Mark Clements & Andreas Karlsson

Namn: Mark Clements.
Född: 1969.
Titel: Lektor.
Arbetar vid: Karolinska Institutet.

Namn: Andreas Karlsson.
Född: 1982.
Titel: Doktorand.
Arbetar vid: Karolinska Institutet.

Forskningsprojekt: Planering för prostatacancertestning.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 200 000 kronor.

Vad forskar ni om?
– Vi undersöker de långsiktiga effekterna som en förändring av diagnostiken av prostatacancer kan ge. Vi använder då statistiska modeller av naturalförloppet hos prostatacancer. Naturalförloppet beskriver cancerns tillkomst, utveckling och konsekvens om man inte gör några åtgärder alls. De statistiska modellerna används för att utvärdera vad till exempel nya diagnostiska test eller införandet av magnetröntgen kan innebära på sikt.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Bland annat för att utvärdera Stockholm3-testet som används för att hitta cancer hos män som saknar symptom. Stockholm3–testet ger betydligt färre falska positiva svar än PSA, det vill säga att testet felaktigt visar att det finns cancer. Genom att minska de falska svaren kan bland annat antalet biopsier bli färre och det är något som vården strävar efter. Stockholm3-testet är mer omfattande än PSA och förutom PSA-prov ingår bland annat kartläggning av om det finns cancer i familjen samt flera biomolekylära prover. Testet är speciellt designat för att hitta behandlingskrävande prostatacancer men har inte studerats över tid. Vi utvärderar därför bland annat hur många som får en cancerdiagnos och hur många som avlider. Vi analyserar också kostnadseffektiviteten. Stockholm3-testet är dyrare än PSA men eftersom precisionen är högre undersöker vi om de ökade kostnaderna går att tjäna in senare i vårdkedjan.

Hur ska studien göras?
– Vi undersöker vad som sker om man regelbundet använder Stockholm3-testet i den svenska populationen av män. Den typ av modell som vi arbetar med har tidigare använts för att informera amerikanska beslutsfattare. Vi har med hjälp av svenska studier och svensk registerdata vidareutvecklat och validerat modellen för användning i Sverige.

Varför vill ni göra studien?
– Socialstyrelsen bedömer att det saknas kunskap om användandet av tilläggstest som till exempel Stockholm3. Vi vill därför fylla kunskapsluckan kring Stockholm3-testet i ett screening-sammanhang. Vi hoppas också att vår modell av naturalförloppet används som ett verktyg för att utvärdera framtida förändringar av diagnostiken av prostatacancer.

Hur kan er forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Genom att utvärdera de långsiktiga effekterna och kostnadseffektiviteten hos Stockholm3-testet vill vi bidra till att öka kunskapen om diagnostiken av prostatacancer. Det är en förutsättning för välunderbyggda nationella riktlinje som i sin tur kan innebära både minskad överdiagnostik och minskad dödlighet.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024