Verksamhetsberättelse 2011

Inledning
Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, har under året genomfört en rad aktiviteter och arbetat med att vidareutveckla föreningen och dess verksamheter. Utöver stöd till drabbade män i Blekinge, hade vi som mål att öka medlemsantalet, bjuda på bra föreläsningar och sprida kunskaper om sjukdomen och dess behandlingsmetoder. Verksamhetsåret 2011 har varit framgångsrikt och de mål som styrelsen satt upp för året har uppnåtts. Medlemsantalet skulle uppgå till minst 250, antalet spaltmillimeter om prostatacancer skulle vara minst 7000 i lokalpressen och antalet personer som vi träffar vid möten och informationsträffar skulle uppgå till minst 500.

Styrelse och övriga förtroendevalda
Under året har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden. En del löpande arbete har hanterats via mailsystem och telefonöverläggningar. Följande personer har haft förtroendeuppdrag i föreningen.
Ordförande: Kent Lewén Karlskrona
Vice ordförande: Arne Jacobsson, Ronneby
Sekreterare: Ulf Löhbern, Ronneby
Kassör: Paul Stiel, Lyckeby
Ledamot: Lars Green, Sölvesborg
Ersättare: Ewa Truedsson, Sölvesborg
Ersättare: Claes- Göran Carlzon, Sölvesborg
Ersättare: Anders Johansson, Karlshamn
Revisorer: Leif Ottosson, Ronneby
Lars-Erik Ståhlberg, Karlskrona
Rev. ersättare: Gerth-Erik Gerthsson, Ronneby
Valberedning: Leif Ottosson, Ronneby (sammankallande)
Åke Paradis, Karlshamn
Göran Jämstorp, Karlshamn
Malte Johansson, Karlshamn

Medlemmar
Målsättningen för 2011 var att medlemsantalet skulle öka till 250. Detta mål nåddes eftersom antalet medlemmar per den 31 dec var 258. Ökningen blev därmed drygt 26 procent.

Mötesverksamhet
Föreningen har under året genomfört följande medlemsmöten och träffar:
Den 16 febr hölls årsmöte på Galtsjöns Wärdshus, Ronneby.
Den 13 apr hölls ett allmänt möte med föredrag av Dr Raft Hilmarsson, Lund. Rubriken på hans anförande var, Robotkirugi vid prostatacancer.
Den 23 maj var det dags för traditionell grillkväll på Aspan i Ronneby. Doktor John Johnsen håll ett föredrag om Prostatacancer i Blekinge.
Den 21 aug deltog drygt 30 medlemmar i en kulturresa i Karlshamns kommun. Ansvarig för arrangemanget var Göran Jämstorp som tillsammans med guiden zz hade planerat en bussresa som inleddes med en liten stadsrundtur. Därefter gick resan till Utvandrarplatsen och vidare till Eriksberg där deltagarna efter en runtur i naturreservatet åt lunch. Resan gick sedan vidare till Punschmuseet och avslutades sedan på Skottsbergska Gården.
Det planerade mötet i oktober månad fick ställas in.
Den 7 december var det dags för årets sista möte, Denna gången gästades föreningen av Professor Ralph Peeker, Göteborg som under rubriken Prostatacancer nu och om 10 år. Mötet genomfördes som ett samarrangemang med läkemedelsföretaget Abbott och besöktes av ett 90-tal medlemmar.

Ekonomi
Föreningen fick under året 20 000 kronor i verksamhetsbidrag från Landstinget Blekinge. Till detta kommer bidrag med 12 600 kronor riktade till särskilda arrangemang. Under året har vi erhållit gåvor från Frimurarna i Karlskrona, logen Polhem i Karlshamn, Odd Fellow i Karlskrona samt gåva från enskild till minne av Fritz Hansen. Totalt uppgick dessa gåvor till 12 062 kronor. Föreningens resultat blev ett överskott med 2 542 kronor.

Information
Den 5 juli medverkade föreningens ordförande i ett seminarium om prostatacancer i Almedalen på Gotland. Rubriken var ”Han ska ändå dö”.
Den 6 aug medverkade ordföranden vid Rotarylunch i Karlskrona. Ca 40 gäster fick då information om prostatacancer och föreningens verksamheter.
Den 15 sep deltog Ulf Löhbern och Arne Jacobsson vid en informationsträff om prostatacancer vid vårdcentralen i Kallinge.
Den 3, 10, 17 och 24 sep presenterade vi vår utställning i fyra av våra fem kommuner. Syftet var att vi skulle sprida information om vårt arbete mot prostatacancer samt sälja pins och reflexer. Det var första gången vi kunde genomföra en aktivitet varje lördag under kampanjmånaden.
Den 3 dec var vi inbjudna till logen Bifrost i Karlskrona för att motta ett stipendium om 3000 kronor samt möjligheten att informera om vår verksamhet.
Den 17 dec var vi inbjudna till Odd Fellow i Karlskrona som överräckte en gåva om 5 000 kronor till vår förening.

Hemsida
Föreningens hemsida har varit igång under hela året och blivit en viktig del i vårt arbete med att informera om våra verksamheter i Blekinge. Sidan fyller enligt vår bedömning en viktig uppgift för den som söker mera information om prostatacancer och vill ha kontakt med föreningens medlemmar.
www.viktorblekinge.se

Media
Under 2011 skrevs det i lokalpressen 8308 spaltmillimeter om föreningen och om prostatacancer. Till detta kan vi lägga två nyhetsinslag i de lokala Tv-nyheterna och i Radio Blekinge har ordföranden intervjuats vid två tillfällen. Av de artiklar som varit i lokalpressen finns bl. a följande:
· Ordföranden hade i februari månad debattinlägg i BLT och Sydöstran
· Ordförande intervjuades i maj månad med anledning av Mustaschkampen
· I september var det två stora reportage med anledning av vår septemberkampanj
· Vice ordförande intervjuades i oktober i en reklamtidning
· Vid Ralph Peekers besök i december månad var det två större intervjuer i båda lokaltidningarna.

Snackcafé
Under hösten startade vi upp vår snackcaféverksamhet, dit främst nya medlemmar inbjuds till samtal med andra patienter. Caféträffarna äger rum första torsdagen i varje månad. Antalet besökare varierar och har varit mellan 5 till 14 personer. Någon förbokning krävs inte.

Förbundet
Föreningens ordförande och Göran Jämstorp var ombud på Prostata-cancerförbundets stämma i Stockholm den 6-7 april. Föreningens ordförande blev invald i förbundsstyrelsen, vilket kommer att vara till nytta för vårt arbete i Blekinge.

Utbildningar, och andra möten
Den 14 febr deltog ordföranden i ett möte med forskare från läkemedelsbolaget Ferring i Köpenhamn
Den 5 juli deltog ordföranden i en paneldiskussion under politikerveckan i Almedalen. Arrangör var läkemedelsbolaget, Sanofi
Den 27 okt träffade ordföranden dr John Johnsen, dr Thomas Edeklint, urologsjuksköterskorna och övriga utsedda att delta i arbete med regionalt cancercentra i syd
Den 17 nov var föreningsordförandena och representanter från prostatacancerföreningar i syd inbjuda till en träff i Helsingborg. Vid detta möte diskuterades dels arbetet med Cancercenter Syd och det underlag som Socialstyrelsen och SKL tagit fram för att jämföra cancervården i vårt land. Utöver ordföranden deltog Gert Olsson och Nils Karlsson från vår förening.
Under året har ordföranden representerat cancerpatientföreningarna i Blekinge vid en rad möten och träffar med andra cancerföreningarna i sjukvårdsregion syd. Dessa träffar har varit en viktig del i arbetet med den regionala Cancercentra som byggs upp i landet.

Slutord
Vi har under de senaste åren sett att antalet män som får diagnosen, prostatacancer ökar i Blekinge. Drygt tre män i veckan lämnar Blekinge-sjukhuset med beskedet om sin cancer. Dessa besked blir för många män och deras närstående ganska dramatiska. Det är i denna situation särskilt viktigt att komma i kontakt med andra män som tidigare fått sina cancerbesked.
Prostatacancerföreningen Viktor spelar här en allt viktigare roll som patient-förening. Telefonkontakter sker i en ökad omfattning och i dessa samtal kan vi erbjuda kontakt med patienter som genomgått olika former av behandlingar. Till detta kan vi lägga en bra mötesverksamhet där patienter och närstående får en god information om behandlingsmetoder, läkemedel eller bara få tala med andra som redan genomgått sina behandlingar.
Styrelsen vill avslutningsvis tacka medlemmar, läkare och vårdpersonal för ett bra verksamhetsår. Vi riktar också ett stort tack till de företag, föreningar och enskilda som genom bidrag gjort det möjligt för oss att bedriva verksamheten i en omfattning som vi tror att de cancerdrabbade och deras anhöriga efterfrågar.

Galtsjön i januari 2012
Kent Lewén, ordförande

Arne Jacobsson viceordf.

Ulf Löhrbern, sekreterare

Paul Stiel, kassör

Lars Green, ledamot


Senast uppdaterad 03 april 2020