Per Fransson

Namn: Per Fransson.
Född: 1958.
Titel: Docent i onkologi.
Arbetar vid: Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.
Forskningsprojekt: Patientrapporterade utfallsmått och en kostnadseffektivitetsanalys av hypofraktionerad strålbehandling, i jämförelse med konventionell strålbehandling mot prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 300 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag forskar om behandlingsrelaterade biverkningar vid prostatacancer. Jag använder mig mycket av enkäter där patienterna svarar på frågor om hur de mår i relation till den behandling de har fått.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Jag jämför två olika typer av behandling med strålning av prostatacancer som har medelhög risk för återfall. Standardbehandlingen är 39 strålningstillfällen och den metoden jämförs med en behandling med bara sju strålningstillfällen men med högre daglig strålningsdos. Dels undersöker jag skillnaden i biverkningarna mellan de två olika metoderna dels hur kostnadseffektiv den kortare behandlingen är. Hur den kortare behandlingen påverkar överlevnaden undersöks i en annan studie.

Hur ska studien göras?
– Det här är en randomiserad studie som har pågått sedan 2005 där 600 patienter får den kortare behandlingen och 600 patienter får den längre konventionella behandlingen. För att beräkna kostnadseffektiviteten i den kortare behandlingen sammanställer jag data från patienterna från bland annat Försäkringskassan samt deras utbildning och inkomst. På så sätt beräknas hur patientens inkomstbortfall påverkas. När det gäller biverkningar följer jag upp patienterna två år och sex år efter behandlingen. Hittills visar preliminära resultat att den kortare behandlingen inte ger fler biverkningar än den längre behandlingen. De biverkningar som kan uppstå är till exempel mag-tarmproblem och försämrad erektionsförmåga.

Varför vill du göra den studien?
– För att en kortare behandling med lika bra resultat som en längre innebär stora besparingar för sjukvården. För patienten betyder det minskat inkomstbortfall och ökad livskvalitet.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Om det går att korta behandlingstiden med 32 strålningstillfällen betyder det stora besparingar för sjukvården vilket gör att fler patienter kan få behandling. För patienterna innebär det att de bara behöver vara två veckor på en strålbehandlingsavdelning istället för nio veckor.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024