Verksamhetsberättelse 2014

Inledning

Prostatacancerföreningen Viktor är en patientförening i Blekinge vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga. Andra viktiga uppgifter är att sprida kunskap om sjukdomen, driva på för en ännu bättre vård och ge medlemmarna bästa möjliga information om olika behandlingsalternativ och hur man kan leva ett gott liv även efter sitt cancerbesked.

Föreningen har haft en mycket god utveckling och är numera södra Sveriges största förening. Medlemsökningen fortsätter och media ger oss chansen att få kommentera det som sker inom vården. Dialogen med vårdpersonalen i Blekinge fungerar bra och samtalen med politiken fortsätter på ett konstruktivt sätt.

Viktors arbete har rönt framgångar också på det nationella planet. Föreningens ordförande har genomgått patientföreträdarutbildning och blivit invald i styrgruppen för det nationella prostatacancerregistret. Vidare har föreningen genom dess ordförande för femte året varit ansvarig för Almedalsveckan samt varit pådrivande för att öka verksamheten hos föreningen på Gotland.

Fempunktsprogrammet

Föreningens fempunktsprogram för en bättre prostatacancervård i Blekinge reviderades under året. Programmet avser endast den vård som Landstinget i Blekinge ger. Detta program ska ses som en komplettering till Prostatacancerförbundets program för God Prostatacancervård.

Den omfattande rapporten som Nationella Prostatacancerregistret presenterade för 2013 visar att Blekinge har landets kortaste väntetiderna mellan remiss och behandling, samt kortast väntetid mellan biopsiprov och cancerbesked till patienten.

Uppnådda mål

Viktor sätter årligen upp ett antal mål för verksamheten. Under 2014 skulle vi bli minst 600 medlemmar, i lokalpressen skulle vi nå 10 000 spaltmillimeter och vi skulle ha träffat minst 600 personer på egna möten eller i andra sammanslutningar.

Medlemsantalet per den 31 dec blev 578, en ökning med 15 %.

Lokalpressen 11 507 spaltmillimeter

Möten, träffar ca 900 personer.

Således kan styrelsen konstatera att två av tre mål är uppnådda.

Styrelse och övriga förtroendevalda

Under året har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden. En del löpande arbete har hanterats via mail och telefonöverläggningar. Följande personer har haft förtroendeuppdrag i föreningen.

Ordförande: Kent Lewén, Karlskrona

Vice ordf: Bengt-Göran Lexhagen, Karlskrona

Sekreterare: Ulf Alderlöf, Ronneby

Vice sekr: Anders Mattiasson, Fridlevstad

Kassör: Lars Franzén, Karlshamn

Ledamot: Rolf Berg, Ronneby

Ledamot: Preben Madsen, Holmsjö

Ersättare: Jüri Känno, Olofström

Ersättare: Claes-Göran Carlzon, Karlshamn

Ersättare: Erik Persson, Asarum      

Adjungerad: Ingegerd Alderlöf, Ronneby (ansvarig för närståendegruppen)

Revisorer: Leif Ottosson, Ronneby

och Lars-Erik Ståhlberg, Karlskrona

Rev. ersättare: Gert-Erik Gerthsson Ronneby och Paul Stiel, Karlskrona

Valberedning: Bernhard Gallenmüller Karlskrona (sammankallande), Åke Paradis, Karlshamn, Malte Johansson, Karlshamn

Medlemmar

Målsättningen för 2014 var att medlemsantalet skulle öka till 600 personer. Detta mål uppnåddes inte eftersom antalet medlemmar per den 31 dec var 578. Ökningen blev därmed 15 %.

Mötesverksamhet

Föreningen har under året genomfört följande medlemsmöten och träffar:

Den 18 februari hölls årsmöte på Alfreds Café i Bräkne-Hoby. Efter förhandlingarna höll urologläkaren Amer Mousa ett uppskattat anförande om prostatacancervården i Blekinge. Cirka femtiotalet medlemmar var på plats.

Den 5 maj var specialistläkaren, Med dr Ingela Franck Lissbrant tillsammans med sjuksköterskan Christina Hansson båda från Sahlgrenska Universitets-sjukhuset i Göteborg inbjudna till vårt allmänna möte. De talade under rubriken ”nya behandlingar vid avancerad prostatacancer”. Mötet besöktes av nästa etthundra medlemmar.

Den 27 maj var det dags för traditionell grillkväll, denna gång vid Folkets Hus i Bräkne-Hoby. Efter grillningen höll urologläkaren Staffan Gedda från Östersund ett intressant föredrag om PSA och andra viktiga indikatorer för att bedöma cancer i prostatakörteln. Ett åttiotal medlemmar närvarade.

Den 23 augusti deltog ett sextiotal medlemmar i en kulturresa i världsarvet Karlskrona. Det var under ledning av föreningens vice ordförande Bengt-Göran Lexhagen som resenärerna besökte Marinmuseet och dess nya u-båtshall varefter resan gick vidare till Aspö och ett besök på Drottningskärs kastell och sedan avslutades med ett besök på museet för rörligt kustartilleri.

Det allmänna mötet i början av december fick ställas in eftersom föreläsaren fick förhinder. Avbokningen skedde med kort varsel och någon ersättare gick inte att få fram.

Ekonomi

Föreningen har under verksamhetsåret erhållit kr 95 000:- i grundbidrag och aktivitetsbidrag från Landstinget i Blekinge. Därmed erhåller vår förening bidrag i paritet med andra föreningar som bedriver liknande verksamhet.

Vi har under året fått följande gåvor: Tandvårdsteam1 kr 30 000:-, Odd Fellow kr 5 514:-, Frimurarna kr 6 000:-, Faxefastigheter kr 4 000:-, Sparbanken i Karlshamn kr 5 000:-, PRO Sturkö kr 1 315:-, Mustaschkampen Gammalstorp kr 1 130:-, Krifs supporterklubb kr 500:-, Rödeby Hembygdsförening kr 1 000:- och till Roland Tenggrens Minne kr 650:-.

Dessa gåvor och bidrag har tillsammans med medlemsavgifterna finansierat vår alltmer ökande verksamhet och bidragit till verksamhetsårets ytterst goda resultat för 2014.

Verksamhetens överskott för 2014 utgör kr 31 169,04, som föreslås tillföras vårt egna kapital.

I övrigt hänvisas till vår resultat- och balansräkning.

Investeringar

De lokaler vi hyr i Bräkne-Hoby saknar tyvärr ljudanläggningar. Därför har föreningen under året anskaffat en egen anläggning. Utöver standard-utrustningen har vi köpt till en hörslinga för att skapa bästa möjliga tillgänglighet för våra besökare.

Vidare har föreningen anskaffat en hjärtstartare som numera finns på Alfreds Café. Det är på detta café som vi bedriver vår mötesverksamhet. Vid de möten som beräknas ha flera än 50 deltagare flyttas verksamhet över till Folket Hus. Vid dessa tillfällen flyttar vi med hjärtstartaren till det aktuella mötet.

Information

Den 3 februari medverkade föreningen på PRO Sturkös allmänna möte. Ordföranden och Anders Mattiasson informerade om prostatacancer och föreningens arbete i länet.

Den 5 april var föreningen inbjuden till Nisse Simonssons kväll i Konserthuset, Karlskrona. Vi hade vårt traditionella informationsbord med oss och lyckades förhoppningsvis sprida lite kunskaper till de 700 personer som besökte kvällsföreläsningskvällen. Av kvällens ekonomiska överskott fick föreningen 30 000 kronor som gåva.

Den 1-5 juli deltog föreningens ordförande i flera seminarier om prostatacancer i Almedalen på Gotland. Det handlade om nya läkemedel, patientcentrerad vård, samt cancervården utifrån ett patientperspektiv.

Den 6, 13, 20, och den 27 september var föreningens medlemmar ute och informerade om prostatacancer samt om vår förening. Detta skedde i gallerior och utanför butiker i länets samtliga fem kommuner.

Den 16 september deltog föreningen i Äldredagens arrangemang i Karlshamn. Styrelsemedlemmar var på plats med informationsmaterial och lite försäljningsprylar. Här fick besökarna chans att tala med representanter som själva har en god erfarenhet av sjukdomen.

Den 7 oktober var det dags för årets Omsorgsmässan i Sölvesborg. Även här var styrelsemedlemmar på plats för information om prostatacancer.

Den 11 okt hölls äldredagen i Karlskrona. Viktor var för första gången inbjuden att delta i utställningen. Flera medlemmar från styrelsen var där och spred information samt sålde lite prylar med blå bandet på.

Hemsida

Föreningens hemsida har nu varit igång under drygt tre år och blivit en viktig del i vårt arbete med att informera om våra verksamheter i Blekinge. Sidan fyller enligt vår bedömning en viktig uppgift för den som söker mera information om prostatacancer och vill ha kontakt med föreningen och våra medlemmar. Hemsidan uppdateras löpande av vår webbansvarige, Preben Madsen.

www.viktorblekinge.se .

Kontakttelefon

Föreningens kontakttelefon har nu varit igång under drygt ett år. Syftet med telefonen är att den som akut behöver ska, kunna komma i kontakt med erfaren prostatacancerpatient för att få någon att tala med.

Telefon 0708- 56 42 00

Snackcafé

Under året har vi genomfört tio snackcaféträffar på Alfreds Café i Bräkne-Hoby, dit främst nya medlemmar inbjudits till samtal med andra patienter. Caféträffarna äger rum första torsdagen i varje månad med ett uppehåll i januari och under sommaren. Antalet besökare har varierat och har varit mellan 9 till 45 personer.

Föreningens idé med snackcaféträffar sprider sig runt om i landet. Proviate, föreningen i Kristianstad har varit på besök för att lära mera om dessa träffar. Andra föreningar i landet har på olika sätt fått råd och stöd för att kunna inrätta snackcaféer.

Närståendegruppen

Prostatacancerföreningen Viktors närståendegrupp under ledning av Ingegerd Alderlöf har genomfört fyra träffar under året. Samtliga träffar har skett i anslutning till männens snackcaféer.

Under våren har vi valt föreläsare och teman som handlar om välmående och om hur våra män och vi som närstående ska kunna må så bra som möjligt till kropp och själ. Mötena har haft besök av länets kontaktsjuksköterskor, läkaren Åke Paradis samt diakonen Sven-Erik Arpåker.

Media

Under 2014 skrevs det i lokalpressen 11 507 spaltmillimeter om föreningen och om prostatacancer. Därmed överskred vi vårt mål med 15 %. Till detta kan vi lägga tre inslag i Radio Blekinge, reportage i Aftonbladet samt medverkan i TV vid en nyhetsmorgon.

Här några exempel på artiklar i pressen:

  • Vägrades operation, Anders Mattiasson 22 april
  • Fick fel diagnos, Anders Mattiasson 27 april
  • Robot lockade läkare, Kent Lewén 23 september
  • Snabba besked om prostatacancer, Commersen 25 september
  • Blekinge, korta köer, 25 oktober
  • Lokal mustaschkampanj, 4 november
  • Pappografi – inbjudan till allmän screening, 21 november
  • Botad med robot, Lars Hällkvist, 27 december

Till detta kommer en lång rad mindre notiser och artiklar om Viktor och om vår sjukdom, prostatacancer.

Förbundet

Föreningens ordförande, Kent Lewén är sedan 2011 invald i Prostata-cancerförbundets styrelse med särskilda ansvarsområden, såsom bevakning av det politiska området och ansvar för förbundets medverkan i Almedalsveckan.

Under året invaldes Lewén i styrgruppen för det nationella prostatacancer-registret. Detta val ger föreningen bra insyn och en god uppdatering av vad som sker inom registret.

Utbildningar, och andra möten

Den 5 april genomfördes regional träff för våra sex föreningar som finns inom Södra Sjukvårdsregionen. Träffen behandlade dels arbetet i föreningarna i syd samt information från förbundet. Från föreningen deltog fyra representanter.

Den 23-24 april genomfördes förbundets ordförandekonferens. Utöver föreningens ordförande deltog även Anders Mattiasson.

Under året har föreningens ordförande genomgått en särskild utbildning för personer, vars uppdrag är att vara patientföreträdare i nationella register. Utbildningen omfattade tre heldagar och genomfördes i Stockholm.

Styrelsen och personalen på Alfreds Café har i december månad genomgått en hjärt- lungräddningsutbildning. Detta som ett led i hanteringen av den nyinköpta hjärtstartaren.

Samverkan Landstinget

Föreningen har under året utvecklat vårt samarbete med Blekingesjukhuset. Ett särskilt informationspaket, ett s.k. kit har tagits fram. Kitten hoppas föreningen att vården överlämnar till patienter i samband med besked om prostatacancer. Vidare har föreningen tagit fram en s.k. hemgångskasse som används när patienter lämnar sjukhuset efter operation eller annan behandling.

Till väntrummet på Karlshamns lasarett har föreningen skänkt en TV. Denna gåva har helt finansierats av gåvor som föreningen i sin tur fått från loger, företag och enskilda.

Under våren var den politiska landstingsledningen inbjuden till en information om förenigen och hur Viktor ser på vårdens utveckling och framtid. Detta möte är ett av flera sätt att hålla en god kontakt med vårdens beslutsfattare.

Vid flera tillfällen under året har ordföranden och andra ledamöter i styrelsen träffat läkare och sjuksköterskor för informella samtal om föreningens patientarbete.

Slutord

Verksamhetsåret 2014 blev återigen ett framgångsrikt år för Prostatacancerföreningen Viktor. Vi ser att antalet drabbade och deras närstående i större utsträckning ansluter sig till föreningen, vilket är värdefullt. I första hand för att de som fått diagnosen ska få tala med andra i samma situation, få uppleva en gemenskap i föreningen samt få information till nytta för beslut om olika behandlingar och inte minst om hur det är att leva som cancerpatient.

Viktor, som nu är södra Sveriges största prostatacancerförening, har haft en mycket god medlemsutveckling. Förbundets målsättning om en tioprocentig ökning i landets föreningar har Viktor uppnått sedan 2010.

Under året har vi fortsatt att utvecklat vårt närmare samarbete med Blekingesjukhuset vilket känns mycket bra. Den kunskap om vården som vi fått kan vi förmedla vidare till våra medlemmar. Särskilt viktigt är detta sedan det tillkommit nya urologläkare till länet. I dialog med ansvarig har vi kunnat ge en bild av hur det är att vara patient och vänta på besked om sin diagnos. Här ser vi med all tydlighet att ambitionen att korta väntetiderna ger resultat.

I rapporten från Nationella Prostatacancerregistret visar Blekinge mycket goda resultat. I vissa mätningar framgår att Blekingesjukhuset har kortast väntetider i landet. Detta känns mycket glädjande och arbetet för att få ner väntetiderna ytterligare pågår.

Styrelsen vill avslutningsvis tacka medlemmar, närstående, stödmedlemmar, läkare, kontaktsjuksköterskor och övrig vårdpersonal samt personalen vid den patologiska verksamheten för att ni ställt upp och därmed gjort Viktor till en av landets mest framgångsrika patientföreningar. Vi riktar också ett stort tack till de företag, föreningar och enskilda som genom bidrag gjort det möjligt för oss att bedriva verksamheten i en omfattning som vi tror att de cancerdrabbade och deras närstående efterfrågar.

Bräkne-Hoby, den 8 januari 2015

Kent Lewén, ordförande                                  

Bengt-Göran Lexhagen, vice ordf                                        

Ulf Alderlöf, sekr

Anders Mattiasson, vice sekr                                      

Lars Franzén, kassör                

Preben Madsen, webbansvarig  

Rolf Berg, ledamot

Claes-Göran Carlzon, ersättare                       

Jüri Känno, ersättare

Erik Persson, ersättare    

Ingegerd Alderlöf, ajungerad/närståendegruppen                                 

 

Antogs vid årsmötet den 23 februari 2015.

 


Senast uppdaterad 03 april 2020