Forskning och utveckling

Tack vare generösa gåvor till Prostatacancerfonden kan vi varje år bevilja medel till svensk prostatacancerforskning och dela ut stipendier för kompetensutveckling till sjukvårdspersonal och patientföreträdare.

Forskning Utveckling

Vi stödjer forskning som kommer patienten nära

Varje år avsätter Prostatacancerfonden flera miljoner kronor till svensk prostatacancerforskning. Forskare och vårdpersonal över hela landet har under året möjlighet att ansöka om anslag och Prostatacancerförbundets forskningsråd beslutar vilka ansökningar som ska få anslag. Forskningsfältet inom prostatacancer rör såväl psykosociala som rent medicinska aspekter av sjukdomen. Det kan exempelvis handla om nya behandlingsmetoder och reducerade bieffekter av behandling eller om hur man kan förbättra patienternas fysiska och psykiska hälsa.

Här kan du läsa mer om forskning.

Kompetensutveckling för vårdpersonal och patientföreträdare

Prostatacancerfonden delar kontinuerligt ut stipendier till kompetensutveckling av vårdpersonal och patientföreträdare inom svensk prostatacancervård. Stipendierna avser deltagande i kurser och konferenser där forskningsrön och behandlingsmetoder presenteras. Tanken är att bidra till att snabbt föra ut forskningsresultat till berörd personal och patientföreträdare för att på så vis förbättra vården av patienter med prostatacancer - och därmed höja livskvalitén för dem och deras anhöriga.

Här kan du läsa mer om stipendier.

Senast uppdaterad 17 april 2020