Kimia Kohestani

Namn: Kimia Kohestani.
Född: 1983.
Titel: Urolog och doktorand.
Arbetar vid: Urologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och avdelningen för urologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Forskningsprojekt: G2B-studien - en biomarkörstudie inom G2 (Göteborgs PSA/MR-baserade randomiserade screeningstudie).
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 400 000 kronor.

Vad forskar du om?
Jag forskar om olika sätt att förbättra screening för prostatacancer. Enbart PSA-prov är inte en tillräckligt bra testmetod eftersom överdiagnostiken är för hög, nyttan med PSA-testning överväger inte nackdelarna på befolkningsnivå. Jag är en del av en forskargrupp som arbetar med screening, bilddiagnostik och även biomarkörer som kan signalera prostatacancer i blodet. Vi undersöker hur vi kan öka träffsäkerheten vid screening och därmed minska överdiagnostiken.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Bidraget ska gå till att bekosta fortsatt blodprovstagning och lagring i en biobank i en biomarkör-studie som heter G2B-studien, som är en delstudie inom en större studie som heter Göteborg-2-studien (G2). Vi ska undersöka om biomarkörer i blodet kan ge bättre säkerhet i vilka som behöver utredas vidare.

Hur ska studien göras?
I G2-studien har över 36 000 män i åldern 50–60 år i Göteborg med omnejd bjudits in till PSA-testning. Vid förhöjt PSA-värde har männen erbjudits vidare utredning med magnetkameraundersökning, så kallad MR, av prostata följt av prostataundersökning hos urolog och vävnadsprovtagning. När männen kommer för MR-undersökningen tillfrågas de om de vill delta i G2B-studien och lämnar i så fall blodprover. Proverna analyseras och jämförs med resultatet av MR och eventuella vävnadsprover. Syftet är att testa om biomarkörer kan komplettera MR vid screening för prostatacancer.

Varför vill du göra studien?
- Jag tror att vi inom de närmaste åren kan ha ett förbättrat screeningförfarande och att vi har kommit närmare ett nationellt screeningprogram. För att nå dit behöver vi undersöka i vilka steg man tar PSA, biomarkörer och MR. Vi behöver också veta vid vilken nivå på svaren man går vidare till nästa steg. G2B-studien undersöker just detta, nämligen tillförlitligheten hos biomarkörer i blod för att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer och hur det kan komplettera MR vid screening.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
Målsättning är att hitta ett bättre sätt att upptäcka prostatacancer så att färre män ska drabbas av de risker som bland annat biopsi medför och att färre män ska behöva få prostatacancerdiagnosen långt innan cancern behöver behandlas. Samtidigt ska de män som har behandlingskrävande prostatacancer hittas. Både G2-studien och G2B-studien kan få stor inverkan på hur ett screeningprogram för prostatacancer kan optimeras.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024