Charlotte Alverbratt

Foto: Anders Hansson/Ducksoup Media.

Namn: Charlotte Alverbratt.
Född: 1986.
Titel: Specialistläkare onkologi och doktorand.
Arbetar vid: Onkologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och avdelning för onkologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.
Forskningsprojekt: Påverkas patientens upplevelse av symtomlindring och delaktighet i vården genom att beskriva symtom och livskvalitet i en digital enkät innan mottagningsbesöket?
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 500 000 kronor.

Vad forskar du om?
Mitt fokus är behandling av män med spridd prostatacancer med tonvikt på tillgång till behandling, behandlingseffekter och hur patienten själv upplever sin behandling. I min forskning använder jag data från registren Individuell Patientöversikt Prostata Cancer och Nationella Prostatacancerregistret.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Vi undersöker om mannens upplevelse av delaktighet och vilken lindring av besvärande symptom han får, kan påverkas av att han inför läkarbesök fyller i ett formulär med frågor om hans sjukdomssituation. Formuläret är digitalt och innehåller frågor om symtom och livskvalitet. Det är kopplat till den individuella patientöversikten där svaren visualiseras i form av färger och symboler. Till exempel betyder röd färg på en symtomfråga kraftiga besvär. Läkare och patient går tillsammans igenom bilden och får en illustration av hur mannen skattar sin livskvalitet och kan då fokusera på lindring av besvärande symtom.

Hur ska studien göras?
Män med metastaserad prostatacancer lottas till att inför läkarbesöket antingen fylla i formuläret eller ha sitt läkarbesök utan att ha svaren på frågorna som underlag för samtalet. Därefter utvärderas männens upplevelse av delaktighet och symtom inför, under och tre veckor efter mötet med läkaren.

Varför vill du göra studien?
Studien kommer att ge svar på hur män med spridd prostatacancer upplever sig delaktiga i vården. Läkaren må vara expert på att behandla prostatacancer men det är mannen som är expert på att leva med sjukdomen. Det är därför viktigt att vården inhämtar mannens beskrivning av de symtom han upplever och vilka förväntningar han har på vård och behandling.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
Om vi skulle få ett resultat som visar att vi genom att använda den digitala enkäten kan minska besvärande symptom och öka patientens delaktighet, har vi ett nytt verktyg som förändrar arbetssätt och förbättrar vården för män med spridd prostatacancer.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024