Verksamhetsberättelse 2010

Inledning
Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män
som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, har under året
genomfört en rad aktiviteter och arbetat med att vidareutveckla föreningen
och dess verksamheter. Utöver stöd till drabbade män i Blekinge, hade vi som
mål att öka medlemsantalet, bjuda på bra föreläsningar och sprida kunskaper
om sjukdomen och dess behandlingsmetoder.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Under året har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden. En del löpande
arbete har hanterats via mailsystem och telefonöverläggningar. Följande
personer har haft förtroendeuppdrag i föreningen.

Ordförande: Kent Lewén Karlskrona
Vice ordf: Hans Berg, Sölvesborg
Sekreterare: Ulf Löhbern, Ronneby
Kassör Paul Stiel, Lyckeby
Ledamot: Arne Jakobsson, Ronneby
Ersättare: Göran Jämstorp, Mörrum
Ewa Truedsson, Sölvesborg
Revisorer: Leif Ottosson, Ronneby
Lars-Erik Ståhlberg, Karlskrona
Rev. ersättare: Gerth-Erik Gerthsson, Ronneby
Valberedning: Leif Ottosson, Ronneby (sammankallande)

Medlemmar
Antalet medlemmar var vid årets slut 204 stycken och detta innebär att medlemsantalet ökat med 38 personer .

Mötesverksamhet
Föreningen har under året genomfört följande medlemsmöten och träffar:
Den 2 mars hölls årsmöte på Knut Hahnskolan i Ronneby. Kontaktsjuk-sköterskorna från Karlskrona medverkade
Den 4 maj hölls ett allmänt möte med föredrag av Lars-Göran Pärletun, Lund. Rubriken på hans anförande var, Prostatacancer, kost, livsstil och sex.
Den 21 aug deltog drygt 30 medlemmar i en kulturresa under ledning av Ture Andersson, Ronneby. Resan gick genom det fagra landskapet och vi besökte bl a Johannishus slott, Möllerydsstugan och konstnären Susanne Demåne.
Den 19 okt hölls årets andra allmänna möte. Professor Anders Widmark från Umeå Universitet föreläste om senaste nytt inom prostatacancer. Vid mötet deltog ett 80-tal personer.
Den 8 dec var det åter dags för årets tredje allmänna möte. Carina Danemalm Jägervall föreläste om sexuella problem vid prostatacancer. Drygt 60 medlemmar deltog.

Ekonomi
Föreningen fick under året 29 000 kronor i verksamhetsbidrag från Landstinget Blekinge. Av detta bidrag avser 9 000 kronor för verksamhetsåret 2009. Dessa var dock inte med som en fordran i föregående års bokslut. Under året har vi erhållit ett stipendium från logen Bifrost i Karlskrona och en julgåva från Karlshamn Energi AB samt bidrag från Odd Fellow i Karlskrona. Totalt fick vi drygt 18 000 kronor i gåvor under året. Från sponsorer har vi kontant erhållit 4 000 kr. Därtill har flera företag lämna stöd i form av att betala annonsering och föreläsarnas resor och uppehälle. Detta har kunnat ske genom att vi samverkat som arrangörer. Årets reslutat blev 42 142 kronor. Balans och resultaträkning redovisas i särskild handling.

Information
Den 17 maj medverkade ordföranden vid Rotarylunch i Ronneby och informerade om prostatacancer och om arbetet i vår förening.
Den 5 juli medverkade föreningens ordförande i ett seminarium om prostatacancer i Almedalen på Gotland. Rubriken var ”Han ska ändå dö”.
Den 6 aug medverkade ordföranden vid Rotarylunch i Karlskrona. Ca 40 gäster fick då information om prostatacancer och föreningens verksamheter.
Den 15 sep deltog Ulf Löhbern och Arne Jacobsson vid en informationsträff om prostatacancer vid vårdcentralen i Kallinge.
Den 24 och 25 sep hade vi utställning där vi informerade om prostatacancer och vår förenings verksamheter. På fredagen var vi i Karlshamn på Drottninggatan och under lördagen i köpcentrat, Wachtmeister i Karlskrona.
Den 3 dec var vi inbjudna till logen Bifrost i Karlskrona för att motta ett stipendium om 3000 kronor samt möjligheten att informera om vår verksamhet.
Den 17 dec var vi inbjudna till Odd Fellow i Karlskrona som överräckte en gåva om 10 000 kronor till vår förening.

Hemsida
I styrelsens verksamhetsplan för 2010 fanns ambitionen att vi skulle få igång en egen hemsida. Efter ett idogt arbete under sommaren kunde vi i augusti månad öppna föreningens hemsida. Denna finns nu på under adress www.viktorblekinge.se .

Media
I verksamhetsplanen för 2010 var målsättning att det skulle förekomma reportage, artiklar och debattinlägg motsvarande 4000 spaltmillimeter. Totalt skrevs det 6600 sp mm, Vi blev omskrivna i sju större artiklar samt några mindre. Följande större artiklar fanns i lokalpressen:
· Ordföranden intervjuades i BLT den 17 mars
· Gästföreläsaren Lars-Göran Pärletun intervju den 5 maj i BLT och Sydöstran
· Pressträff med anledning av screeningdebatten BLT o Sydöstran 3 juli
· Professor Anders Widmarks besök, BLT och Sydöstran den 20 okt
· Sexualrådgivaren Carina Danemalm Jägervall, Växjö, Sydöstran 8 dec

Förbundet
Föreningens ordförande deltog den 22-23 april på förbundets ordförandekonferens i Täby. Utöver sedvanliga förhandlingar presenterades Mustaschkampen och Datumlotteriet. Vidare diskuterades arbetet med rekrytering, opinionsbildning och statut för Prostatacancerföreningen. Kerstin Ålund höll också ett uppskattat föredrag om vår sjukdom.

Utbildningar, och andra möten
Den 6 juli deltog ordföranden i ett seminarium under politikerveckan i Almedalen.
Den 10 sep deltog ordföranden i en kick off för ett nytt Cancercentra inom sjukvårdsregion syd.
Den 8 nov gjorde styrelsen i ett studiebesök på strålningsenheten vid sjukhuset i Växjö.
Den 6 dec deltog ordföranden i en träff med andra patientföreningar angående inrättande av ett regionalt cancercentra i södra sjukvårdsregionen. Mötet hölls i Malmö.

Slutord
När vi nu summerar verksamhetsåret 2010 får vi se det som ett framgångsrikt år. Vi har fått ganska omfattande uppmärksamhet i våra lokala tidningar. Detta har förmodligen varit anledningen till att vi erhållit stipendium från logen Bifrost, en julgåva från Karlshamn Energi AB och en gåva från Odd Fellow i Karlskrona. Föreningen kan också sammanfatta en god mötesverksamhet där sjuksköterskor, läkare och forskare medverkat som föredragshållare. Till detta kan vi också lägga att våra kontaktpersoner har varit tillgängliga för personer som drabbats av prostatacancer och deras anhöriga. Någon statistik över antalet samtal och möten med enskilda patienter har vi inte fört. Men vi bedömer att det varit ett viktigt inslag i vårt arbete som patientstödjare.

Galtsjön den 20 januari 2011
Kent Lewén, ordförande

Hans Berg, viceordf.

Ulf Löhrbern, sekr.

Paul Stiel, kassör

Arne Jakobsson, ledamot


Senast uppdaterad 03 april 2020