Yvonne Ceder

Namn: Yvonne Ceder.
Född: 1975.
Titel: Docent i molekylär mikrobiologi.
Arbetar vid: Laboratoriemedicin, Lund.
Forskningsprojekt: Reglering av prostatacancer benmetastasering av intracellulära och exosomala mikroRNA.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 300 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag forskar om betydelsen av mikroRNA för att prostatacancer ska metastasera. För att en cancercell ska kunna sprida sig och etablera sig på andra ställen i kroppen krävs att cellerna får egenskaper som cellerna i primärtumören inte har. De måste kunna lösgöra sig från de andra cellerna i primärtumören, gå ut i blodkärlen och överleva där. De ska kunna förflytta sig till en annan plats i kroppen och klara av att skapa metastaser i den nya miljön. För att cancercellerna ska kunna anpassa sig i den nya miljön, som är helt annorlunda än i prostatan, tror vi att mikroRNA har stor betydelse. MikroRNA är molekyler som påverkar proteinhalten i cellerna och det finns många vetenskapliga rapporter där resultaten tyder på att nivåerna av mikroRNA förändras vid prostatacancer. Det är därför intressant att studera betydelsen av mikroRNA djupare.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Det här bidraget kommer att gå till att studera ett specifikt mikroRNA och hur det påverkar prostatacellernas förmåga att metastasera till ben. Vi fokuserar på kommunikation med andra celler och främst med benceller eftersom prostatacancer oftast metastaserar till ben. Vi har preliminära data som tyder på att det beror på ett specifikt mikroRNA.

Hur ska studien göras?
– Vi kan artificiellt förändra nivåerna av specifika mikroRNA i prostatacancerceller. Sedan kan vi studera om detta påverkar vilka signaler cellerna sänder ut om vi placerar dem i en benmiljö eller i andra miljöer. Vi kan då se vilka signaler som är unika för benmiljön. Nästa steg blir att studera hur den signalen påverkar bencellerna. Som det verkar förändrar den signalen bencellerna vilket i sin tur gör att bencellerna börjar skicka signaler tillbaka till prostatacellerna. Denna kommunikation av molekyler är det som gör att cancercellerna kan etablerar sig i den fientliga miljön.

Varför vill du göra den studien?
– Jag hoppas att det kan leda till ökad insikt och förståelse om de molekylära mekanismer som driver prostatacancer att metastasera till ben.

Hur kan din forskning bidra till ökad kunskap om prostatacancer?
– Det långsiktiga målet är att kunna förhindra att prostatacancer sprider sig till ben. Den data vi har fått hittills är överraskande tydlig, men det här är grundforskning och innan våra resultat kan leda till förbättrade behandlingar tar det många år.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024