Emma Ohlsson-Nevo

Foto: Privat.

Namn: Emma Ohlsson-Nevo, handledare, Sofia Axelsson, doktorand.
Född: 1960.
Titel: Docent.
Arbetar vid: Region Örebro Län. Universitetssjukvårdens forskningscentrum.
Forskningsprojekt: Geriatrisk bedömning av äldre patienter med cancer, för att förutsäga toxicitet orsakad av kurativ strålbehandling mot prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 669 052 kronor.

Vad forskar du om?
 Framförallt utvecklar och utvärderar jag frågeformulär som används för att bedöma vilken typ av vård och rehabilitering som cancerpatienter behöver. Jag handleder även doktorander i cancerrelaterade forskningsprojekt.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
 Idag används en typ av frågeformulär som kallas för geriatriska bedömningsinstrument som stöd för att identifiera sköra och multisjuka äldre inom geriatrisk vård. Nu ska vi ta reda på om de formulären också kan användas för att identifiera patienter som riskerar att drabbas av allvarliga biverkningar när de strålas mot prostatacancer.

Varför vill ni göra studien?
 Strålbehandling kan skada det strålade området och organ som finns i närheten och för sköra patienter kan det ibland vara bättre att avstå behandling och behålla livskvaliteten. Problemet är att det saknas standardiserade metoder för att avgöra hur en äldre, svag patient reagerar på strålning. Men med förbättrade bedömningsinstrument kan vi identifiera de patienter som är alltför sköra för att strålning ska vara meningsfull.

Hur ska studien göras?
 Under ett år följer vi 156 män över 70 år som strålas mot prostatacancer. Männen och vårdpersonal får fylla i ett antal frågeformulär innan behandlingen påbörjas, när den pågår och när den avslutats. Männen får bland annat svara på hur de klarar sitt dagliga liv och hur de bedömer sin hälsa och livskvalitet. Vårdpersonalen fyller i vilka biverkningar som uppstår. Därefter analyseras resultaten. Förhoppningsvis vet vi sedan hur pricksäkra formulären är.

Hur kan den här forskningen få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
 I förlängningen hoppas vi att vår forskning leder till de män som inte har nytta av strålbehandling avstår strålning och att de som behandlas får det stöd de behöver. Målet är att undvika onödigt lidande och att kunna erbjuda individuellt anpassad vård.

Senast uppdaterad 01 juli 2024