Gabriel Sandblom

Namn: Gabriel Sandblom.
Född: 1965.
Titel: Överläkare.
Arbetar vid: Institutionen för kliniska vetenskaper, VO kirurgi, Södersjukhuset.
Forskningsprojekt: Anemi hos män med metastaserande prostatacancer. Behandling och inverkan på livskvalitet.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 155 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Det här projektet undersöker vilken effekt hormonbehandling har på anemi och hur anemin i sin tur påverkar livskvaliteten. Bakgrunden är att när man har avancerad prostatacancer, är den mest effektiva behandlingen hormonbehandling som slår ut testosteronet i kroppen. Samtidigt behövs testosteronet för välbefinnandet och framförallt för att hålla blodvärdet uppe. Vi vet att anemi gör att man blir trött men samtidigt ju mer tumörcellerna går tillbaka i kroppen desto mer ork borde man få. Nu vill vi undersöka sambandet mellan låga blodvärden, testosteronnivåer och utbredningen av tumörer.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Alla vet att låga testosteronhalter kan ge blodbrist problemet är att bedöma om det är tumören i sig eller om det är anemi som skapar orkeslöshet. Det är det vi ska försöka klargöra. Jag räknar också med att forskningsbidraget ska räcka till ett projekt där vi undersöker om brist på testosteron kan leda till ökad risk för bråck. Då utgår vi från prostatacancerregistret och identifierar män som stått på hormonbehandling länge. Vi jämför dem med jämnåriga män som inte fått hormonbehandling, för att se om det är vanligare med bråck hos männen som fått hormonbehandling.

Hur ska studien om behandling vid anemi göras?
– Vi går tillbaka till en tidigare studie som kartlagt hur patienter som genomgår hormonbehandling mår och hur de skattar symptom som trötthet och orkeslöshet. Vi undersöker om det korrelerar med PSA, med hemoglobinnivå och testosteronnivå. Värdena justeras för ålder och diagnos för att kunna se hur starkt sambandet är mellan hemoglobinnivåer och livskvalitet. Preliminära data räknar vi med att ha i september 2019.

Varför vill du göra studien?
– Det yttersta målet är att kunna ge bättre och tydligare riktlinjer för när och hur man ska behandla anemi vid testosteronbrist. Jag är inte säker på att vi kommer att nå riktigt så långt men det vi kommer att kunna visa är hur stor korrelationen är mellan hemoglobinnivåer och livskvalitet är.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Det är förmodligen ingenting som kommer att förlänga överlevnaden. Men däremot tror jag att man kan få bättre livskvalitet mot slutet av livet om man sätter in rätt behandling vid rätt tid. Våra resultat kan leda till att patienter med spridd prostatacancer kan bli lite piggare och orkar lite mer.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024