Amir Sherif

Namn: Amir Sherif.
Född: 1960.
Titel: Läkare, urolog, universitetslektor.
Arbetar vid: Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för urologi och andrologi, Umeå universitet och vid urologsektionen, Kirurgcentrum, Norrlandsuniversitetssjukhus, Umeå.
Forskningsprojekt: Translationell forskning på prostatacancer vid robotassisterad laparoskopisk prostatatektomi (RALP) och sentinel node detektion.
Bidrag från Prostatacancerförbundet: 100 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag forskar om tumörimmunologi. Det handlar om hur kroppens egna försvar mot cancer fungerar. Jag arbetar med att kartlägga de celler som bekämpar cancer, framförallt i lymfknutorna.

Hur ska bidraget från Prostatacancerförbundet användas?
– Det här bidraget finansierar en del av en studie som syftar till att ta reda på hur vi kan utnyttja kraften hos kroppens eget immunförsvar i behandlingen av prostatacancer och därigenom förstärka behandlingen för framtida patienter. Konkret studerar vi de så kallade T-cellerna och B-cellerna som är en del av immunförsvaret. Planen är att 200 patienter som genomgår en serie av specialundersökningar ska delta.

Hur ska studien göras?
– Vi identifierar patienter som har prostatacancer som kan vara svår att bota. När patienterna gör robotassisterad radikal prostatektomi sprutar vi in en radioaktiv markör vid tumören. Därigenom kan de lymfknutor identifieras som har kommunikation med tumören och prostatan. För att förstå hur varje patientens immunförsvar arbetar, kartläggs sedan vilka celler som är aktiverade i lymfknutorna. Det gör vi genom att studera de bortopererade lymfknutorna i laboratorium. Då kan vi också dela in patienterna utifrån hur starka och svaga deras immunförsvar är och finna olika metoder för att förstärka detsamma.

Varför vill du göra den studien?
– Jag vill få mer kunskap om hur immunförsvaret hos människor som har prostatacancer fungerar. I framtiden kan det göra att vi kan ta ut patienternas egna T-celler, förstärka dem, förfina deras riktade verkan och mångfaldiga dem i ett laboratorium för att sedan ge dem tillbaka till patienten.

Hur kan din forskning få betydelse för de som drabbas av prostatacancer?
– Om det visar sig att vi kan använda patientens eget immunförsvar i behandlingen av prostatacancer så kan det bli ett komplement till operation och cellgifter. Vilket, förhoppningsvis, kan leda till att överlevnaden förbättras.

Skribent: Lotta Nylander.

Senast uppdaterad 25 januari 2024