Förbundsstämma

Förbundsstämman är Prostatacancerförbundets högsta beslutande organ och genomförs vartannat år, nästa förbundsstämma äger rum våren 2025. Röstberättigade vid stämman är patientföreningarnas valda ombud.

Foreningar

Förbundsstämman

Varje förening har rätt att utse två ombud. För att förbundsstämman ska vara beslutsmässig krävs att minst hälften av patientföreningarna är företrädda på stämman. Motioner kan väckas av patientförening eller enskild medlem i föreningen. Föreningens styrelse ska yttra sig över motion från enskild medlem. Både motioner och yttranden ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 90 dagar före förbundsstämman. Motionerna bereds av förbundsstyrelsen. Det år som det inte är stämma genomför förbundet en ordförandekonferens. Nästa förbundsstämma äger rum våren 2025.

Protokoll

Förbundsstämman 2023
Förbundsstämman 2021
Förbundsstämman 2019
Förbundsstämman 2017
Förbundsstämman 2015
Förbundsstämman 2013

Senast uppdaterad 17 maj 2023