Anna Lantz

Namn: Anna Lantz.
Född: 1980
Titel: Specialistläkare i urologi, disputerad 2015.
Arbetar vid: Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Forskningsprojekt: Utvärdering och optimering av aktiv monitorering för män som lever med lågrisk prostatacancer.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 388 784 kronor.

Vad forskar du om?
Jag är urolog och forskar om prostatacancer parallellt med det kliniska arbetet med prostatacancerpatienter. Jag driver två studier; STHLM3AS och STHLM3AS NorDCaP, där målet är att förbättra uppföljningen av män med lågrisk prostatacancer och samtidigt minska behovet av biopsier från prostata.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
Det ska användas för att delfinansiera de två studierna. Det övergripande syftet med studierna är att förbättra hur vi idag väljer ut och följer män med lågrisk prostatacancer genom att använda en kombination av Stockholm3-testet och MR-undersökning. Stockholm3-testet har visat sig vara ett mer precist test att tidigt identifiera män med ökad risk för prostatacancer jämfört med PSA. Men testet har inte utvärderats för män med känd prostatacancer. Det ska vi göra nu.

Hur ska studien göras?
STHLM3AS studien har vi utvärderat cancerns utveckling hos 309 män som tidigare diagnostiserats med lågrisk prostatacancer. Männen har genomgått en magnetkameraundersökning av prostatan och tagit ett Stockholm3-test. Resultaten analyseras för närvarande och är planerade att publiceras i en vetenskaplig tidskrift under hösten 2020. I STHLM3AS NorDCaP bjuder vi in män med lågrisk prostatacancer från Norge, Danmark, Finland och Sverige som får lämna ett blodprov för ett Stockholm3-test inför sin planerade prostatabiopsi. Syftet är att utvärdera om Stockholm3-testet kan ersätta den nuvarande uppföljningen av lågrisk prostatacancer med upprepade PSA prov. Rekryteringen till studien pågår och vi förväntar oss att 400 män ska delta fram till våren 2021. Därefter ska resultaten analyseras.

Varför vill du göra studien?
Hypotesen är att ett nytt system för uppföljning baserat på Stockholm3-testet och undersökning med magnetkamera för lågrisk prostatacancer, kan vara lika säkert som PSA i kombination med biopsier. Vi tror också att det här är ett mer precist sätt att lokalisera behandlingskrävande cancer jämfört med dagens uppföljning. Därtill kan antalet prostatabiopsier minskas med den nya uppföljningen vilket är bra eftersom det alltid finns en risk för infektion i samband med en biopsi.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Om vår hypotes stämmer kan Stockholm3-testet i kombination med MR få viktig inverkan på den stora grupp män som går på livslång canceruppföljning. Provtagningarna kan minskas och behandling kan erbjudas de män som har nytta av den.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024