Verksamhetsberättelse 2018

Inledning    

Prostatacancerföreningen Viktor är en patientförening i Blekinge vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga. Andra viktiga uppgifter är att sprida kunskap om sjukdomen, driva på för en ännu bättre vård och ge medlemmarna bästa möjliga information om olika behandlingsalternativ och hur man kan leva ett gott liv även efter sitt cancerbesked.

Föreningen fortsätter att utveckla verksamheten och är landets bästa patientförening när man sammantaget mäter medlemsutveckling, mötesverksamhet och utåtriktade aktiviteter. Medlemsantalet har under året ökat med 28 och uppgår numera till 772 medlemmar.
Viktor håller därmed ställningen som södra sjukvårdsregionens största prostatacancerförening.

Årets dialog med Landstinget i Blekinge har främst handlat om Standardiserat Vårdförlopp, ett arbetssätt som ska korta köerna för patienter med s.k. välgrundad misstanke. Andra viktiga frågor har varit bättre tillgång på telefontider, inrättande av en sexologtjänst samt åtgärder för att minska infektioner i samband med biopsiprover.

Dialogen med vårdpersonalen i Blekinge fungerar bra och samtalen med politiker fortsätter på ett konstruktivt sätt.  Kontakten med den privata specialistvården i Karlshamn fungerar utmärkt och är en förutsättning för att vården av prostatacancerpatienterna ska ske utan långa väntetider.

Vår förening har varit drivande för att Prostatacancerförbundet skulle starta en riksomfattande kampanj under namnet Mustaschkampen. Nu har kampanjen genomförts för fjärde året och gett ett mycket gott resultat. Föreningen kunde genom gåvor och försäljning av pins, tröjor m.m. lämna ett bidrag med 400 000 kronor till Prostatacancerfonden.

Sjupunktsprogrammet

Föreningens sjupunktsprogram för en bättre prostatacancervård i Blekinge avser endast den vård som Region Blekinge ger. Viktor anser att rehabiliteringsåtgärder är en ledande frågeställning som vi bör utveckla, både inom föreningen, men också genom åtgärder inom Region Blekinge. Detta program ska ses som en komplettering till Prostatacancerförbundets program för God Prostatacancervård.

Uppnådda mål

Viktor sätter årligen upp ett antal mål för verksamheten. Under 2018 skulle vi enligt budget bli minst 770 medlemmar, i lokalpressen skulle vi nå 10000 spaltmillimeter. Vårt mål för medlemsökningen klarade vi med två medlemmar, alltså 772 medlemmar. Dock fanns det två medlemmar som anslöt sig sent 2018 och vars avgift inte fanns på vårt konto per den 31 december. Målet med spaltmillimeter överträffades med god marginal.

Styrelse och övriga förtroendevalda

Under året har styrelsen haft sex (6) protokollförda sammanträden. En del löpande arbete har hanterats via epost och telefonöverläggningar.
Följande personer har haft förtroendeuppdrag i föreningen.

Ordförande:     Conny Nöbelin, Mörrum

Vice ordf:         Dan-Åke Tinnert, Karlskrona

Sekreterare:      Erik Persson, Asarum

Kassör:             Jörgen Andersson, Asarum

Webbansvarig:  Preben Madsen, Holmsjö, adjungerad

Ledamot:          Anders Mattiasson, Fridlevstad

Ledamot:          Jüri Känno, Olofström

Ledamot:          Kenneth Ewaldsson, Olofström

Ledamot:          Kaj Johansson, Karlshamn (Reseansvarig)

Ersättare:          Christer Petersson, Olofström

Ersättare:          Nils-Axel Berg, Kallinge

Ersättare:          Ulf Alderlöf, Kallinge

Adjungerad:     Therese Håkansson (ansvarig för närståendegruppen) Ronneby

Revisorer:         Leif Ottosson, Ronneby
                         Gerdt-Erik Gerdtsson, Ronneby           

Rev. ersättare:   Paul Stiel, Karlskrona
Rev. Ersättare:  Kent Lewén, Rödeby


Valberedning:   Bernhard Gallenmüller Karlskrona (sammankallande)
                         Åke Paradis, Karlshamn
                         Håkan Lindberg, Ronneby

Medlemmar 
Viktor är landets näst största prostatacancerförening om man utgår från befolkningsunderlaget. Antalet medlemmar ökade med 28 och uppgick den 31 december till 772, att vi nått detta goda resultat beror på att vi har medlemmar som är villiga att jobba med och i föreningsarbetet.

Mötesverksamhet
Föreningen har under året genomfört följande medlemsmöten och träffar:

Den 22 februari hölls årsmöte i Folkets Hus, Bräkne-Hoby.
Årsmötet genomfördes i god anda.
Kent Lewén valdes in som hedersmedlem i Viktor.

Den 4 april genomfördes en konsert i Mörrum Kyrka, med tonvikt på ”Tillsammans” och för insamling till Prostatacancerfonden.
Publiken njöt till Håkan Windahl, Jens & Friends, Johan Harding och kören Voices med ledare Nina Silander.

Den 8 maj
avhölls allmänt möte i Bräkne – Hoby, Folkets Hus.  Den inleddes med det nu traditionsrika grillandet. Efter grillningen höll Tobias Nordström, Karolinska Sjukhuset, en innovatör i projektet Stockholm 3 och dessutom urolog och robotoperatör, ett föredrag om diagnosmetoden Stockholm 3, vilket är en av de nya metoderna för en säkrare PSA-testning.

Den 18 augusti genomfördes årets kulturresa som i år gick med buss till Älmhult och IKEA-museet, Vidare till Växjö och lunch på Teleborg slott. Guidning och rundvandring efter lunch, därefter till Glasmuséet. Färden gick vidare mot Rävemåla och Älmeboda för avslutande aktiviteter i sommarens vackra väder.


Den 19 september genomfördes årets andra allmänna möte med gäster från bland annat Provitae i Kristianstad. Lokalen fylldes med intresserade åhörare till ett mycket engagerande och innehållsrikt föredrag av överläkare Tom Wiklund från Docrates i Finland. Han talade om nyheter inom diagnostik och behandling av prostatacancer.

Det stora budskapet var ”utvecklingen går nu oerhört snabbt”.

 

Till dessa möten kan vi lägga tolv snackcafékvällar som beskrivs längre fram i berättelsen samt fyra träffar med närståendegruppen.

Ekonomi
Föreningen har under verksamhetsåret erhållit kr 145 000: - i bidrag från Landstinget i Blekinge. Som gåvor har vi under 2018 erhållit kr ???????
Dessa bidrag och gåvor har tillsammans med medlemsavgifterna finansierat vår ökande verksamhet.
Överskottet för verksamhetsåret 2018 uppgick till kr ??????? som föreslås tillföras vårt egna
kapital.
I övrigt hänvisar vi till våra resultat- och balansräkningar.

Utåtriktad verksamhet
Den 12 maj
var föreningen inbjuden till ett cykelgäng som sedan flera år drivit kampanjen, Mustaschkampen lever. Föreningen var på plats och informerade om sjukdomen samt sålde mustaschpins och andra kampanjprylar. Resultatet av cykelgängets insatser blev 20 000: - som föreningen översände till Prostatacancerfonden.

Den 19 maj deltog Viktor i ”Bräknetrampen” cykelaktivitet med start i Bräkne - Hoby.

Den 2 - 6 juli medverkande Kent Lewén och Anders Mattiasson under Almedalsveckan. Kent ansvarade för ett seminarium om allmän screening där de politiska partierna fick redovisa sin inställning till hur man ser på den för oss, så viktiga screeningfrågan. Övrig tid var Kent och Anders aktiva i den informationskampanj som den lokala föreningen och förbundet drev för att sprida kunskap om prostatacancer.

Vecka 29, 19 – 21 juli deltog Viktor i Östersjöfestivalen, Karlshamn med informationstält, materiel och personal från Viktor. Syftet är att möta människor och berätta om PSA med mera.

Vecka 30, 25 juli deltog Viktor i Hoby Marknad, information och försäljning.

Den 30. Och 31. augusti deltog Viktor i NEWS 55, i Karlskrona
Två bra dagar med möjligheter till information, bland annat under ledning av moderator Peppe Eng. Många lyssnade, kom fram och ställde frågor liksom även Ebba Busch-Thor gjorde.

Den 13 september deltog föreningen i Äldredagens arrangemang i Karlshamn. Styrelsemedlemmar var på plats med informationsmaterial och lite försäljningsprylar. Här fick besökarna chans att tala med representanter som själva har en god erfarenhet av sjukdomen.

13 oktober, deltog Viktor i välbesökt Omsorgsmässa i Olofström med information och försäljning.

Den 1 november deltog föreningen i Omsorgsmässa i Ronneby på Knut Hahnskolan.

Den 17 november deltog Viktor i Sydsvenska prostatacancergruppen ( SSPCG) i Hässleholm.

Hemsida
Föreningens hemsida har nu varit igång under drygt sju år och har blivit en viktig del i vårt arbete med att informera om våra verksamheter i Blekinge. Sidan fyller enligt vår bedömning en viktig uppgift för den som söker mera information om prostatacancer och vill ha kontakt med föreningen och våra medlemmar. Hemsidan har uppdaterats löpande av vår webbansvarige, Preben Madsen.

viktorblekinge.se

Kontakttelefon
Föreningens kontakttelefon har nu varit igång under flera år. Syftet med telefonen är att den som akut behöver ska kunna komma i kontakt med en erfaren prostatacancerpatient för att få någon att tala med. Varje ny medlem som hör av sig via talong eller mail blir uppringd av den som för tillfället ansvarar för kontaktverksamheten.

Telefon 0708- 56 42 00

Snackcafé
Under året har vi genomfört tolv snackcaféträffar på Alfreds Café i Bräkne-Hoby, dit främst nya medlemmar inbjudits till samtal med andra patienter. Caféträffarna äger rum första torsdagen i varje månad med ett uppehåll i juli månad.
Antalet besökare har varit mellan 24 till 87 personer.

Föreningens idé med snackcaféträffar sprider sig runt om i landet. Vi ser att flera föreningar följer detta koncept.

Närståendegruppen
Prostatacancerföreningen Viktors närståendegrupp har genomfört fyra träffar under året. Samtliga träffar har skett i anslutning till männens snackcaféer.  Medverkande har bl.a. varit ledare Therese Johansson med ett antal olika föredragshållare / samtalspartners.

Media
Under 2018 skrevs det i lokalpressen om föreningen och om prostatacancer.

Till dessa artiklar kan vi också lägga flera inslag i Radio Blekinge:
- Besvikelse på väntetiden för prostatapatienter
- Inget allmänt test för att upptäcka prostatacancerDebatt om prostatacancer kräver sjukdomsinsikt

- Beslut idag: Nej till screening för prostatacancer-

Operationsroboten – ett framgångsrikt redskap mot prostatacancer

- Rekordmånga deltog i Mustaschkampen lever
- Pressmeddelande – förvirrande besked om PSA-screening
- Glädje över pengar till cancercentrum
- Varje månad, annonser i tidning om snackcafé

Mustaschkampen 

Runt om i landet genomfördes under november månad, Mustaschkampen. Resultatet blev omfattande och än bättre än 2017. Totalt i landet över 700 pressinslag, och bara i december mer än 50 radioinslag, flera miljoner kronor som gick till Prostatacancerfonden. För oss i Viktor har kampanjen betytt mycket eftersom vi var initiativtagare till Mustaschkampen, aldrig tidigare har vårt förbund fått större genomslag i media. Även i Blekinge har vi fått stor uppmärksamhet och aktiviteterna har aldrig varit mera omfattande.
Viktor har under året lyckats få fler företag att delta i Mustaschkampen och kan på så sätt ytterligare visa närvaro i samhället.

Den 1 – 30 november var det försäljning av "Mustaschbakelser" på Konditori Christin i Karlshamn.
Samtidigt inledde vi arbetet med försäljning av mustaschpins och tröjor runt om i länet. 

Den 1 - 30 november fanns ett femtontal medlemmar runt om i länets större butiker och gallerier för att informera om prostatacancer samt sålde pins och tröjor.

Den 1 - 30 november var Karlskrona Hockey med Sölvesborg Hockey, KRIF Hockey, Mörrum Hockey stödjande i Mustaschkampen, med bland annat informationsfilm, sargreklam och hjälpande vid information och försäljning.

Den 1 – 30 november samarbetade föreningarna VIKTOR och PROVITAE med COOP-affärerna i Kristianstad och Blekinge. Samordning genom COOP kontor i Kristianstad.

Den 6 november genomfördes aktiviteter tillsammans med KRIF Hockey utanför Maxi Ronneby.

Den 16 – 18 november såldes ”Mustaschbakelser” på Kickis Café / EXTRA i Mjällby.

Den 3 december avslutades Mustaschtävlingen vid KRIF Hockey hemmamatch mot Kalmar HC.

Den 12 december avslutades Mustaschtävlingen vid Mörrum Hockey hemmamatch mot Helsingborg.

Den 30 november avslutades Mustaschtävlingen vid KHK Hockey hemmamatch mot Västerås IK

Förbundet
Den 17 - 18 april
deltog tre medlemmar i Prostatacancerförbundets
ordförandekonferens i Stockholm.
Deltagare var Conny Nöbelin, Dan-Åke Thinnert och Anders Mattiasson.

Utbildningar och andra möten

Under hösten 2018 deltog delar av Viktor styrelse i ett möte om cancerrehabilitering
CaRe / Blekingesjukhuset.

Den 30 november blev ordf. C Nöbelin invald i RCC Syd / Patient och Närståenderåd för en tid av två år.

Samverkan Socialstyrelsen
Föreningen Viktor har inlämnat ett omfattande underlag till Socialstyrelsen som belyser föreningens och medlemmarnas syn på allmän screening avseende prostatacancer.

Samverkan Landstinget 
Föreningen har under året fortsatt att utveckla samarbetet med Blekingesjukhuset och Specialistkliniken i Karlshamn.
Ett särskilt informationspaket om prostatacancer och om vår förening togs fram 2014. Detta paket har man fortsatt att dela ut under 2016 - 2018 och det har uppskattats hos många patienter. 
Även den så kallade "hemgångskassen" är en uppskattad produkt från Viktor.
Möte med landstingsledningen i syfte att diskutera kortare väntetider och hur en framtida PSA – testning kommer att se ut i Blekinge samt tidsplan för införande.

Slutord
Verksamhetsåret 2018 blev återigen ett framgångsrikt år för Prostata-cancerföreningen Viktor. Medlemsökningen fortsätter på samma sätt som skett sedan starten 2007. Denna ökningen ger oss stora möjligheter att utveckla verksamheten till glädje för drabbade och närstående.

Viktor har som ambition att jobba nära vården vid Blekingesjukhuset och Specialistkliniken i Karlshamn. Under året har vi haft dialogmöte med landstinget. Dessa har genomförts med såväl politiker som tjänstemän.

Våra informationspaket till drabbade män delas ut av vården i samband med att man ger ett för patienten negativt besked på biopsiprovet. Förhoppningen är att varje patient som fått diagnosen prostatacancer ska få ett informationspaket.

När det sedan gäller opinionsbildning så blev det ett stort genomslag när vi för fjärde året genomförde Mustaschkampen. Aldrig tidigare har vi fått så stor uppmärksamhet kring föreningen och sjukdomen, prostatacancer. Kampanjen blev en fortsatt stor succé runt om i landet, vilket känns mycket glädjande eftersom initiativet kom från vår förening.

Styrelsen vill avslutningsvis tacka medlemmar, närstående, stödmedlemmar, läkare, kontaktsjuksköterskor och övrig vårdpersonal samt personalen vid den patologiska verksamheten för att ni ställt upp och därmed gjort Viktor till en av landets mest framgångsrika patientföreningar. Vi riktar också ett stort tack till de företag, föreningar och enskilda som genom bidrag gjort det möjligt för oss att bedriva verksamheten i en omfattning som vi tror att de cancerdrabbade och deras närstående efterfrågar.   

 

Bräkne-Hoby den 10 januari 2019

 

Conny Nöbelin               Dan-Åke Tinnert                      Erik Persson

Ordförande                     Vice ordförande                        Sekreterare

 

 

 

Jörgen Andersson              Anders Mattiasson                   Kaj Johansson

Kassör                                 Ledamot                                Ledamot

 

 

Kenneth Ewaldsson            Jüri Känno

Ledamot                              Ledamot

 


Senast uppdaterad 03 april 2020