Anders Widmark

Namn: Anders Widmark.
Född: 1951.
Titel: Professor, överläkare.
Arbetar vid: Institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå universitet.
Forskningsprojekt: Targeting TGFß and STAT3 to improve enzalutamide treatment in bone metastatic castration resistant prostate cancer (CRPC) patients.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 650 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag forskar om prostatacancer och studerar bland annat varför prostatacancer sprids till skelettet. Tillsammans med en grupp forskare söker jag svar på hur den spridningen kan stoppas.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Vi ska studera vilka mekanismer som gör att prostatacancer kan etablera sig i skelettet. Vi söker efter signalvägar mellan tumörcellerna och skelettceller. Om de vägarna kan blockeras kan tumörcellernas tillväxt i skelettet bromsas. De behandlingar vi har idag mot spridd prostatacancer slutar tyvärr att fungera efter ett tag. Vi försöker förstå hur det går till när tumörcellerna slutar svara på behandling.

Hur ska studien göras?
– Dels analyserar vi blodprov från patienter för att undersöka hur mängden av vissa faktorer som stimulerar tumörens tillväxt i skelettet förändras under sjukdomsförloppet. Dels gör vi försök där prostatacancerceller sprutas in i benmärgen på möss för att kopiera förloppet när metastaser bildas. Vi tillsätter olika typer av ämnen som hämmar tillväxten av tumören och jämför det med utvecklingen hos möss som enbart behandlats med kastrering. Dessutom gör vi analyser i laboratoriet där vi bland annat odlar tumörceller tillsammans med benceller för att i detalj kunna studera kommunikationen mellan de olika celltyperna.

Varför vill du göra studien?
– Av de prostatacancerpatienter som drabbas av spridd cancer har 80 procent metastaser i skelettet. Genom att undersöka hur och varför prostatacancerceller etablerar sig i skelettet hoppas vi att kunna framställa nya bromsande och botande läkemedel. Vi utvärderar också mekanismer som blockerar etableringen av tumörceller i skelettet, om vi kan identifiera de mekanismerna skulle det bland annat kunnat göra befintliga läkemedel effektivare.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Förhoppningen är att vår forskning kan leda till att tiden innan metastaserna etableras kan förlängas. Man kan också tänka sig att om det har uppkommit metastaser kan tillväxten bromsas och cancern skulle då kunna omvandlas till en kronisk sjukdom. Om det går att hitta rätt signalväg mellan tumörceller och skelett kan behandlingen riktas mot den, på sikt skulle det kunna leda till cancern går att bota.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024