Verksamhetsberättelse 2015

Inledning

Prostatacancerföreningen Viktor är en patientförening i Blekinge vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga. Andra viktiga uppgifter är att sprida kunskap om sjukdomen, driva på för en ännu bättre vård och ge medlemmarna bästa möjliga information om olika behandlingsalternativ och hur man kan leva ett gott liv även efter sitt cancerbesked.

Föreningen fortsätter att utveckla verksamheten och uppnår återigen de uppsatta målen. Medlemsantalet har ökat med 80 och uppgår nu till 658. Viktor håller därmed ställningen som södra sjukvårdsregionens största prostatacancerförenin

Årets dialog med vården har främst handlat om Standardiserat Vårdförlopp, ett arbetssätt som ska korta köerna för patienter med s.k. välgrundad misstanke. Här har föreningens ordförande deltagit och fått framföra föreningens synpunkter på hur Blekingesjukhuset ska kunna ge vård inom aktuella tidsramar. Här handlar det om kortare väntetider för en stor grupp prostatacancerpatienter.

Dialogen med vårdpersonalen i Blekinge fungerar bra och samtalen med politiker fortsätter på ett konstruktivt sätt.

Vår förening har varit drivande för att Prostatacancerförbundet skulle starta en riksomfattande kampanj med symbolen, blå mustaschen. Efter ett omfattande planeringsarbete kunde Mustaschkampen starta i november månad. Viktor genomförde i denna kampanj en lång rad aktiviteter.

Fempunktsprogrammet

Föreningens fempunktsprogram för en bättre prostatacancervård i Blekinge ligger fast. Programmet avser endast den vård som Landstinget i Blekinge ger. Detta program ska ses som en komplettering till Prostatacancerförbundets program för God Prostatacancervård.

Den omfattande rapporten som Nationella Prostatacancerregistret presenterade för 2014 visar att Blekinge har landets kortaste väntetiderna mellan remiss och behandling, samt kortast väntetid mellan biopsiprov och cancerbesked till patienten.

Uppnådda mål

Viktor sätter årligen upp ett antal mål för verksamheten. Under 2015 skulle vi bli minst 650 medlemmar, i lokalpressen skulle vi nå 10000 spaltmillimeter och vi skulle ha träffat minst 600 personer på egna möten eller i andra sammanslutningar.

Medlemsantalet per den 31 dec blev 658, en ökning med 14 %.

Lokalpressen drygt 11 000 spaltmillimeter.

Möten, träffar ca 1 000 personer.

Således kan styrelsen konstatera att alla tre mål är uppnådda.

Styrelse och övriga förtroendevalda

Under året har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden. En del löpande arbete har hanterats via mail och telefonöverläggningar. Följande personer har haft förtroendeuppdrag i föreningen.

Ordförande: Kent Lewén, Karlskrona

Vice ordf: Ulf Alderlöf, Kallinge

Vice ordf: Anders Mattiasson, Fridlevstad

Sekreterare: Ulf Alderlöf, Kallinge

Kassör: Lars Franzén, Karlshamn

Webbansvarig: Preben Madsen, Holmsjö

Ledamot: Erik Persson, Asarum

Ledamot: Jüri Känno, Olofström

Ersättare: Kaj Johansson, Karlshamn

Ersättare: Kenneth Ewaldsson, Olofström

Ersättare: Lars Faxe, Nättraby

Adjungerad: Ingegerd Alderlöf, Kallinge (ansvarig för närståendegruppen)

Revisorer: Leif Ottosson, Ronneby

Lars-Erik Ståhlberg, Karlskrona

Rev. ersättare: Gert-Erik Gerthsson, Ronneby

Paul Stiel, Karlskrona

Valberedning: Bernhard Gallenmüller, Karlskrona (sammankallande)

Åke Paradis, Karlshamn

Håkan Lindberg, Ronneby

Medlemmar

Målsättningen för 2015 var att medlemsantalet skulle öka till 650 personer. Detta mål uppnåddes eftersom antalet medlemmar per den 31 dec var 658. Ökningen blev därmed 14%. Fördelningen blev 506 män, 120 kvinnor samt 32 stödmedlemmar.

Mötesverksamhet

Föreningen har under året genomfört följande medlemsmöten och träffar:

Den 23 februari hölls årsmöte i Folkets Hus, Bräkne-Hoby. Efter förhand-lingarna höll onkologläkaren Thomas Edekling ett uppskattat anförande om prostatacancervården i Blekinge. Mötet var välbesökt. Protokollet finnas att läsa på föreningens hemsida.

Den 26 maj var det dags för traditionell grillkväll vid Folkets Hus i Bräkne-Hoby. Efter grillningen höll urologläkaren Åke Paradis, Karlshamn, ett intressant före-drag om prostatacancer och olika be-handlingar. Över hundra deltagare var på plats.

Den 23 augusti genomfördes årets kulturresa som gick med buss i utvan-drarnas och Wilhelm Mobergs spår. Resan började i Bräkne-Hoby på Utvandrarnas väg och gick sedan vidare till Klasatorpet i Långasjö där det bjöds på fika. Därefter blev det ett besök på Skrufs glasbruk och chans att handla lite trevlig glaskonst. Dagens lunch intogs på Grimsnäs Herrgård. Där serverades en god ”Mobergare”, efter ett recept från Mobergs hushållerska.Värdinnan på herrgården berättade efter maten om Grimsnäs långa och stundtals dramatiska historia. Färden gick sedan vidare förbi bl a Ljuders kyrka till Växjö. Här besöktes Utvandrarnas hus som blev dagens sista programpunkt.

Den 24 september höll vi ett allmänt möte i Stadsteatern i Karlshamn. Mötet inleddes med underhållning av Nöjeskompaniet. Därefter var det f.d. fotbollsproffset Ralf Edström som berättade om sin tid i fotbollsvärlden och om sin resa som prostatacancerpatient. Han redogjorde ganska ingående om sin kamp och om de problem som uppstod under behandlingen. Mötet besöktes av ca 250 personer.

Till dessa möten kan vi lägga elva snackcafékvällar, som beskrivs längre fram i berättelsen.

Ekonomi

Föreningen har under verksamhetsåret erhållit kr 130.000:-- i bidrag från Landstinget i Blekinge. Som gåvor har vi under 2015 erhållit kr 56.370:--. Dessa bidrag och gåvor har tillsammans med medlemsavgifterna finansierat vår ökande verksamhet.

Överskottet för verksamhetsåret 2015 uppgår till kr 21.903:89, som föreslås tillföras vårt egna kapital. I övrigt hänvisar vi till våra resultat- och balansräkningar.

Utåtriktad verksamhet

Den 13 mars var föreningen tillsammans med Bröstcancerföreningen Viktoria vid Örlogsstadens innebandymatch i Vedeby för att sprida kunskap om våra cancersjukdomar. Innebandyklubben hade frivillig entré och dessa intäkter delades mellan våra föreningar.

Den 26 mars var föreningen inbjuden till Odd Fellow i Karlskrona för att informera om föreningens verksamhet.

Den 30 maj var föreningen inbjuden till ett cykelgäng som sedan flera år drivit kampanjen, Mustaschkampen lever. Vid detta tillfälle informerades om en cancerpatients erfarenhet av vård och behandling. Föreningen fick vid träffen möjlighet att sälja mustaschpins och andra kampanjprylar.

Den 30 juni - 4 juli ansvarade föreningens ordförande för Prostatacancerförbundets aktiviteter i Almedalen. Uppdraget omfattande såväl medverkan vid seminarium som kampanjarbete i syfte att sprida kunskap om förbundet, dess föreningar och om cancersjukdomen.

Den 17 september deltog föreningen i Äldredagens arrangemang i Karlshamn. Styrelsemedlemmar var på plats med informationsmaterial och lite försäljningsprylar. Här fick besökarna chans att tala med representanter som själva har en god erfarenhet av sjukdomen.

Den 1 oktober hölls Seniormässan i Karlskrona. Viktor var för första gången inbjuden att delta i utställningen. Flera medlemmar från styrelsen var där och spred information samt sålde lite prylar med blå bandet på.

Den 7 oktober var det dags för årets Omsorgsmässan i Sölvesborg. Även här var styrelsemedlemmar på plats för information om prostatacancer.

Hemsida

Föreningens hemsida har nu varit igång under drygt fyra år och blivit en viktig del i vårt arbete med att informera om våra verksamheter i Blekinge.

Sidan fyller enligt vår bedömning en viktig uppgift för den som söker mera information om prostatacancer och vill ha kontakt med föreningen och våra medlemmar. Hemsidan uppdateras löpande av vår webbansvarige, Preben Madsen.

www.viktorblekinge.se

Kontakttelefon

Föreningens kontakttelefon har nu varit igång under drygt ett år. Syftet med telefonen är att den som akut behöver ska kunna komma i kontakt med erfaren prostatacancerpatient för att få någon att tala med. Varje ny medlem som hör av sig via talong eller mail blir uppringd av den som för tillfället ansvarar för kontaktverksamheten.

Telefon 0708-56 42 00

Snackcafé

Under året har vi genomfört elva snackcaféträffar på Alfreds Café i Bräkne-Hoby, dit främst nya medlemmar inbjudits till samtal med andra patienter. Caféträffarna äger rum första torsdagen i varje månad med ett uppehåll i juli månad. Antalet besökare har varierat och har varit mellan 15 till 40 personer.

Föreningens idé med snackcaféträffar sprider sig runt om i landet. Vi ser att förening efter förening tar upp detta koncept.

Närståendegruppen

Prostatacancerföreningen Viktors närståendegrupp under ledning av Ingegerd Alderlöf har genomfört fyra träffar under året. Samtliga träffar har skett i anslutning till männens snackcaféer. Medverkande har bl.a varit Blekingesjukhusets urologsköterskor.

Media

Under 2015 skrevs det i lokalpressen drygt 12 000 spaltmillimeter om föreningen och om prostatacancer. Därmed nådde vi det uppsatta målet. Till dessa artiklar kan vi också lägga fyra inslag i Radio Blekinge.

Här några exempel på artiklar i pressen:

* Pappografi föreslås

* Nytt träffsäkert cancertest

* Tvingas söka vård i Finland

* Mustaschkampen

Mustaschkampen

Vår förening och dess ordförande har varit drivande för att få mönsterskydda den Blå Mustaschen och få igång en landsomfattande kampanj i syfte att skapa opinion och sprida kunskap om prostatacancer samt samla in pengar till forskning om prostatacancer. Resultatet av detta arbete blev en lysande kampanj under november månad, en kampanj som blev riksomfattande.

Den 28 oktober bjöd vi in till pressträff och målade samtidigt mustascher på ensilagebalar i Ramdala. Samma dag var vi inbjudna till Radio Blekinge för att berätta om vår kampanj. Därefter följde ytterligare målningar av balar på annat ställe i länet.

Den 1 november började försäljning av "Mustaschbakelser" på Café Nostalgi i Karlskrona och Konditori Christin i Karlshamn.

Den 1 november började tre IF-metallklubbar i Blekinge att sälja våra mustaschpins. Dessa var klubbarna på Dynapac, Tarkett och Flextronics. Även en medarbetare på ABB drog igång en kampanj.

Den 1 och den 22 november var vi i Idrottshallen, Karlskrona och spred kunskaper om prostatacancer. Detta skedde i samband med fyra olika matcher. Främst handlade om försäljning av mustaschpins, men även andra produkter fanns till försäljning.

Den 28 november var vi på Krifs hemmamatch i Kallinge och sålde pins och pratade om prostatacancer. Det var endast denna hockeyklubb i Blekinge som deltog i vår kampanj.

Den 24 november och den 9 december var föreningens ordförande inbjuden till två av Rotaryklubbarna i Karlskrona. Uppdraget var att informera med prostatacancer och om mustaschkampen.

Förbundet

Föreningens ordförande, Kent Lewén, är sedan 2011 invald i Prostatacancerförbundets styrelse med särskilda ansvarsområden, såsom ordförande i Mustaschkampen, ansvarig för förbundets medverkan i Almedalsveckan. Dessutom är Kent ledamot av styrgruppen för nationellt prostatacancerregister och styrgruppen för nationellt vårdprogram.

Utbildningar och andra möten

Den 23 mars genomfördes regional träff för våra sex föreningar som finns inom Södra Sjukvårdsregionen. Träffen behandlade dels arbetet i föreningarna i syd samt information från förbundet. Från föreningen deltog fyra representanter.

Den 27 mars träffade föreningens ordförande ledningen för Sicart, ett utvecklingsprojekt för att hitta förbättringar inom bl.a. vården. Projektet har sedan bjudit in till träffar med tre fokusgrupper.

Den 19-20 april deltog fyra medlemmar i Prostatacancerförbundets Förbundsstämma i Stockholm. Utöver föreningens ordförande var Ulf Alderlöf och Preben Madsen ombud för föreningen. Ingegerd Alderlöf, ansvarig för närståendegruppen deltog också.

Den 4 maj och den 8 juni genomförde förbundet utbildningen Lyftet II i Helsingborg. Utbildningen handlar om sjukdomsförlopp och behandlingar. Varje förening fick skicka tre deltagare. Från vår förening deltog ord-föranden, sekreteraren och kassören.

Den 8 september föreläste föreningens ordförande elever som går undersköterskeutbildning i Karlshamn. Cirka 60 elever lyssnade på föredraget.

Den 4 december genomförde styrelsen och personalen på Alfreds Café har i december en repetitionsutbildning i hjärt-lung-räddning. Detta är en viktig del i att behålla kompetensen kring vår hjärtstartare som finns på caféet.

Den 4 december genomfördes utbildningen Lyftet III. På programmet stod bl.a. standardiserade vårdförlopp och en utvärdering av Mustaschkampen. Från vår förening deltog Conny Nöbelin.

Samverkan Landstinget

Föreningen har under året fortsatt att utvecklat vårt samarbete med Blekingesjukhuset och Specialistkliniken i Karlshamn. Ett särskilt informationspaket om prostatacancer och om vår förening togs fram 2014. Detta paket har man fortsatt att dela ut under 2015 och det har uppskattats hos många patienter. Även den så kallade hemgångskassen är en uppskattad produkt från Viktor.

Under året har vi som patientförening deltagit i arbetet med att ta fram rutiner för att implementera standardiserat vårtförlopp för patienter med prostatacancer. Detta arbete har varit förutsättning för att landstingen runt om i landet ska få tillgång till riktade statsbidrag, vars syfte är att korta köerna för personer med välgrundad misstanke om prostatacancer.

Vid vårens grillkväll medverkade onkolog Thomas Edekling med ett uppskattat föredrag. Det blev också tillfälle att ställa frågor till Thomas. Dessa frågor handlade främst om nya läkemedel och dess effekter.

Slutord

Verksamhetsåret 2015 blev återigen ett framgångsrikt år för Prostatacancerföreningen Viktor. Medlemsökningen fortsätter på samma sätt som skett sedan starten 2007. Denna ökningen ger oss stora möjligheter att utveckla verksamheten till glädje för drabbade och närstående.

Under året har föreningen deltagit i en rad aktiviteter inom Prostatacancerförbundet. Särskilt viktigt har det varit att flera medlemmar fått utbildning genom deltagande i Lyftet II och Lyftet III. Dessa utbildningar handlar till stora delar om vård och behandling av prostatacancer. Vi har också varit representerade med ombud vid årets förbundsstämma.

Viktor har som ambition att jobba nära vården vid Blekingesjukhuset och Specialist Kliniken i Karlshamn. Under året har vi bl.a. fått delta i planeringen av Standardiserat vårdförlopp, ett uppdrag som ska korta köerna för personer med välgrundad misstanke om prostatacancer.

Våra informationspaket till drabbade män har nu rullat igång på bred front. Förhoppningen är att varje patient som fått diagnosen prostatacancer ska få ett informationspaket.

I rapporten från Nationella Prostatacancerregistret visar Blekinge mycket goda resultat. I vissa mätningar framgår att Blekingesjukhuset har kortast väntetider i landet. Detta känns mycket glädjande och arbetet för att få ner väntetiderna ytterligare pågår för fullt.

När det sedan gäller opinionsbildning så fick vi det stora genomslaget när vi drog igång Mustaschkampen. Aldrig tidigare har vi fått så stor uppmärksamhet kring föreningen och sjukdomen, prostatacancer. Kampanjen blev en stor succé runt om i landet, vilket känns mycket glädjande eftersom initiativet kom från vår förening.

Styrelsen vill avslutningsvis tacka medlemmar, närstående, stödmedlemmar, läkare, kontaktsjuksköterskor och övrig vårdpersonal samt personalen vid den patologiska verksamheten för att ni ställt upp och därmed gjort Viktor till en av landets mest framgångsrika patientföreningar. Vi riktar också ett stort tack till de företag, föreningar och enskilda som genom bidrag gjort det möjligt för oss att bedriva verksamheten i en omfattning som vi tror att de cancerdrabbade och deras närstående efterfrågar.

Bräkne-Hoby den 4 januari 2016

Kent Lewén, ordförande                

Ulf Alderlöf, vice ordf/sekr 

Anders Mattiasson, vice ordf

Lars Franzén, kassör                       

Preben Madsen, webbansvarig

Jüri Känno, ledamot

Erik Persson, ledamot                     

Ingegerd Alderlöf, adjungerad/närståendegruppen

 


Senast uppdaterad 03 april 2020