Katja Fall

Foto: Clas Lundin.

Namn: Katja Fall.
Född: 1971.
Titel: Professor.
Arbetar vid: Klinisk Epidemiologi och Biostatistik, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet.
Forskningsprojekt: Prostatacancer, TMPRSS2 och covid-19 – slumpsamband eller öppning för intervention?
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 450 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag är forskare inom området cancerepidemiologi. Jag är särskilt intresserad av hur olika faktorer som till exempel infektioner, kan påverka risken för att insjukna i prostatacancer och även hur de kan påverka sjukdomens förlopp.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– I den här studien undersöker vi om män med prostatacancer löper ökad risk att drabbas av covid-19 och om de, om de drabbas, blir mer sjuka än andra män. Bland män med prostatacancer jämför vi också risken för covid-19 bland de som fått hormonell (anti-androgen) behandling med de som inte får den typen av behandling. Män har under pandemin drabbats hårdare av covid-19 än kvinnor och det finns misstankar om att det vara kopplat till nivåer av olika könshormoner. Man har också upptäckt att ett protein, TEMPRSS2, är nödvändigt för att SARS-CoV-2 ska kunna ta sig in i och infektera kroppens celler. Proteinet har tidigare kopplats till allvarligare former av prostatacancer och dess funktion regleras av androgener. Behandling med anti-androgener skulle med andra ord teoretiskt kunna minska risken för infektion med SARS-CoV-2.

Hur ska studien göras?
– Män som behandlats för prostatacancer har bjudits in att delta i studien liksom en grupp män som opererats för godartad prostataförstoring. Deltagarna har fyllt i en enkät med frågor om eventuellt insjuknande i covid-19 och covid-19-relaterade symptom under pandemin. Under det första kvartalet 2021 bjöds samtliga in för att lämna blodprov för analyser av antikroppar mot SARS-CoV-2. Vi har samlat in information om behandling med anti-androgener och andra läkemedel liksom om andra riskfaktorer för covid-19. Därefter kommer vi att jämföra risken för att insjukna i covid-19 mellan de olika grupperna.

Varför vill du göra studien?
– Män tycks vara mer känsliga för covid-19-infektion än kvinnor, de riskerar att få ett allvarligare sjukdomsförlopp och de har sämre prognos. Vi vill göra studien för att försöka klarlägga i vilken utsträckning könshormoner kan ha inflytande på risken för insjuknande och sjukdomsförlopp.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Studien kan bidra med ny kunskap om huruvida män med prostatacancer bör betraktas som en särskild riskgrupp avseende covid-19. Om ett samband mellan användning av antiandrogena läkemedel och minskad risk för covid-19 kan påvisas, kan resultaten också vara intressanta för utveckling av läkemedel mot covid-19.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024