Ingela Franck Lissbrant

Foto: Ewa-Marie Rundquist.

Namn: Ingela Franck Lissbrant.
Född: 1969.
Titel: Överläkare i onkologi.
Arbetar vid: Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Forskningsprojekt: Prognostiska faktorer för överlevnad av Ra-223 behandlade män i Sverige samt definition av en subgrupp med minimal klinisk nytta.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 500 000 kronor.

Vad forskar du om?
Mitt fokus är män med spridd prostatacancer. Jag vill med min forskning förbättra vården för dessa män genom att kartlägga hur de nya läkemedel som har kommit används och vilken effekt de har.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Vi ska studera en målsökande strålbehandling som heter radium-223. Den har funnits i snart tio år och riktar sig till män med skelettmetastaserad prostatacancer. Behandlingen har i flera studier visat sig kunna förlänga överlevnaden och minska symptom hos behandlade män. Vi ska nu undersöka om det finns faktorer som kan förutsäga vilken överlevnad patienten har. Vi ska också försöka definiera vad som utmärker den grupp där behandlingen inte gör nytta.

Hur ska studien göras?
Den ska göras med hjälp av information som vi har samlat in genom det vi kallar Individuell patientöversikt för prostatacancer. Det är ett nationellt register med uppgifter om bland annat patientens sjukdomshistoria, behandlingar och undersökningar. Vi har samlat in information om över tusen män som genomgick radiumbehandling mellan 2013 och 2020. Uppgifterna sammanställs och analyseras för att därigenom kunna se om det finns gemensamma faktor hos de män där behandlingen har god effekt. På samma sätt hoppas vi kunna identifiera de män som inte svarar på behandlingen.

Varför vill du göra studien?
För att kunna avgöra effekten av radium-223 behöver vi kunna beskriva hur behandling i kombination med patientens individuella förutsättningar påverkar överlevnaden. Målet är att det ska bli möjligt att redan innan behandlingen påbörjas kunna förutsäga hur verkningsfull behandlingen är för varje enskild man.

Hur kan forskningen om radium-223 få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
Idag finns glädjande nog många olika behandlingsalternativ för män med spridd prostatacancer. Vi saknar dock faktorer som kan vägleda oss i valet mellan olika behandlingar och i vilken ordning de bör ges. Forskningen om radium-223 kan bidra till att göra de valen enklare.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024