Viktors stadgar

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

§ 1 Namn

Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i
Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell
förening, med eget organisationsnummer (802436-8485), som är ansluten till
Prostatacancerförbundet. Föreningen är en politiskt och religiöst obunden
sammanslutning.


§ 2 Ändamål

Föreningen verkar utifrån ett patient- och anhörigperspektiv och har följande
uppgifter:
a. Stödja av prostatacancer drabbade män och deras anhöriga.
b. Sprida kunskap om sjukdomen och dess diagnos- och behandlingsmetoder.
c. Följa och bevaka utvecklingen inom prostatacancerområdet samt informera
om detta.
d. Verka för upplysning till myndigheter, institutioner och allmänhet om
patienters erfarenheter av vården med syfte att utveckla och förbättra den.
e. Verka för att lokalt samarbete etableras med medicinsk sakkunskap.
f. Stödja bildandet av anhöriggrupper och deras verksamhet.
g. Medverka till och underlätta erfarenhetsutbyte mellan olika patientföreningar.
h. Sträva efter att öppenheten kring prostatacancer förbättras.


§ 3 Verksamhet

Föreningens verksamhet bygger på samverkan mellan medlemmarna.

Utöver årsmöte arrangerar föreningen föreläsningar inom ämnesområdet,
sammankomster där stöd och personliga kontakter kan utvecklas samt annan
utbildning. Medlemmarnas personliga erfarenheter tas till vara som en resurs för
verksamheten.

Föreningen samarbetar med företrädare för sjukvård, landsting, kommunala
myndigheter och andra organ och intressegrupper, som handlägger ärenden eller
är verksamma inom området.


§ 4 Verksamhetsår

Patientföreningen har fastställt att verksamhetsåret skall vara det samma som
kalenderåret.


§ 5 Medlemskap

a. Till medlem antages person som för egen eller närståendes del berörs av
problem och frågor förknippade med prostatacancer.
b. Företag, organisationer och enskilda, som önskar stödja föreningen
ekonomiskt eller på annat sätt, kan bli stödjande medlem.
c. Förteckning över samtliga medlemmar skall föras på programvara som
Prostatacancerförbundet tillhandahåller för att underlätta distribution av
förbundets tidskrift och eventuellt andra försändelser till enskilda
medlemmar. Innehållet i dessa förteckningar får inte delges obehöriga.
d. Medlemskap erhålles genom att avgift betalas till föreningen. Medlemskap
upphör då avgift ej erlagts eller efter utträdesanmälan till styrelsen.
e. Medlem som inte verkar i enlighet med Prostatacancerförbundets eller
patientföreningens stadgar och etiska regler eller bryter mot andra av
förbundet eller patientföreningen fattade beslut kan uteslutas ur
patientföreningen (jfr. Prostatacancerförbundets stadgar § 4).
Sådant beslut fattas av förbundsstyrelsen respektive patientföreningens
styrelse och har omedelbar verkan. Beslut av patientföreningens styrelse i
sådant avseende kan överklagas till Prostatacancerförbundets styrelse.
Detta överklagande måste ha inkommit till förbundets kansli senast 60
dagar efter det att beslutet har översänts till medlemmen.


§ 6 Årsavgift

Årsmötet fastställer årsavgiften för nästkommande kalenderår. Avgiften skall
betalas senast 31 januari. Årsavgift som betalas av ny medlem efter den 1 oktober
avser även nästkommande kalenderår.


§ 7 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmötet hålles senast 15 mars.

Medlem, som önskar behandling av visst ärende på årsmötet, skall göra skriftlig
framställning till styrelsen senast en månad före årsmötet.

Skriftlig kallelse till årsmötet skall ske senast två veckor före mötet och skall
åtföljas av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, förslag till
dagordning samt till årsmötet inlämnade motioner med styrelsens yttrande.

Varje betalande medlem har en röst på årsmötet.

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Årsmötets öppnande.
2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.
6. Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhets-
/förvaltningsberättelse, samt resultat- och balansräkning.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning
av det framlagda resultatet.
9. Beslut om ansvarsfrihet.
10. Beslut om årsavgift för nästa kalenderår.
11. Beslut om eventuella ersättningar.
12. Verksamhetsplan och budget.
13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen samt på
vilken tid ordförande och ledamöter utses.
14. Val av ordförande.
15. Val av övriga styrelseledamöter och en ersättare.
16. Val av ansvarig person för att sköta patientföreningens del av förbundets
medlemsregister
17. Val av revisorer och ersättare
18. Val av ombud till Prostatacancerförbundets Riksstämma.
19. Val av valberedning – tre medlemmar varav en är sammankallande.
20. Ärenden som föreslås av styrelsen.
21. Behandling av motioner.
22. Övriga frågor.
23. Årsmötets avslutning


§ 8 Extra årsmöte

Styrelsen kallar till extra årsmöte, då den finner detta nödvändigt eller då 2/3-delar
av föreningens medlemmar gör en skriftlig framställning om detta. Vid extra
årsmöte får endast den eller de frågor som föranlett årsmötet behandlas.


§ 9 Styrelse

Årsmötet utser en styrelse med det antal funktionärer och den mandattid som den
lokala patientföreningen anser lämpligt. Styrelsen kan välja ett arbetsutskott för
beredning av sina ärenden.

Styrelsen är föreningens verkställande och förvaltande organ och väljs på
årsmötet.

Styrelsen har i första hand följande uppgifter:
• Verkställa årsmötets beslut.
• Planera, leda, ansvara för och följa upp föreningens verksamhet.
• Besluta i frågor som inte enligt stadgarna skall avgöras av årsmötet.
• Bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet.
• Upprätta förslag till verksamhetsplan och budget.
• Svara för ekonomisk redovisning.
• Förvalta föreningens egna medel.
• Upprätta årsredovisning.
• Utse erforderliga funktionärer.
• Bemyndiga styrelseledamöter att teckna föreningens firma var för sig eller
två i förening.
• Besluta om attestregler.
• Föra protokoll vid sammanträden.
• Senast den 1 april till förbundsstyrelsen insända verksamhetsberättelse,
revisionsberättelse, protokoll från årsmöte, uppgift om medlemsantal vid
närmaste föregående årsskifte samt uppgift om namn och adress på valda
ombud till riksstämman.

Styrelsen har rätt att till styrelsemöten adjungera person för viss uppgift eller med
särskild kompetens.

Styrelsen har rätt att besluta om uteslutning av medlem som uppenbart motverkar
föreningens ändamål (se § 5 i dessa stadgar och § 4 i Prostatacancerförbundets
stadgar).


§ 10 Revision

Styrelsens verksamhet och ekonomiska redovisning granskas av två revisorer och
en ersättare vald på årsmötet. Styrelsen skall lämna sin redovisning till revisorerna
en månad före årsmötet. Revisionsberättelsen avges inom två veckor efter det att
styrelsen lämnat sin årsredovisning.


§ 11 Valberedning

Årsmötet utser tre ordinarie ledamöter att utgöra årsmötets valberedning.
Förslaget skall framläggas i sådan tid att det kan meddelas medlemmarna
samtidigt med kallelsen till årsmötet.


§ 12 Prostatacancerförbundet

Patientförening för prostatacancer skall ingå som en organisation i
Prostatacancerförbundet och medverka i dess aktiviteter.
Prostatacancerförbundets stadgar är samordnande för de ingående
patientföreningarna. Speciellt bör de skyldigheter som redogörs för i förbundets
stadgar § 4 om Medlemskap och § 10 Patientföreningar beaktas.
Denna paragraf är en paragraf som obligatoriskt skall ingå i en
patientförening för prostatacancers egna stadgar.


 • 13 Stadgeändring

  För ändring av dessa stadgar fordras beslut med 2/3 majoritet på ett årsmöte. Vid
  kallelse till årsmöte där ärende som rör stadgeändring skall förekomma, skall
  särskilt anges att mötet har att fatta beslut om sådan ändring.


  § 14 Upplösning/nedläggning av patientförening

  För att en patientförening skall kunna upplösa sig själv fordras beslut med 2/3
  majoritet på ett årsmöte och ett därpå följande extra medlemsmöte eller årsmöte.
  Vid kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte, där ärende som rör upplösning/
  nedläggning skall förekomma, skall särskilt anges att mötet har att fatta beslut om
  sådan ändring.

  Vid upplösning/nedläggning av en patientförening inom Prostatacancerförbundet
  skall, sedan alla skulder reglerats, föreningens tillgångar tillfalla
  Prostatacancerförbundet. Enskilda medlemmar kan inte göra anspråk på tillgångar
  som den upplösta patientföreningen lämnar efter sig.

  Om en förening har tillgångar från donationer eller testamenten ska dessa medel
  alltid förvaltas i överensstämmelse med donators eller testators uttalade önskemål.


  Dessa stadgar har antagits vid föreningens årsmöte den 16 februari 2011
  Och slutligen godkända vid medlemsmötet den 23 maj 2011.

Senast uppdaterad 03 april 2020