Rebecka Arnsrud Godtman


Foto: Emelie Ljunggren.

Namn: Rebecka Arnsrud Godtman.
Född: 1981.
Titel: Docent, urolog.
Arbetar vid: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Forskningsprojekt: Socioekonomiska faktorers betydelse för tidig diagnostik av prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 450 000 kronor.

Vad forskar du om?
Jag är urolog och forskar om screening och tidig diagnostik.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Projektet handlar om att vi ska försöka hitta sätt att nå ut till männen i Sverige så att alla får samma möjlighet att ta ställning till om de ska testa sig för prostatacancer eller inte. Vi vet att det är socioekonomiskt snedfördelat vilka män som spontant testar sig och även vilken behandling männen får om de diagnostiseras med prostatacancer. Till exempel är män med kort utbildning mindre benägna att PSA-testa sig. Färre män med kort utbildning får också komma vidare till utredning och göra vävnadsprover. Snedfördelningen skiljer sig både geografiskt över landet och mellan olika stadsdelar.

Tycker du att fler män borde PSA-testa sig?
Jag tycker att fler män borde få information om PSA-testet så att de själva kan fatta beslut om huruvida de önskar testa sig. Många män nås inte av den informationen idag och dessutom är inte informationen presenterad på ett sätt som gör att de har möjlighet att fatta ett välgrundat beslut. Jag vill att alla män ska ha samma chans att fatta beslut om huruvida de ska testa sig eller inte.

Hur ska studien göras?
Studien baseras på analyser av stora databaser, registerforskning och enkätundersökningar. Vi kommer att undersöka vilka män som har valt att lämna PSA-prov och vilka som inte valt att göra det. Samt vilka män vi når när vi skickar ett erbjudande om testning. Var de bor, deras civilstånd, deras utbildning etcetera.

Varför vill du göra studien?
Den fråga vi vill ha svar på är hur tidig diagnostik och screening för prostatacancer kan ske på ett jämlikt sätt? Hur ska vi göra för att alla män ska få samma chans att ta ställning till om det ska testa sig eller inte? De finns mycket som talar för att det kommer att bli en screening i framtiden och då behöver vi ha metoder för att nå ut till alla män. Från andra screeningprogram vet vi att de med kortare utbildning, de som är utrikesfödda och de med lägre inkomster deltar i lägre utsträckning.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
Målsättningen är att generera kunskaper som kan utjämna ojämlikheter i tidig diagnostik och att alla män får samma förutsättningar att ta ett välgrundat beslut om huruvida de önskar testa sig eller inte. En del vill veta, andra säger att de vill vara lyckligt ovetande. Det valet måste vara mannens eget och inte avgöras av socioekonomiska förhållanden.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024