Malin Hagberg Thulin

Namn: Malin Hagberg Thulin.
Född: 1975.
Titel: Forskare, PhD i Medicin.
Arbetar vid: Centre for Bone and Arthritis Research, Inst. Medicin, Göteborgs universitet.
Forskningsprojekt: Hormonell reglering av sklerotisk prostatacancerutveckling i skelett.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 200 000 kronor.

Vad forskar du om?
Jag forskar om hur och varför prostatacancer bildar metastaser i skelettet, samt vilken roll könshormoner har för de förändringar som sker i skelettet till följd av cancern. Trots att könshormoner är avgörande för både skelettet och prostatacancer saknas kunskap om vilken roll de spelar för att metastaser i skelettet ska uppstå och växa.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Bidraget kommer att användas till olika forskningsstudier där det övergripande målet är att ta reda på hur metastaser i skelettet bildas och vilken betydelse könshormoner har för att de ska utvecklas. Vid prostatacancer bildas onormala pålagringar på skelettet till skillnad från lungcancer och bröstcancer där skelettet bryts ner.

Hur ska studien göras?
Vi kommer att injicera mänskliga tumörceller i benet på kastrerade möss. På det sättet kan vi efterlikna sjukdomsförloppet hos män där cancern spridits till skelett och blivit kastrationsresistent. På de mössen är gener som är avgörande för uppbyggnad av benmassa är borttagna. Vi använder även olika läkemedel på mössen som blockerar effekten av könshormoner. Studierna måste göras på möss eftersom det inte går att kopiera i laboratorium hur skelettet fungerar och vilken inverkan hormonerna har på cancerutvecklingen.

Under hela studieperioden följer vi tumörutvecklingen genom att bland annat mäta skelettet och olika markörer i blod. På det sättet kan vi steg för steg kartlägga vilka moment i tumörutvecklingen som drivs av könshormoner och vilka nyckelspelarna bakom skelettförändringarna är.

Varför vill du göra studien?
Idag finns ingen botande behandling för skelettmetastaserad prostatacancer och trots förbättrade behandlingar blir tumörerna så småningom resistenta mot behandlingen. Genom att kartlägga de mekanismer som gör att skelettet förändras kan vi bidra med kunskap som i sin tur öppnar upp för nya strategier för att dels förhindra att prostatacancer sprids till skelettet men även för effektivare resistentfria behandlingar.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
Genom att öka kunskapen om orsakerna bakom skelettförändringarna är förhoppningen att studien på sikt kan leda till nya effektivare behandlingar som kan ge ökad överlevnad för en stor andel av patienter med prostatacancer.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024