Rebecka Hellsten

Foto: Privat.

Namn: Rebecka Hellsten.
Född: 1973.
Titel: Docent i molekylär medicin.
Arbetar vid: Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet.
Forskningsprojekt: STAT3 och immunosuppressiva celler i prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 367 500 kronor.

Vad forskar du om?
Jag studerar ett protein som heter STAT3 och vilken betydelsen det har vid prostatacancer. Hög aktivitet av STAT3 finns hos patienter med allvarlig cancer och är involverat i bland annat metastasering, kastrationsresistens och vid resistens mot flera andra behandlingar. Proteinet finns både i cancerceller och i immunceller. Det är centralt för vissa immunceller, så kallade immunosuppressiva celler som kan skapa en miljö som gynnar tillväxten av tumörcellerna.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Vi ska undersöka om det finns en koppling mellan olika stadier av sjukdomen, sjukdomsförlopp och hur patienter svarar på behandling med förekomsten av vissa typer av immunceller och STAT3. Vi har tidigare studerat substanser som blockerar STAT3 och sett god effekt. Nu vill vi förstå mer om sambandet mellan immunceller, STAT3 och sjukdomsutveckling.

Hur ska studien göras?
I tumörprover från patienter med prostatacancer i olika stadier undersöker vi tillgången på immunceller och mängden STAT3 i både cancerceller och immunceller. Resultaten kopplas till data om sjukdomsstadium och sjukdomens utveckling. Vi planerar att också undersöka blod från patienter med avancerad prostatacancer där förekomsten av olika immunceller och STAT3 mäts före och efter olika typer av behandlingar som strålning, kirurgi, hormonell behandling och cellgifter.

Varför vill du göra studien?
Jag vill förstå mer om vilken roll STAT3 spelar för att cancern ska bli behandlingsresistent och för hur sjukdomen utvecklas. I vävnadsproverna undersöker vi tillgången på immunceller och STAT3 vid olika stadier av prostatacancer och i blodproverna kan vi studera hur mängden av immunosuppressiva celler och STAT3 överensstämmer med svar på typ av behandling.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
I och med att vi lär oss mer om betydelsen av det här proteinet kan vi bättre förstå kopplingen till ett visst sjukdomsförlopp. Det kan göra det möjligt att tidigt identifiera vilka patienter som kommer att svara på vilken behandling. På så sätt kan hjälpen vi erbjuder bli effektivare.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024