Verksamhetsberättelse 2017

Inledning
Prostatacancerföreningen Viktor är en patientförening i Blekinge vars främsta uppgift är att
ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga. Andra viktiga
uppgifter är att sprida kunskap om sjukdomen, driva på för en ännu bättre vård och ge
medlemmarna bästa möjliga information om olika behandlingsalternativ och hur man kan
leva ett gott liv även efter sitt cancerbesked.

Föreningen fortsätter att utveckla verksamheten och är landets bästa patientförening närman sammantaget mäter medlemsutveckling, mötesverksamhet och utåtriktade aktiviteter.Medlemsantalet har ökat med 29 medlemmar och uppgår nu till 744. Viktor håller därmed ställningen som södra sjukvårdsregionens största prostatacancerförening.

Årets dialog med Landstinget i Blekinge har främst handlat om Standardiserat Vårdförlopp,
ett arbetssätt som ska korta köerna för patienter med s.k. välgrundad misstanke. Andra
viktiga frågor har varit bättre tillgång på telefontider, inrättande av en sexologtjänst samt
åtgärder för att minska infektioner i samband med biopsiprover.
Dialogen med vårdpersonalen i Blekinge fungerar bra och samtalen med politiker fortsätter
på ett konstruktivt sätt. Kontakten med den privata specialistvården i Karlshamn fungerar
utmärkt och är en förutsättning för att vården av prostatacancerpatienterna ska ske utan
långa väntetider.

Vår förening har varit drivande för att Prostatacancerförbundet skulle starta en
riksomfattande kampanj under namnet Mustaschkampen. Nu har kampanjen genomförts för
andra året och gett ett mycket gott resultat. Föreningen kunde genom gåvor och försäljning
av pins, tröjor m.m. lämna ett bidrag med 94 000 kronor till Fonden mot prostatacancer.


Fempunktsprogrammet
Föreningens fempunktsprogram för en bättre prostatacancervård i Blekinge har under
hösten utvecklats och omfattar från och med inledningen av 2018, sju (7) punkter.
Programmet avser endast den vård som Landstinget i Blekinge ger. Detta program ska ses
som en komplettering till Prostatacancerförbundets program för God Prostatacancervård.
Den omfattande rapporten som Nationella Prostatacancerregistret presenterade för 2016 visar att väntetiderna i Blekinge mellan remiss och behandling har ökat något och det innebär att vi inte längre har de kortaste väntetiderna i Sverige.

Uppnådda mål
Viktor sätter årligen upp ett antal mål för verksamheten. Under 2017 skulle vi enligt budget
bli minst 750 medlemmar, i lokalpressen skulle vi nå 10000 spaltmillimeter. Vårt mål för
medlemsökningen missade vi med sex medlemmar. Dock fanns det åtta medlemmar som
anslöt sig sent 2017 och vars avgift inte fanns på vårt konto per den 31 december. Hade
dessa avgifter varit betalda hade vi haft 752 registrerade medlemmar. Målet med
spaltmillimeter överträffades med god marginal, 13000 spaltmillimeter.


Styrelse och övriga förtroendevalda
Under året har styrelsen haft sju (7) protokollförda sammanträden. En del löpande arbete har
hanterats via mail och telefonöverläggningar.
Följande personer har haft förtroendeuppdrag i föreningen.
Ordförande: Conny Nöbelin, Mörrum
Vice ordf: Jüri Känno, Olofström
Sekreterare: Erik Persson, Asarum
Kassör: Jörgen Andersson, Asarum
Webbansvarig: Preben Madsen, Holmsjö, adjungerad
Ledamot: Anders Mattiasson, Fridlevstad
Ledamot: Kenneth Ewaldsson, Olofström
Ledamot: Kaj Johansson, Karlshamn (Reseansvarig)
Ersättare: Christer Petersson, Olofström
Ersättare: Dan-Åke Thinnert, Karlskrona
Ersättare: Ulf Falck, Karlskrona
Adjungerad: Ann Vesterberg (ansvarig för närståendegruppen)
Revisorer: Leif Ottosson, Ronneby
Lars-Erik Ståhlberg, Karlskrona
Rev. ersättare: Gerdt-Erik Gerdtsson Ronneby
Paul Stiel, Karlskrona
Valberedning: Bernhard Gallenmüller Karlskrona (sammankallande)
Åke Paradis, Karlshamn
Håkan Lindberg, Ronneby

Medlemmar
Viktor är landets näst största prostatacancerförening om man utgår från
befolkningsunderlaget, att vi nått detta goda resultat beror på att vi har många medlemmar
som är villiga att jobba med föreningsarbetet.


Mötesverksamhet
Föreningen har under året genomfört följande medlemsmöten och träffar:

Den 24 januari avhölls ett allmänt möte i Folkets Hus i Bräkne-Hoby. Föreläsare var Carina
Danemalm Jägerwall som talade om sex och samlevnad efter prostatacancerbehandlingar.

Den 23 februari hölls årsmöte i Folkets Hus, Bräkne-Hoby.
Årsmöte var till stor del en resa i att avtacka trogna och mycket duktiga styrelsemedlemmar i
Viktor.
Efter förhandlingarna höll Göran Sällström från Chundsell Medical ett uppskattat föredrag.

Den 18 april var det dags för traditionell grillkväll vid Folkets Hus i Bräkne-Hoby. Efter
grillningen höll Sonny Schelin, Kalmar ett intressant föredrag om CoreTherm
värmebehandling av godartad prostataförändring.
Han fortsatte med att berätta om sin behandling av prostatacancer enligt trestegsmodellen,
Hormonbehandling – Operation – Strålbehandling.
Metoden är på väg att bli slutligt verifierad och de resultat som finns visar på mycket goda
behandlingsresultat.

Den 17 juni firades Viktors 10 första lyckade år med en lyckad födelsedagsfest
på Hoby Ekbacke. Ungefär 100 personer hade slutit upp varav glädjande nog
nästan hälften var damer. Högtidstalare var Prostatacancerförbundets generalsekreterare
Göran Hellberg. I sitt tal nämnde han bl.a. att förbundet har 10 000 medlemmar och är
därmed största cancerförening i Europa.

Den 26 augusti genomfördes årets kulturresa som i år gick med buss till Öland och
Kalmarområdet. Efter avresan från Blekinge var det dags för första stoppet på Scandic i
Kalmar för fin frukost. Sedan bar det av till Capellagården på Öland där deltagarna fick en
guidad tur och möjlighet att handla lite växter. Lunchen intogs i Färjestaden på Hotell
Skansen. Efter måltiden bar det av till Kalmar museum och utställningen av Regalskeppet
Kronan.
På vägen hem blev det tid för eftermiddagsfika på Stufvenäs Gästgiveri, nära Söderåkra.

Den 25 oktober gästades föreningen av Helen Rödbro från Prostatacancerförbundet,
kommunikatör för Mustaschkampen. Hon berättade om nya möjligheter, nya produkter och
inte minst om 2017 års målsättning med Mustaschkampen.
I samband med detta överlämnade vi en check med 100 000: - till Mustaschkampen.
Göran Ahlgren, Urologiska kliniken, SUS, Malmö, fortsatte kvällen med att berätta om
SKELETTSCINT / PET-CT / MR, koppling till MDK (MultiDisciplinär Konferens), dess resultat
m.m., samt lite om den process som nu diskuteras. Avslutningsvis lite om: ”Oerfarna kirurger
– en uppmärksammad fråga!”

Till dessa möten kan vi lägga elva snackcafékvällar som beskrivs längre fram i berättelsen
samt endast två träffar med närståendegruppen, beroende på avsaknad av ledare.


Ekonomi
Föreningen har under verksamhetsåret erhållit kr 140 000: - i bidrag från Landstinget i
Blekinge. Som gåvor har vi under 2017 erhållit kr 139763 : -.
Dessa bidrag och gåvor har tillsammans med medlemsavgifterna finansierat vår ökande
verksamhet.
Överskottet för verksamhetsåret 2017 uppgick till kr 14624: - som föreslås tillföras vårt egna
kapital.
I övrigt hänvisar vi till våra resultat- och balansräkningar.


Utåtriktad verksamhet
Den 13 maj var föreningen inbjuden till ett cykelgäng som sedan flera år drivit kampanjen,
Mustaschkampen lever. Föreningens vice ordförande Conny Nöbelin var på plats och
informerade om sjukdomen samt sålde mustaschpins och andra kampanjprylar. Resultatet
av cykelgängets insatser blev 25 000: - som föreningen översände till Fonden mot
prostatacancer.

17 maj hade vi en extra insats med snackcafé i Sölvesborg i syfte att engagera flera
medlemmar.

Den 3 - 7 juli medverkande Kent Lewén och Anders Mattiasson under Almedalsveckan. Kent
ansvarade för och medverkade i ett seminarium om den nya diagnosmetoden, Stockholm 3.
Övrig tid var Kent och Anders aktiva i den informationskampanj som den lokala föreningen
och förbundet drev för att sprida kunskap om prostatacancer.

Den 20 – 22 juli deltog Viktor i Östersjöfestivalen, Karlshamn med informationstält,
materiel och personal från Viktor. Syftet var att möta människor och berätta om PSA med
mera.

Den 7 september deltog föreningen i Äldredagens arrangemang i Karlshamn.
Styrelsemedlemmar var på plats med informationsmaterial och lite försäljningsprylar. Här
fick besökarna chans att tala med representanter som själva har en god erfarenhet av
sjukdomen.

Den 3 oktober var det dags för årets Omsorgsmässa i Sölvesborg. Även här var
styrelsemedlemmar på plats för information om prostatacancer.

Hemsida
Föreningens hemsida har nu varit igång under drygt sex år och blivit en viktig del i vårt
arbete med att informera om våra verksamheter i Blekinge. Sidan fyller enligt vår bedömning
en viktig uppgift för den som söker mera information om prostatacancer och vill ha kontakt
med föreningen och våra medlemmar. Hemsidan uppdateras löpande av vår webbansvarige,
Preben Madsen.
viktorblekinge.se


Kontakttelefon
Föreningens kontakttelefon har nu varit igång under flera år. Syftet med telefonen är att den
som akut behöver ska kunna komma i kontakt med erfaren prostatacancerpatient för att få
någon att tala med. Varje ny medlem som hör av sig via talong eller mail blir uppringd av den
som för tillfället ansvarar för kontaktverksamheten.
Telefon 0708- 56 42 00


Snackcafé
Under året har vi genomfört elva snackcaféträffar på Alfreds Café i Bräkne-Hoby, dit främst
nya medlemmar inbjudits till samtal med andra patienter. Caféträffarna äger rum första
torsdagen i varje månad med ett uppehåll i juli månad.
Antalet besökare har varit mellan 15 till 40 personer.
Föreningens idé med snackcaféträffar sprider sig runt om i landet. Vi ser att förening efter
förening tar upp detta koncept.


Närståendegruppen
Prostatacancerföreningen Viktors närståendegrupp har genomfört tre träffar under året.
Samtliga träffar har skett i anslutning till männens snackcaféer. Medverkande har bl.a. varit
Malin Jannesson och Therese Johansson.


Media
Under 2017 skrevs det i lokalpressen drygt 13000 spaltmillimeter om föreningen och om
prostatacancer. Därmed nådde vi det uppsatta målet. Till dessa artiklar kan vi också lägga
fem inslag i Radio Blekinge.
Här några exempel på artiklar i pressen:
• Barnkliniken mustaschtävling
• Dödlighet i prostatacancer
• Framsteg i kampen mot prostatacancer
• Mustaschkampen lever
• Långa väntetider för undersökningar i Lund
• Mustaschkampen 2017
• Mustaschkamp i KRIF Hockey
• Låginkomsttagare får sämre cancervård


Mustaschkampen
Runt om i landet genomfördes under november månad, Mustaschkampen. Resultatet blev
omfattande och än bättre än 2016. Totalt i landet över 700 pressinslag, och bara i december
mer än 50 radioinslag, flera miljoner kronor som gick till Fonden mot prostatacancer. För oss
i Viktor har kampanjen betytt mycket eftersom vi var initiativtagare till Mustaschkampen,
aldrig tidigare har vårt förbund fått större genomslag i media. Även i Blekinge har vi fått stor
uppmärksamhet och aktiviteterna har aldrig varit mera omfattande.
Viktor har under året lyckats få fler företag att delta i Mustaschkampen och kan på så sätt
ytterligare visa närvaro i samhället.

Den 1 – 30 november var det försäljning av "Mustaschbakelser" på Konditori Christin i
Karlshamn.
Samtidigt inledde vi arbetet med försäljning av mustaschpins och tröjor runt om i länet.
Den 1 - 30 november fanns ett femtontal medlemmar runt om i länets större butiker och
gallerier för att informera om prostatacancer samt sålde pins och tröjor.
Den 8 november genomfördes aktiviteter tillsammans med Krif-hockey utanför Maxi
Ronneby.
Den 17 – 19 november såldes ”Mustaschbakelser” på EXTRA i Mjällby.
Den 3 december avslutades Mustaschtävlingen vid KRIF Hockey hemmamatch mot Grästorp.
Förbundet
Den 3 - 4 april deltog två medlemmar i Prostatacancerförbundets
förbundsstämma i Stockholm. Deltagare var Kent Lewén och Anders Mattiasson. Föreningen
hade skrivit sju motioner som behandlades. Viktigast var motionen om en långsiktig
planering av Mustaschkampen.
Denna motion bifölls.
Lyftet IV har anordnats under året av förbundet i syfte att ge utbildning till lokalföreningar i
landet.


Utbildningar och andra möten
Den 14 och 28 november deltog Conny Nöbelin, Dan-Åke Thinnert, Kenneth Ewaldsson och
Anders Mattiasson i utbildningen Lyftet IV i Helsingborg.

Den 17 november deltog Kent Lewén i ett möte om cancerrehabilitering med
Blekingesjukhuset.

Den 30 november deltog Anders Mattiasson och Jüri Känno i Cancercentrum Syds
seminarium i Lund.


Samverkan Landstinget
Föreningen har under året fortsatt att utveckla samarbetet med Blekingesjukhuset och
Specialistkliniken i Karlshamn.
Ett av de arbeten som vi deltagit i är om ”Min Vårdplan”.
Ett särskilt informationspaket om prostatacancer och om vår förening togs fram 2014. Detta
paket har man fortsatt att dela ut under 2016 - 2017 och det har uppskattats hos många
patienter.
Även den så kallade "hemgångskassen" är en uppskattad produkt från Viktor.
Planerat var även ett omfattande möte med landstinget i syfte att diskutera stagnation i
kortare väntetider med mera. Tyvärr blev detta möte flyttat till inledningen av 2018.


Slutord
Verksamhetsåret 2017 blev återigen ett framgångsrikt år för Prostatacancerföreningen
Viktor. Medlemsökningen fortsätter på samma sätt som skett sedan starten 2007. Denna
ökningen ger oss stora möjligheter att utveckla verksamheten till glädje för drabbade och
närstående.
Viktor har som ambition att jobba nära vården vid Blekingesjukhuset och Specialistkliniken i
Karlshamn. Under året har vi dialogmöte med landstinget. Dessa har genomförts med såväl
politiker som tjänstemän.
Våra informationspaket till drabbade män delas ut av vården i samband med att man ger ett
för patienten negativt besked på biopsiprovet. Förhoppningen är att varje patient som fått
diagnosen prostatacancer ska få ett informationspaket.
I rapporten från Nationella Prostatacancerregistret visar Blekinge på en liten stagnation i
kortare väntetider. Detta är en viktig punkt i den kommande diskussionen. Vi önskar att den
förutvarande ledningen för Blekingesjukhuset med kortast väntetider i landet återtas.
När det sedan gäller opinionsbildning så blev det ett stort genomslag när vi för tredje året
genomförde Mustaschkampen. Aldrig tidigare har vi fått så stor uppmärksamhet kring
föreningen och sjukdomen, prostatacancer. Kampanjen blev en fortsatt stor succé runt om i
landet, vilket känns mycket glädjande eftersom initiativet kom från vår förening.
Styrelsen vill avslutningsvis tacka medlemmar, närstående, stödmedlemmar, läkare,
kontaktsjuksköterskor och övrig vårdpersonal samt personalen vid den patologiska
verksamheten för att ni ställt upp och därmed gjort Viktor till en av landets mest
framgångsrika patientföreningar. Vi riktar också ett stort tack till de företag, föreningar och
enskilda som genom bidrag gjort det möjligt för oss att bedriva verksamheten i en
omfattning som vi tror att de cancerdrabbade och deras närstående efterfrågar.

Bräkne-Hoby den 11 januari 2018

Conny Nöbelin, Ordförande 

Jüri Känno, Vice ordf 

Erik Persson, Sekreterare

Jörgen Andersson, Kassör 

Anders Mattiasson, Ledamot

Kaj Johansson, Ledamot 

Kenneth Ewaldsson, Ledamot

 


Senast uppdaterad 03 april 2020