Verksamhetsberättelse 2016

Inledning

Prostatacancerföreningen Viktor är en patientförening i Blekinge vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga. Andra viktiga uppgifter är att sprida kunskap om sjukdomen, driva på för en ännu bättre vård och ge medlemmarna bästa möjliga information om olika behandlingsalternativ och hur man kan leva ett gott liv även efter sitt cancerbesked.

Föreningen fortsätter att utveckla verksamheten och är landets bästa patientförening när man sammantaget mäter medlemsutveckling, mötes-verksamhet och utåtriktade aktiviteter. Medlemsantalet har ökat med 57 och uppgår nu till 715. Viktor håller därmed ställningen som södra sjukvårds-regionens största prostatacancerförening.

Årets dialogmöten med Landstinget i Blekinge har främst handlat om Standar-diserat Vårdförlopp, ett arbetssätt som ska korta köerna för patienter med s.k. välgrundad misstanke. Andra viktiga frågor har varit bättre tillgång på telefontider, inrättande av en sexologtjänst samt åtgärder för att minska infektioner i samband med biopsiprover.

Dialogen med vårdpersonalen i Blekinge fungerar bra och samtalen med politiker fortsätter på ett konstruktivt sätt.  Kontakten med den privata specialistvården i Karlshamn fungerar utmärkt och är en förutsättning för att vården av prostata-cancerpatienterna ska ske utan långa väntetider.

Vår förening har varit drivande för att Prostatacancerförbundet skulle starta en riksomfattande kampanj under namnet Mustaschkampen. Nu har kampanjen genomförts för andra året och gett ett mycket gott resultat. Föreningen kunde genom gåvor och försäljning av pins, tröjor m.m. lämna ett bidrag med 94 000 kronor till Fonden mot prostatacancer.

 

Fempunktsprogrammet

Föreningens fempunktsprogram för en bättre prostatacancervård i Blekinge ligger fast. Programmet avser endast den vård som Landstinget i Blekinge ger. Detta program ska ses som en komplettering till Prostatacancerförbundets program för God Prostatacancervård.

Den omfattande rapporten som Nationella Prostatacancerregistret presenterade för 2015 visar att Blekinge har landets kortaste väntetider mellan remiss och behandling.

 

Uppnådda mål

Viktor sätter årligen upp ett antal mål för verksamheten. Under 2016 skulle vi enligt budget bli minst 715 medlemmar, i lokalpressen skulle vi nå 10 000 spaltmillimeter. Båda målen nåddes.

 

Styrelse och övriga förtroendevalda

Under året har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden. En del löpande arbete har hanterats via mail och telefonöverläggningar. Följande personer har haft förtroendeuppdrag i föreningen.

Ordförande:      Kent Lewén, Fridlevstad

Vice ordf:          Conny Nöbelin, Mörrum

Sekreterare:      Ulf Alderlöf, Kallinge

Kassör:               Lars Franzén, Karlshamn

Webbansvarig: Preben Madsen, Holmsjö

Ledamot:          Anders Mattiasson, Fridlevstad

Ledamot:          Jüri Känno, Olofström

Ersättare:         Erik Persson, Asarum

Ersättare:       Kaj Johansson, Karlshamn

Ersättare:       Kenneth Ewaldsson, Olofström

Adjungerad:  Ingegerd Alderlöf, Kallinge (ansvarig för närståendegruppen)

Revisorer:         Leif Ottosson, Ronneby

                            Lars-Erik Ståhlberg, Karlskrona

Rev. ersättare:  Gerdt-Erik Gerdtsson Ronneby

                           Paul Stiel, Karlskrona

 

Valberedning:   Bernhard Gallenmüller Karlskrona (sammankallande)

                             Åke Paradis, Karlshamn

                            Håkan Lindberg, Ronneby

 

Medlemmar 

Målsättningen för 2016 enligt budget att medlemsantalet skulle öka till 715 personer. Detta mål uppnåddes eftersom antalet medlemmar per den 31 dec var 715. Ökningen blev 57 personer. Viktor är landets näst största prostata-cancerförening om man utgår från befolkningsunderlaget. Att vi nått detta goda resultat beror på att vi har många medlemmar som är villiga att jobba med föreningsarbetet.

 

Mötesverksamhet

Föreningen har under året genomfört följande medlemsmöten och träffar:

Den 22 februari hölls årsmöte i Folkets Hus, Bräkne-Hoby. Efter förhandlingarna höll Bernth Åslund från Förbundsstyrelsen ett uppskattat föredrag om läke-medel. Protokollet finnas att läsa på föreningens hemsida.

Den 24 maj var det dags för traditionell grillkväll vid Folkets Hus i Bräkne-Hoby. Efter grillningen höll onkolog Marta Olsson, Växjö ett intressant föredrag om strålbehandling och medicinering. Nästan 100 deltagare var på plats.

Den 20 augusti genomfördes årets kulturresa som i år gick med buss till Österlen. Efter avresan från Blekinge var det dags för första stoppet som var Pråmen i Åhus. Sedan bar det av till Kiviks musteri där deltagarna fick en guidad tur på Äpplets hus. Lunchen intogs i musteriet. Här fanns också möjlighet att inhandla varor från musteriet. Efter måltiden bar det av till Esperöds Herrgård med en guidad rundvandring på deras arboretum, en berömd samling inhemska och exotiska träd. På vägen hem blev det tid för eftermiddagsfika med äppelkaka på Blåherremölla, genuin kvarnmiljö nära Maglehem.

Den 15 september gästades föreningen av professor Per-Anders Abrahamsson som föreläste om prostatacancer. Per-Anders har en mycket lång erfarenhet av och ett oerhört stort kunnande om den sjukdom som drabbar mer än 150 blekingar varje år. På ett lättsamt och trevligt sätt beskrev han sjukdomen och dess olika faser. Många drabbas av en ganska snäll prostatacancer, och då gäller

det kontinuerlig uppföljning, s.k.  aktiv monitorering. Han beskrev också hur den mer aggressiva prostatacancern behöver behandlas och vad det finns för botande behandlingar. Det blev också en genomgång av de olika läkemedel som används för att förlänga livet för patienter med en spridd prostatacancer.

 Till dessa möten kan vi lägga elva snackcafékvällar som beskrivs längre fram i berättelsen samt fyra träffar med närståendegruppen.

 

Ekonomi

Föreningen har under verksamhetsåret erhållit kr 130 000:-- i bidrag från Landstinget i Blekinge. Som gåvor har vi under 2016 erhållit kr 64 828:--. Dessa bidrag och gåvor har tillsammans med medlemsavgifterna finansierat vår ökande verksamhet.

Överskottet för verksamhetsåret 2016 uppgick till kr 18 197,92, som föreslås tillföras vårt egna kapital. I övrigt hänvisar vi till våra resultat- och balans-räkningar.

 

Utåtriktad verksamhet

Den 14 maj var föreningen inbjuden till ett cykelgäng som sedan flera år drivit kampanjen, Mustaschkampen lever. Föreningens vice ordförande Conny Nöbelin var på plats och informerade om sjukdomen samt sålde mustaschpins och andra kampanjprylar. Resultatet av cykelgängets insatser blev 29 000 kronor som föreningen översände till Fonden mot prostatacancer.

Den 3 - 10 juli medverkande Kent Lewén och Anders Mattiasson under Almedalsveckan. Kent ansvarade för och medverkade i ett seminarium om den nya diagnosmetoden, Stockholm 3. Övrig tid var Kent och Anders aktiva i den informationskampanj som den lokala föreningen och förbundet drev för att sprida kunskap om prostatacancer.

Den 15 september deltog föreningen i Äldredagens arrangemang i Karlshamn. Styrelsemedlemmar var på plats med informationsmaterial och lite försäljningsprylar. Här fick besökarna chans att tala med representanter som själva har en god erfarenhet av sjukdomen.

Den 6 oktober var det dags för årets Omsorgsmässa i Sölvesborg. Även här var styrelsemedlemmar på plats för information om prostatacancer.

Den 3 november hölls Äldredagen i Ronneby. Flera medlemmar från styrelsen var där och spred information samt sålde lite prylar till besökarna.

 

Hemsida

Föreningens hemsida har nu varit igång under drygt fem år och blivit en viktig del i vårt arbete med att informera om våra verksamheter i Blekinge. Sidan fyller enligt vår bedömning en viktig uppgift för den som söker mera information om prostatacancer och vill ha kontakt med föreningen och våra medlemmar. Hemsidan uppdateras löpande av vår webbansvarige, Preben Madsen.

viktorblekinge.se

 

Kontakttelefon

Föreningens kontakttelefon har nu varit igång under flera år. Syftet med telefonen är att den som akut behöver ska kunna komma i kontakt med erfaren prostatacancerpatient för att få någon att tala med. Varje ny medlem som hör av sig via talong eller mail blir uppringd av den som för tillfället ansvarar för kontaktverksamheten.

Telefon 0708- 56 42 00

 

Snackcafé

Under året har vi genomfört elva snackcaféträffar på Alfreds Café i Bräkne-Hoby, dit främst nya medlemmar inbjudits till samtal med andra patienter. Café-träffarna äger rum första torsdagen i varje månad med ett uppehåll i juli månad. Antalet besökare har varit mellan 15 till 40 personer.

Föreningens idé med snackcaféträffar sprider sig runt om i landet. Vi ser att förening efter förening tar upp detta koncept.

 

Närståendegruppen

Prostatacancerföreningen Viktors närståendegrupp under ledning av Ingegerd Alderlöf har genomfört fyra träffar under året. Samtliga träffar har skett i anslutning till männens snackcaféer.  Medverkande har bl.a. varit cancersam-ordnaren Karin Nedfors och primärvårdschefen Ros-Marie Nilsson.

 

Media

Under 2016 skrevs det i lokalpressen drygt 11 000 spaltmillimeter om föreningen och om prostatacancer. Därmed nådde vi det uppsatta målet. Till dessa artiklar kan vi också lägga tre inslag i Radio Blekinge.

 

Här några exempel på artiklar i pressen:

  • Sveriges kortaste väntetider
  • Dödlighet i prostatacancer
  • Mustaschkampen lever
  • Långa väntetider för undersökningar i Lund
  • Mustaschkampen 2016

 

Mustaschkampen

Runt om i landet genomfördes under november månad, Mustaschkampen. Totalt resultatet blev drygt 8 miljoner kronor som gick till Fonden mot prostatacancer. För oss i Viktor har kampanjen betytt mycket eftersom vi var initiativtagare till Mustaschkampen. Aldrig tidigare har vårt förbund fått större genomslag i media. Även i Blekinge har vi fått stor uppmärksamhet och aktiviteterna har aldrig varit mera omfattande.

Den 20 oktober bjöd vi in till pressträff i Karlskrona. Vid träffen informerade vi om årets upplägg av Mustaschkampen i Blekinge. Vi kunde berätta att mustaschmålningen av ensilagebalar var klart och att vi nu startade en offensiv i ett antal butiker i länet.

Den 1 november började försäljning av "Mustaschbakelser" på Konditori Christin i Karlshamn. Samtidigt inledde vi arbetet med försäljning av mustaschpins och tröjor runt om i länet. 

Den 1 - 30 november fanns ett femtontal medlemmar runt om i länets större butiker och gallerier för att informera om prostatacancer samt sålde pins och tröjor.

Den 12 november var vi i Idrottshallen, Karlskrona och spred kunskaper om prostatacancer. Detta skedde i samband med att HIF mötte Kristianstad i en spännande match.

Den 29 november var vi på Krifs hemmamatch i Kallinge och sålde pins och pratade om prostatacancer.

 

Förbundet

Föreningens ordförande, Kent Lewén, var sedan 2011 invald i Prostatacancerförbundets styrelse med särskilda ansvarsområden, såsom ordförande i Mustaschkampen, ansvarig för förbundets medverkan i Almedalsveckan. Dessutom var Kent ledamot av styrgruppen för nationellt prostatacancerregister och styrgruppen för nationellt vårdprogram. Kent har under året lämnat samtliga uppdrag på det nationella planet.

 

Utbildningar och andra möten

Den 11 - 12 april deltog tre medlemmar i Prostatacancerförbundets ordförandeträff i Stockholm. Utöver föreningens ordförande deltog Conny Nöbelin och Anders Mattiasson.

Den 24 oktober föreläste föreningens ordförande vid ett möte med SPF i Rödeby.

Den 8 december deltog Kent Lewén och Anders Mattiasson i ett informa-tionsmöte med RCC syd gällande standardiserat vårdförlopp.

 

Samverkan Landstinget 

Föreningen har under året fortsatt att utveckla vårt samarbete med Blekingesjukhuset och Specialistkliniken i Karlshamn. Ett särskilt informa-tionspaket om prostatacancer och om vår förening togs fram 2014. Detta paket har man fortsatt att dela ut under 2015 - 2016 och det har uppskattats hos många patienter.  Även den så kallade "hemgångskassen" är en uppskattad produkt från Viktor.

 

Slutord

Verksamhetsåret 2016 blev återigen ett framgångsrikt år för Prostata-cancerföreningen Viktor. Medlemsökningen fortsätter på samma sätt som skett sedan starten 2007. Denna ökningen ger oss stora möjligheter att utveckla verksamheten till glädje för drabbade och närstående.

Viktor har som ambition att jobba nära vården vid Blekingesjukhuset och Specialistkliniken i Karlshamn. Under året har vi bl.a. haft tre dialogmöten med landstingsledningen. Dessa har genomförts med såväl politiker som tjänstemän.

Våra informationspaket till drabbade män delas ut av vården i samband med att man ger ett för patienten negativt besked på biopsiprovet. Förhoppningen är att varje patient som fått diagnosen prostatacancer ska få ett informationspaket.

I rapporten från Nationella Prostatacancerregistret visar Blekinge mycket goda resultat. I vissa mätningar framgår att Blekingesjukhuset har kortast väntetider i landet. Detta känns mycket glädjande och arbetet för att få ner väntetiderna ytterligare pågår för fullt.

När det sedan gäller opinionsbildning så blev det ett stort genomslag när vi för andra året körde vår Mustaschkamp. Aldrig tidigare har vi fått så stor uppmärksamhet kring föreningen och sjukdomen, prostatacancer. Kampanjen blev en stor succé runt om i landet, vilket känns mycket glädjande eftersom initiativet kom från vår förening.

Styrelsen vill avslutningsvis tacka medlemmar, närstående, stödmedlemmar, läkare, kontaktsjuksköterskor och övrig vårdpersonal samt personalen vid den patologiska verksamheten för att ni ställt upp och därmed gjort Viktor till en av landets mest framgångsrika patientföreningar. Vi riktar också ett stort tack till de företag, föreningar och enskilda som genom bidrag gjort det möjligt för oss att bedriva verksamheten i en omfattning som vi tror att de cancerdrabbade och deras närstående efterfrågar. 

 

Bräkne-Hoby den 12 januari 2017

 

Kent Lewén                     Conny Nöbelin                    Ulf Alderlöf

ordförande                     vice ordf                             sekreterare

 

Lars Franzén                   Preben Madsen               Jüri Känno

kassör                                webbansvarig                ledamot

 

Ingegerd Alderlöf

adjungerad/närståendegruppen  

 


Senast uppdaterad 03 april 2020