Verksamhetsberättelse 2012

Inledning
Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, har under året genomfört en rad aktiviteter och arbetat med att vidareutveckla föreningen och dess verksamheter. Under året har ytterligare två nya verksamheter tillkommit. Dels var det närståendegruppen som startade med sina träffar under året och dels var det kontakttelefonen som vi tog i bruk vid halvårsskiftet. Med dessa delar på plats ser vi att föreningen nu står mycket stadigt och har ett bra utbud av aktiviteter och en väl fungerande stödverksamhet.
Verksamhetsåret 2012 har varit framgångsrikt och de mål som styrelsen satt upp för året har uppnåtts till alla delar. Medlemsantalet skulle uppgå till minst 300, antalet spaltmillimeter om prostatacancer skulle vara minst 8000 i lokalpressen och antalet personer som vi träffar vid möten och informationsträffar skulle uppgå till minst 600.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Under året har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden. En del löpande arbete har hanterats via mail och telefonöverläggningar.Följande personer har haft förtroendeuppdrag i föreningen.

Ordförande: Kent Lewén Karlskrona
Vice ordf: Bengt-Göran Lexhagen, Karlskrona
Sekreterare: Anders Johansson, Karlshamn
Kassör Paul Stiel, Lyckeby
Ledamot: Lars Green, Sölvesborg (avgick under året)
Ersättare: Claes-Göran Carlzon, Sölvesborg
Ersättare: Ulf Alderlöf, Ronneby
Ersättare: Tonnie Johansson, Lyckeby
Adjungerad: Kerstin Mattsson, Lyckeby ( ansvarig för närståendegruppen)
Revisorer: Leif Ottosson, Ronneby
Lars-Erik Ståhlberg, Karlskrona
Rev. ersättare: Gerth-Erik Gerthsson, Ronneby
Valberedning: Leif Ottosson, Ronneby (sammankallande)
Åke Paradis, Karlshamn
Malte Johansson, Karlshamn

Medlemmar
Målsättningen för 2012 var att medlemsantalet skulle öka till 300 personer.
Detta mål nåddes eftersom antalet medlemmar per den 31 dec var 348.
Ökningen blev därmed drygt 34 procent.

Mötesverksamhet
Föreningen har under året genomfört följande medlemsmöten och träffar:
Den 15 feb hölls årsmöte på Galtsjöns Wärdshus, Ronneby. Redaktör Torsten
Sundberg och Christina Örum medverkade.
Den 2 maj hölls ett allmänt möte med föredrag av Dr René Blom, Lund.
Rubriken på hans anförande var, Brachyterapi vid prostatacancer.
Den 28 maj var det dags för traditionell grillkväll på Aspan i Ronneby. Gäst var
Alf Carlsson som är ordförande i vårt förbund. Alf talade om vad som är på gång
inom förbundet.
Den 18 aug deltog 50-talet medlemmar i en kulturresa till fiskemuseet i Hällevik och till Hanö. Ansvarig för arrangemanget var Claes-Göran Carlsson och hans sambo Ingrid.
Den 20 sep ordnades ett möte på Galtsjöns Wärdshus där medlemmarna via internet och storbild kunde följa den vårddebatt som förbundet organiserat på Berns i Stockholm.
Den 16 okt hålls ett allmänt möte på Galtsjöns Wärdshus. Föredragshållare var psykolog Maria Hellbom från Lund. Hennes föredrag handlade om cancerrehabilitering. Mötet blev väldigt uppskattat.
Den 5 december var det dags för årets sista möte, Denna gången gästades
föreningen av barnmorskan och kliniska sexologen Helena Cewers, Malmö som
talade under rubriken Lust att ha Lust. Även detta möte rönte stor uppskattning.

Ekonomi
Föreningen fick under året 20 000 kronor i grundbidrag från Landstinget Blekinge. Till detta kommer bidrag med 10 000 kronor för starta närståendegruppen samt ytterligare 25 000 kr riktade till särskilda arrangemang. Under året har vi erhållit gåvor från Frimurarna i Karlskrona, och Karlshamn, Odd Fellow i Karlshamn, Sirius i Sölvesborg. Faxe Fastigheter i Karlskrona och banken Nordea har sponsrat föreningen. Totalt uppgick dessa gåvor och sponsringen till 33 002 kronor. Utan stöd från loger och sponsring av företag hade verksamheten inte kunna genomföras i den omfattning som nu skett. Föreningens resultat blev ett överskott med 4 606 kronor.

Information
Den 5-6 juli medverkade föreningens ordförande i tre olika seminarium om prostatacancer i Almedalen på Gotland. Det handlade om dyra läkemedel,
sjukvårdens organisation i Sverige och om cancerprevention.
Den 1, 8, 15, 22 och den 29 september var föreningens medlemmar ute och informerade om prostatacancer samt om vår förening. Detta skedde i gallerior och utanför butiker. För första gången genomfördes dessa informationer i länets samtaliga sex kommuner.
Den 4 okt deltog föreningen i Äldredagens arrangemang i Karlshamn. Föreningens ordförande och sekreterare var på plats med informationsmaterial och lite försäljningsprylar. Här fick besökarna chans att tala med två representanter som själva har en god erfarenhet av sjukdomen.
Den 16 dec var vi inbjudna till Frimurarlogen i Karlskrona. Ordföranden höll en kort information om sjukdomen och framförde också ett tack för de gåvor som föreningen erhållit under året.

Hemsida
Föreningens hemsida har nu varit igång under drygt två år och blivit en viktig del i vårt arbete med att informera om våra verksamheter i Blekinge. Sidan fyller enligt vår bedömning en viktig uppgift för den som söker mera information om prostatacancer och vill ha kontakt med föreningen och våra medlemmar.
www.viktorblekinge.se .

Kontakttelefon
Under året inrättade vi vår kontakttelefon. Syftet med telefonen är att den som akut behöver ska kunna komma i kontakt med erfaren prostatacancerpatient för att få någon att tala med. Telefon 0708- 56 42 00.

Snackcafé
Under året har vi genomfört våra snackcaféträffar på Galtsjöns Wärdshus, dit främst nya medlemmar inbjudits till samtal med andra patienter. Caféträffarna äger rum första torsdagen i varje månad med ett uppehåll i januari och under sommaren. Antalet besökare varierat och har varit mellan 12 till 23 personer.
Någon förbokning krävs inte.

Närståendegruppen
Tack vare goda insatser från Kerstin Mattsson fick vi igång en närståendegrupp i Blekinge. Gruppen har bjudit in till fyra träffar under året. Vid första träffen
medverkade våra kontaktsjuksköterskor och vid andra träffen var det uroterapeut Marie Fahlén som gästade gruppen. Under höstens möten har onkolog Thomas Edekling och sexologen Carina Danemalm-Jägervall deltagit som föreläsare.

Media
Under 2012 skrevs det i lokalpressen 15 286 spaltmillimeter om föreningen och om prostatacancer. Därmed överskred vi vårt mål med 91%. Till detta kan vi lägga två nyhetsinslag i de lokala TV-nyheterna och medverkan i Radio Blekinge vid tre tillfällen. Av de artiklar som varit i lokalpressen finns bl. a följande:
· Viktors agerande för att behålla urologläkarna 12 juni i BLT och Sydöstran
· Uppvaktning av landstingsledningen i Sydöstran 7 och 18 juli
· I september var det två stora reportage med anledning av vår
septemberkampanj
· Forskning ger Viktor stöd för inbjudning till allmän screening. BLT och
Sydöstran den 21 aug
· Kampanjarbete Sydöstran 3 sep
· Dyra hyrläkare, Sydöstran 10 sep
· Debattartikel, BLT den 10 sep och Sydöstran 21 sep
· Landstinget skriver inte ut Zytiga längre, BLT och Sydöstran den 22 nov
Till detta kommer en lång rad mindre notiser och artiklar om Viktor och om vår
sjukdom, prostatacancer.

Förbundet
Föreningens ordförande och vice ordföranden deltog i ordförandemötet i Stockholm den 16-17 april. Vid denna träff redovisades pågående verksamhet samt beslut i några för förbundet viktiga frågor.

Utbildningar, och andra möten
Den 6 mars och den 4 april deltog ordföranden in en träff för planering av medverkan i Almedalsveckan.
Den 15 juni deltog ordföranden i en patientföreträdarutbildning inom RCC-syd
Den 2- 5 juli deltog ordföranden i Almedalsveckan, Visby
Den 17 nov var föreningsordförandena och representanter från prostatacancerföreningar i syd inbjuda till en träff i Helsingborg. Vid detta möte
diskuterades dels arbetet med Cancercenter Syd och det underlag som Socialstyrelsen och SKL tagit fram för att jämföra cancervården i vårt land.
Utöver ordföranden deltog Gert Olsson och Nils Karlsson från vår förening.
Under året har ordföranden representerat cancerpatientföreningarna i Blekinge vid en rad möten och träffar med andra cancerföreningarna i sjukvårdsregion syd. Dessa träffar har varit en viktig del i arbetet med den regionala Cancercentra som byggs upp i landet.

Slutord
Vi har under de senaste åren sett att antalet män som får diagnosen, prostatacancer ökar i Blekinge. Drygt tre män i veckan lämnar Blekingesjukhuset med beskedet om sin cancer. Dessa besked blir för många män och deras närstående ganska dramatiska. Det är i denna situation särskilt vitigt att komma i kontakt med andra män som tidigare fått sina cancerbesked.
Prostatacancerföreningen Viktor spelar här en allt viktigare roll som patientförening.
Genom vår kontakttelefon och via vår hemsida får vi kontakt med många män som fått sin diagnos. Vi får även in medlemsansökningar via våra foldrar som delas ut av vårdpersonal i samband med diagnosen. Samtliga som kontaktar oss får inledningsvis ett telefonsamtal. Vid detta samtal får patienten svar på frågor och ofta vill de nå kontakt med någon av våra kontaktpersoner som genomgått speciell terapi. Inbjudningar till möten och träffar sker löpande och i inledningsskedet har det visat sig vara viktigt att delta i våra snackcaféträffar. Till detta kan vi lägga en bra mötesverksamhet där patienter och närstående får en god information om behandlingsmetoder, läkemedel eller bara få tala med andra som redan genomgått sina behandlingar.

Styrelsen vill avslutningsvis tacka medlemmar, läkare och vårdpersonal för ett bra verksamhetsår. Vi riktar också ett stort tack till de företag, föreningar och enskilda som genom bidrag gjort det möjligt för oss att bedriva verksamheten i en omfattning som vi tror att de cancerdrabbade och deras anhöriga efterfrågar.

Bräkne-Hoby i januari 2013
Kent Lewén, ordförande

Bengt-Göran Lexhagen, viceordf.

Anders Johansson, sekr.

Paul Stiel, kassör


Senast uppdaterad 03 april 2020