Karin Söderkvist

Foto: Klas Sjöberg.

Namn: Karin Söderkvist.
Född: 1977.
Titel: Överläkare.
Arbetar vid: Norrlands universitetssjukhus, Cancercentrum.
Forskningsprojekt: Precisionsbestrålning vid hormonkänslig prostatacancer med begränsad spridning.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 450 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Min forskning handlar om att hitta faktorer som hjälper oss att individualisera patientens strålbehandling. För vissa patienter innebär det en intensifierad strålning till högre dos eller med tillägg av annan behandling som cytostatika eller kirurgi. I andra fall kan det räcka med en mindre intensiv behandling.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Projektstödet går till en studie som innefattar patienter med begränsad spridning av hormonkänslig prostatacancer som är upptäckt med så kallad PSMA-PET-röntgen. Studien undersöker om vi kan skjuta upp eller undvika återfall genom att rikta en hög dos strålning mot dottertumörerna i tillägg till standardbehandling.

Hur ska studien göras?
– 114 patienter lottas till två olika grupper. En tredjedel av patienterna får standardbehandling som är hormonbehandling och ibland lokal strålning riktad mot prostata. Två tredjedelar erhåller precisionstrålning mot dottertumörer i tillägg till standardbehandling. Precisionsstrålning innebär tre till fem behandlingar med hög stråldos direkt mot metastasen, så kallad stereotaktisk strålbehandling. Studien planeras att starta under hösten och inkludera patienter under tre år. Därefter följs patienterna under fem år med avseende på biverkningar och behandlingsresultat.

Varför vill du göra studien?
– Med PSMA-PET/CT har vi möjlighet att hitta spridd sjukdom hos patienter i ett tidigare skede än vid vanlig röntgenundersökning. Det innebär att allt fler patienter diagnostiseras med begränsad spridning. Kunskap från andra cancerdiagnoser samt tidiga forskningsresultat antyder att precisionsbestrålning mot dottertumörer kan erbjuda förlängd och sjukdomsfri överlevnad. Idag finns även andra behandlingsalternativ för patientgruppen som cellgifter eller förstärkt hormonell behandling. Med den här studien vill vi ge bevismässig grund för när precisionsbestrålning kan användas.

Ett annat syfte är att undersöka blodprover och data från PSMA-PET-undersökningen för att få fram biomarkörer som på sikt kan bli ett stöd för att avgöra vilka patienter som är hjälpta av precisionsstrålning och vilka som är lämpade för andra behandlingar.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Om metoden visar god effekt kan vi lägga till precisionsbestrålning till behandlingsarsenalen. Det skulle innebära väldigt mycket för en stor grupp patienter som i så fall kan leva länge utan systemisk behandling eller till och med bli fria från sin cancer.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024