Ulrika Warpman Berglund

Namn: Ulrika Warpman Berglund.
Född: 1967.
Titel: Ställföreträdande forskningsgruppschef.
Arbetar vid: Arbetar Institutionen för onkologi och patologi, Karolinska Institutet.
Forskningsprojekt: PAICS-hämmare som ny behandlingsmetod vid kastrationsresistent prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 400 000 kronor.

Vad forskar du om?
Här i gruppen fokuserar vi på DNA-skador i cancercellerna. Vi vill förstå hur cancerceller överlever trots DNA-skador som borde göra att cellerna dör. Vi vill också veta vad som har förändrats i cellerna som gör att de kan dela sig så snabbt och hur vi kan påverka dem så att de dör.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
I det här projektet undersöker vi ett protein som heter PAICS. Cancercellerna verkar vara mer beroende av PAICS för att överleva och växa än vad normala celler är. Vi har preliminära data som visar att jämfört med annan cancer verkar det finns extra mycket av PAICS i prostatacancer och ännu mer i kastrationsresistent prostatacancer. Bidraget ska användas för att fortsätta studera den roll PAICS spelar vid prostatacancer.

Hur ska studien göras?
Vi kommer att använda cancerceller från prostatacancer och kastarationsresistent prostatacancer samt friska celler. Vi slår ut proteinet i cellerna för att se hur cellerna reagerar och vad som ger upphov till de reaktionerna. Vi utvecklar och testar också behandlingar som ska göra proteinet mindre verksamt och som på sikt förhoppningsvis kan bli nya läkemedel.

Varför vill du göra studien?
Vi strävar efter att få cancercellerna att dö och att de inte bara vilar och börjar växa igen så fort vi slutar behandla. Vi börjar se lovande effekter men vi behöver veta mer om vad som sker exakt.
Det övergripande syftet är att ta fram en behandling som bara angriper cancercellerna och inte drabbar normala celler och som kan användas både vid nyligen upptäckt prostatacancer och vid metastaserad prostatacancer. Den möjligheten finns eftersom cancercellerna är beroende av PAICS men friska celler inte verkar vara det.

Hur kan din forskning bidra till ökad kunskap om prostatacancer?
Vi har redan data som visar att det finns ett samband mellan nivåerna av PAICS i kroppen och hur snabbt man blir sjuk. Vår forskning gör att vi förstår mer om PAICS betydelse för att cancercellerna ska utvecklas från ett tidigt stadium till metastaserad sjukdom. Våra resultat kan sedan vi och andra forskare använda sig av för att ta forskningen till nästa steg. Det finns ett stort medicinskt behov av nya typer av behandlingar för metastaserad sjukdom och vi hoppas att vår forskning kan bidra till att utveckla det.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024