Karin Welén

Namn: Karin Welén.
Född: 1970.
Titel: Docent i experimentell urologi, Göteborgs Universitet.
Arbetar vid: Sahlgrenska Cancer Center.
Forskningsprojekt: Karaktärisering av metastaserad prostatacancer som grund för individualiserad behandling.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 600 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag letar efter metoder som kan individualisera behandlingen av prostatacancer genom att undersöka tumörceller som cirkulerar i blodet. Eftersom det är svårt att ta celler direkt från tumörer som spritt sig i kroppen tar vi istället cancerceller som finns i blodet. Cellerna kan komma från den ursprungliga tumören, från metastaserna eller vara celler som är på väg att bilda metastaser. Cellerna fångas upp och studeras i laboratorium för att identifiera deras egenskaper.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Det här är pågående forskning där vi fortsätter att utveckla säkrare metoder att analysera cellerna. I dagsläget är analyserna tekniskt komplicerade att genomföra, och i viss mån otillräckliga, bland annat för att tumörcellerna i blodet inte är så många. Vi undersöker därför metoder för att öka antalet tumörceller i proverna. Vår forskning handlar också om att ta reda på vilka gener som kan ge viktig information om tumörcellernas egenskaper.

Hur ska studien göras?
– Vi undersöker cancercellernas egenskaper på patienter med prostatacancer som har bildat metastaser genom att jämföra dem med hur metastaserna ser ut. Vi följer också upp hur det går för patienterna genom att ta del av vilken behandling de får och jämföra med våra analyser av cellerna. Vi hoppas då få svar på varför det går bra för vissa patienter och dåligt för andra. Vi tar också upprepade prover under behandling för att se hur cellernas egenskaper förändras av behandlingen.

Varför vill du göra den studien?
– Vår forskning kan effektivisera behandlingen genom att den individualiseras och att effekten av läkemedlet går att följa under behandlingen. Målet är också att utveckla mer robusta sätt att fånga upp och analysera de cirkulerande cancercellerna än dagens metoder som har för låg känslighet för att göra metoden användbar för alla patienter.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Idag finns många läkemedel för patienter med metastaserad prostatacancer men vi är inte särskilt bra på att veta vilken patient som ska ha vilket läkemedel. Genom att behandlingen anpassas till den enskilde patienten kan överlevnaden öka. Vårdkostnaderna för samhället kan också minska genom att de ofta dyra medicinerna används där de gör mest nytta.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024