Stina Rudolfsson

Foto: Privat.

Namn: Stina Rudolfsson.
Född: 1971.
Titel: Cancerforskare.
Arbetar vid:
Kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet.
Forskningsprojekt: Vad händer när vi dödar prostatacancerceller med hormonbehandling och kan vissa cellers död leda till att andra stimuleras till att bli ännu mer aggressiva?
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 450 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag är molekylärbiolog och forskar om metoder för att diagnosticera prostatacancer. Bland annat studerar jag hur cancerceller utvecklas i olika miljöer.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Studien karaktäriserar egenskaperna hos metastaser genom att isolera cancerceller i blodet. Det görs genom att blodet först centrifugeras för att få ut en viss storlek av celler från en stor blodvolym. Därefter sorteras cancercellerna fram genom att använda ljudvågor. Vi ska dels förbättra metoden för att sortera fram celler dels undersöka egenskaperna hos cancercellerna. Vi ska också göra en delstudie som undersöker om cancerbehandling kan ha motsatt verkan på vissa cancerceller, att de börjar växa istället för att dö.

Hur ska studien göras?
– Vi räknar med att ca 50 patienter med metastaserad prostatacancer kommer att delta. Cirkulerande tumörceller i deras blod tas ut och analyseras. Patienterna genomgår sedan någon typ av kastrationsbehandling. Efter fyra veckors behandling kommer de tillbaka och tar nya prover. Då kan vi se om tumörcellerna i blodet har påverkats av behandlingen. I delstudien gör vi experiment med odlade cancerceller för att undersöka hur cellerna reagerar på olika behandlingar.

Varför vill du göra studien?
– Dels för att förbättra metoderna för hur celler i blodet kan isoleras och dels för att vi ska lära oss mer om egenskaperna hos cancercellerna. Det långsiktiga målet är att bidra till mer individanpassade behandlingar. I delstudien vill vi ha svar på om celldöd av prostatacancerceller kan starta celldelning hos cancerceller som inte dör. Hypotesen är att medicin som dödar cancercellerna sällan dödar alla celler. Det finns då en risk att de celler som finns kvar börjar dela sig och bli mer aggressiva.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Det gör att vi kan följa patienternas sjukdomsutveckling genom att ta blodprov istället för vävnadsprov. Det har särskilt stor betydelse när det gäller metastaser eftersom de tumörerna ofta sitter på platser som inte går att nå för att ta vävnadsprov. Kan vi istället undersöka metastasernas egenskaper genom blodprov betyder det mycket för att kunna ge rätt behandling.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024