Martin Eklund

Namn: Martin Eklund.
Född: 1978.
Titel: Civilingenjör, Lektor i epidemiologi.
Arbetar vid: Karolinska Institutet.
Forskningsprojekt: Fortsatt utveckling och klinisk valideringen av AI-assisterad diagnostik och gradering av prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 300 000 kronor.

Vad forskar du om?
 Jag försöker förbättra både hur man diagnostiserar och behandlar prostatacancer. Det gör jag genom att använda mig av artificiell intelligens. En patolog som undersöker ett vävnadsprov i mikroskop är idag en central del i att diagnostisera prostatacancer och gradera hur allvarlig cancern är. Men hur patologer bedömer samma vävnadsprov varierar. Det skapar problem för man vet inte hur patienten ska behandlas om man inte är säker på diagnostiken. Där kommer AI in i bilden. De senaste åren har vi jobbat mycket med att utveckla ett AI-system som träffsäkert kan avgöra om det finns cancer i ett vävnadsprov och, om det finns cancer, bedöma hur allvarlig den är.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Hittills visar våra tester att systemet gör lika säkra bedömningar som världsledande uro-patologer. Men det som återstår är att säkerställa att det går att använda bilder tagna i olika labb och som är digitaliserade med olika typer av skannrar. Det är faktorer som kan göra att bilderna ser olika ut och blir då problem för AI-systemet. Bidraget ska användas för att träna AI:n på ett stort antal bilder från olika labb och skannrar för att säkerställa att systemet fungerar bra även i de situationerna.

Hur ska studien göras?
För att skaffa oss ett bredare material samlar vi in inskannade bilder från ett stort antal labb runt om i Europa. Sammanlagt kommer vi att analysera ca 15 000 bilder och studien beräknas vara klar 2021.
En annan del i studien är att pröva systemet i vården. I samarbete med Capio St Görans sjukhus i Stockholm ska vi testa hur det fungerar i praktiken.

Varför vill du göra studien?
Huvudsyftet är att säkerställa att diagnosen blir korrekt och att mannen därmed får en bättre och mer adekvat behandling. Den andra delen är att underlätta arbetet för patologerna. Patologen bestämmer hur allvarlig cancern är och det är stor brist på patologer. Att tillhandahålla ett system som kan varna om det är något patologen riskerar att missa kan göra bedömningarna både snabbare och säkrare.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
Det kan leda till bättre behandlingsval och säkrare diagnoser för den enskilda individen. Har mannen en cancer som växer långsamt och inte sprider sig ska sjukdomen kanske inte behandlas alls utan endast övervakas. Är sjukdomen däremot aggressiv ska behandlingen också vara det.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024