organiserande av kompetenshöjande utbildningar av patientföreträdare.
 • Medverka till och underlätta erfarenhetsutbyte mellan patientföreningarna. 
 • Stimulera och underlätta bildandet av patientföreningar.

Driva påverkansarbete för en bättre prostatacancervård

 • Verka för tidig upptäckt av prostatacancer och att det ska införas en fungerande organisererad prostatacancertestning i hela landet, där samtliga män bör kallas vid 50 år.
 • Arbeta för att alla patienter ska få tillgång till de livsförlängande läkemedlen som finns och att tillgången inte ska bero på vilken region man tillhör.
 • Arbeta aktivt för att väntetiderna för prostatacancer ska kortas.
 • Verka för effektiv eftervård och rehabilitering med sikte på patientens livskvalité.
 • Stimulera förebyggande och hälsofrämjande verksamhet inom området prostatacancer.
 • Företräda patienternas intressen inför myndigheter, institutioner, organisationer.

Driva opinionsbildning för att öka kunskapen om sjukdomen

 • Verka för saklig upplysning till medlemmar, allmänhet, myndigheter och institutioner om patienternas erfarenheter och villkor.

Bidra till forskning och utveckling genom Prostatacancerfonden

 • Stödja svensk forskning och utveckling om prostatacancer.
 • Utveckla kompetensen hos vårdpersonal och patientföreträdare inom svensk prostatacancervård.
 • Genomföra opinionsbildande insatser i kampen mot prostatacancer.

Senast uppdaterad 12 juni 2024