Historik

I Sverige finns 27 prostatacancerföreningar från norr till söder. Flera av dessa har funnits under många år. Bland de yngsta är föreningen Viktor i Blekinge. Denna förening bildades så sent som 2007. Mannen bakom föreningens tillkomst var Göran Jämstorp, Mörrum som också blev föreningens förste ordförande. Göran hade god hjälp av urologläkaren Åke Paradis som på ett utmärkt sätt gav sitt stöd till den nybildades föreningen.

Prostatacancerföreningen Viktor tog några trevande steg i början av 2007. Första sammankomsten hölls på Ronneby Brunn den 27 februari. Ett tiotal män som drabbats av prostatacancer hade mött upp. Vid denna sammankomst lyckades man inte bilda någon förening. Man beslöt dock att kalla till ett nytt möte något senare.

Andra sammankomsten hölls på Lantbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby den 23 mars. Här valdes en interrimstyrelse bestående av fem ledamöter som fick uppdraget att bjuda in till ett möte för medlemmar och andra intresserade. Det första allmänna mötet hölls på Wärdshuset Galtsjön den 23 augusti då professor Per-Anders Abrahamsson föreläste.

Medlemsantalet per den siste december 2007 var 63, varav 10 var anhörigmedlemmar. Genom ett bidrag från Landstinget lyckades föreningen få ett ekonomiskt överskott på 13 658 kronor. Detta blev en bra grundplåt för det fortsatta arbetet.

Under de första åren hölls sedan allmänna möten och programmen utökades även med en årlig grillkväll på Aspan i Ronneby och med en årlig återkommande kulturresa. Dessa arrangemang har sedan fortsatt och har rönt ett stort intresse bland medlemmarna.

Hösten 2009 inleddes arbetet med att få igång en samtalsgrupp. En handfull medlemmar dök upp men det var först sedan föreningen flyttade över träffarna till Galtsjön och bytt namn till Snackcafé som intresset ökade. När Galtsjön stängde sin anläggning flyttade verksamheten till Alfreds Café i Bräkne-Hoby. Antalet besökare varierar från drygt 20 upp till 50.

Föreningen fick vid årsmötet 2010 en ny ordförande, Kent Lewén. Han efterträdde Göran Jämstorp som avsagt sig omval. Kent fick ett bra utgångsläge för att leda föreningens utveckling och antalet medlemmar fortsatte att öka. Vid årsskiftet 2015-2016 var medlemsantalet uppe i 658 medlemmar. Av dessa var drygt etthundra närstående till män som drabbats av prostatacancer.

Hösten 2012 startade föreningen sin närståendegrupp under ledning av Kerstin Mattsson. Gruppen bjuder in till fyra träffar per år och har vanligtvis en gästföreläsare. Ingegerd Alderlöf tog över ansvaret för närståendeverksamheten 2014.

Under de första åren talades det mycket om att föreningen skulle starta en hemsida. Denna sida kom igång 2012 och har sedan genomgått en stor utveckling. Hemsidan fick ett lyft när Preben Madsen tog över ansvaret. Preben har också varit med och utvecklat hemsidor åt andra prostatacancerföreningar i landet.

Allmänna möten och grillkvällar genomförs årligen. Dessa hålls i Bräkne-Hoby och har haft en rad trevliga och intressanta gästföreläsare. Vid dessa möten ligger siffran på antalet besökare runt hundra personer.

Efter att ha haft ett exelprogram för registrering av medlemmar har föreningen övergått till ett modernt system som flertalet av landets föreningar använder. Ett stort och omfattande uppdateringsjobb av registret har gjorts av kassören Lars Franzén.

Under årens lopp har förening utvecklat ett bra samarbete med urologverksamheten i länet. Ett omfattande lobbyarbete skedde för att landstinget skulle börja operera med robotassisterad kirurgi och för att våra patienter i länet skulle få tillgång till nya läkemedel.

Årliga dialogmöten sker med den politiska ledningen i landstinget. Dessa har visat sig vara angelägna för att hålla politiken uppdaterad och för att påverka kommande beslut som rör prostatacancerpatienter.

Föreningen tog 2014 initiativ till den numera landsomfattande Mustaschkampen. Detta var en kampanj som tidigare drivits av Cancerfonden, men som var nedlagd eftersom man inte fick önskat resultat. Föreningen gjorde bedömningen att det var lättare för vårt förbund med 26 föreningar landet runt att driva denna typ av kampanj. Startåret 2015 blev framgångsrikt och resultatet lät inte vänta på sig. Bidragen till forskningen kunde öka tack vare kampanjens genomslagskraft.

Under de senaste åren har föreningen genomfört sina möten och träffar i Bräkne-Hoby. Dels på Alfreds Café och dels i Folkets Hus. På caféet hyrde föreningen ett litet förråd för material och försäljningsprylar. Men behovet av ett större förråd eller ett mindre kontor blev stort. Genom kontakter med fastighetsägare i Bräkne-Hoby kunde vi hyra ett mindre kontor inte långt från vårt stamcafé. Under februari månad fixades inredning och överflyttning av allt material till vårt nya kontor. Det var Lars Franzén och Ulf Alderlöf som ansvarade för detta jobb.

Idag är Prostatacancerföreningen Viktor förbundets klart största förenigen i södra Sverige. Ser man till befolkningsunderlaget kan man konstatera att det endast är Jämtgubben som har flera medlemmar än Viktor. Föreningens utveckling har således varit mycket framgångsrikt och arbetet har inte avstannat. Styrelsen ser stora möjligheter att utveckla föreningens verksamheter. Under 2016 kommer Viktor att genomföra en mycket omfattande Mustaschkamp i länet. Syftet är främst att sprida kunskap om sjukdomen och samla in pengar till Fonden mot prostatacancer.

2018-10-24

Senast uppdaterad 03 april 2020