Kombinationsbehandling kan minska andelen återfall

En forskningsstudie där patienter som fått återfall i prostatacancer har behandlats med både cellgifter och hormonbehandling visar lovande resultat. Tiden till nya återfall förlängdes och förhoppningen är att det även ska leda till längre överlevnad.

Foto: Umeå universitet.

Foto: Umeå universitet.

Namn: Andreas Josefsson.
Född: 1979.
Titel: Docent och universitetslektor.
Arbetar vid: Umeå universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Forskningsprojekt: Randomiserad internationell fas III-studie för tidig docetaxel vid PSA-relaps efter kurativt syftande behandling (SPCG-14).
Bidrag från förbundet: 550 000 kronor, mellan 2018 och 2022.
Tidigare intervju: Andreas Josefsson.
Länk till forskningspresentation: Om forskningsgruppens arbete på Umeå universitets webbplats.

I studien ingick 348 män som behandlats för prostatacancer med operation eller strålning men som trots det fick höjda PSA-värden.

– PSA-värdet steg ganska snabbt och det är allvarligt. Det är en grupp patienter som löper hög risk att utveckla metastaser av sin sjukdom, säger Andreas Josefsson, docent och universitetslektor, vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Umeå universitet, som är urologisk huvudansvarig för studien sedan 2015.

Kombinerad behandling
Studien är en av de första som undersökt hur kombinationen av cellgifter och hormoner kan påverka sjukdomsförloppet i det här stadiet av sjukdomen. Idag kan de patienterna bara erbjudas hormonbehandling. Patienterna delades in i två grupper, en som fick cellgifter och hormonbehandling och en som fick enbart hormonbehandling.

– Vi såg då att de patienter som fick tillägget av cellgifter till standardbehandling hade längre tid till återfall.

För männen som fick kombinationsbehandlingen tog det i genomsnitt 4,9 år innan nya återfall uppstod och inom fem år hade 13 av männen avlidit. För männen som enbart fick hormoner tog det 3,7 år innan de drabbades av återfall och inom fem år hade 24 avlidit.

– Det är väldigt lovande resultat. Tidigare har behandling med cellgifter innan det går att se metastaser i skelettet vid återfall, inte visat ge någon effekt vid PSA återfall. Det gör resultaten särskilt intressanta, säger Andreas Josefsson.

Studien har pågått sedan 2009 och Prostatacancerförbundet har stöttat forskningen sedan 2018.

Syftet har varit att undersöka om det inom fem år går att minska andelen cancer som återkommer och sprider sig. Har ni uppnått det?
– Ja, studien talar för att vi kan minska andelen återfall. Men för att se att det även har effekt på tiden hur länge männen lever, behöver vi följa upp männen under längre tid.

Viken betydelse har stödet från Prostatacancerförbundet haft?
– Det har haft stor betydelse eftersom det har gjort att vi har haft möjlighet att jobba mer intensivt med projektet. Framför allt har vi kunnat bekosta den externa granskningen av studien som säkerställer att de data vi har är rätt samt kostnaden för statistisk analys.

Vad är nästa steg?
– Vi behöver göra fler studier för att veta att den skillnad i tid till återfall som vi nu ser mellan grupperna också kan förlänga tiden tills metastaser uppstår. Helst vill vi minska dödligheten. Det är först då vi vet om det ger någon långsiktig nytta för patienterna att lägga till cellgifter när cancern nått det här stadiet.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024