Stadgar för ProLiv Väst

§ 1 Namn
Föreningens namn är Prostatacancerföreningen ProLiv Väst. Föreningen är en patientförening till stöd för män med prostatacancer med registrerat säte i Göteborgs kommun. Föreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer. Den är ansluten till riksorganisationen Prostatacancerförbundet. Föreningen är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning.

§ 2 Ändamål
Föreningen verkar utifrån ett patient- och anhörigperspektiv och har följande uppgifter:
a. Stödja prostatacancerdrabbade män och deras anhöriga.
b. Sprida kunskap om sjukdomen och dess diagnos- och behandlings- metoder.
c. Följa och bevaka utvecklingen inom prostatacancerområdet samt informera om detta.
d. Verka för upplysning till myndigheter, institutioner och allmänhet om patienters erfarenheter av vården med syfte att utveckla och förbättra den.
e. Verka för att lokalt samarbete etableras med medicinsk sakkunskap.
f. Främja medicinsk och annan forskning inom området.
g. Stödja bildandet av anhöriggrupper och deras verksamhet.
h. Medverka till och underlätta erfarenhetsutbyte mellan olika patientföreningar.
i. Sträva efter att öppenheten kring prostatacancer förbättras.

§ 3 Verksamhet
Föreningens verksamhet bygger på samverkan mellan medlemmarna.

Utöver årsmöte arrangerar föreningen föreläsningar inom ämnesområdet, sammankomster där stöd och personliga kontakter kan utvecklas samt annan utbildning. Medlemmarnas personliga erfarenheter tas till vara som en resurs för verksamheten.

Föreningen samarbetar med företrädare för sjukvård, landsting, kommunala myndigheter och andra organ och intressegrupper, som handlägger ärenden eller är verksamma inom området.

§ 4 Verksamhetsår
Verksamhetsåret ska vara det samma som kalenderåret.

§ 5 Medlemskap
a. Medlem kan person bli som för egen eller närståendes del berörs av problem och frågor förknippade med prostatacancer.
b. Företag, organisationer och enskilda, som önskar stödja föreningen ekonomiskt eller på annat sätt, kan bli stödjande medlem.
c. Förteckning över samtliga medlemmar ska föras på programvara som Prostatacancerförbundet tillhandahåller för att underlätta distribution av förbundets tidskrift och eventuellt andra försändelser till enskilda medlemmar. Innehållet i dessa förteckningar får inte delges obehöriga.
d. Medlem i patientförening är den som betalar fastställd årsavgift till föreningen. Medlem som trots påminnelse inte betalat fastställd medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
e. Medlem som inte verkar i enlighet med Prostatacancerförbundets eller patientföreningens stadgar och etiska regler eller bryter mot andra av förbundet eller patientföreningen fattade beslut kan uteslutas ur patientföreningen. Sådant beslut fattas av styrelsen och har omedelbar verkan. Beslut av patientföreningens styrelse om uteslutning av medlem kan överklagas till Prostatacancerförbundets styrelse. Detta överklagande måste ha inkommit till förbundets kansli senast 60 dagar efter det att beslutet har översänts till medlemmen.

§ 6 Årsavgift
Årsmötet fastställer årsavgiften för nästkommande kalenderår. Avgiften ska betalas senast den 28 februari. Årsavgift som betalas av ny medlem efter den 1 oktober avser även nästkommande kalenderår.

§ 7 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmötet hålls senast före utgången av mars månad.

Medlem, som önskar behandling av visst ärende på årsmötet, ska göra skriftlig framställning till styrelsen senast den 2 januari året när årsmötet äger rum.

Skriftlig kallelse till årsmötet ska ske tidigast den 2 januari året när årsmötet äger rum och senast två veckor före mötet och ska åtföljas av förslag till dagordning med alla de ärenden som ska behandlas av årsmötet. Har medlem anmält visst ärende för behandling på årsmöte, ska till kallelsen fogas uppgift om ärendet samt styrelsens yttrande däröver.

Varje betalande medlem har en röst på årsmötet.

På årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1. Årsmötets öppnande.
2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
6. Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av det framlagda resultatet.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
10. Beslut om årsavgift för nästa kalenderår.
11. Beslut om eventuella ersättningar.
12. Verksamhetsplan och budget.
13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen samt på vilken tid ordförande och ledamöter utses.
14. Val av ordförande.
15. Val av övriga styrelseledamöter och en ersättare.
16. Val av revisorer och ersättare
17. Val av ombud till Prostatacancerförbundets Riksstämma.
18. Val av valberedning – tre medlemmar varav en är sammankallande.
19. Ärenden som föreslås av styrelsen.
20. Behandling av motioner.
21. Övriga frågor.
22. Årsmötets avslutning

§ 8 Extra årsmöte
Styrelsen kallar till extra årsmöte, då den finner detta nödvändigt eller då 2/3-delar av föreningens medlemmar gör en skriftlig framställning om detta. Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som föranlett årsmötet behandlas.

§ 9 Styrelse
Årsmötet utser en styrelse med det antal funktionärer och den mandattid som den lokala patientföreningen anser lämpligt. Styrelsen kan välja ett arbetsutskott för beredning av sina ärenden.

Styrelsen är föreningens verkställande och förvaltande organ och väljs på årsmötet.

Styrelsen ska bestå av ordförande, minst sex och mest åtta ordinarie ledamöter med minst två och mest fyra suppleanter. Ordförande väljs på l år. Ordinarie ledamöter väljs på 2 år med växelvis avgång. Suppleanter väljs på l år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsens ordförande sammankallar styrelsen. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll, vilka ska numreras löpande och justeras av ordföranden.

Föreningens firma tecknas av ordföranden tillsammans med en ledamot av styrelsen eller vid ordförandens förfall, av kassören tillsammans med en ledamot av styrelsen.

Styrelsen utser en ledamot som vid sidan om ordföranden ensam tecknar förenings firma på försändelser och utbetalningshandlingar samt beslutar om attestregler. Ledamotens namn ska anges i protokoll från styrelsemöte.

Styrelsen har därutöver följande uppgifter:

· Verkställa årsmötets beslut.
· Planera, leda, ansvara för och följa upp föreningens verksamhet.
· Besluta i frågor som inte enligt stadgarna ska avgöras av årsmötet.
· Bereda ärenden som ska föreläggas årsmötet.
· Upprätta förslag till verksamhetsplan och budget.
· Styrelsen ska förvalta föreningens angelägenheter och föra fullständiga räkenskaper över      föreningens ekonomi samt har att sammanställa räkenskaperna till en årssammanställning per den 31 december varje år. Årssammanställningen ska omfatta verksamhetsberättelse, resultatrapport och balansrapport och den ska undertecknas av samtliga ordinarie styrelseledamöter.
· Vid behov utse funktionärer som behövs i föreningens verksamhet.
· Bemyndiga styrelseledamöter att teckna föreningens firma var för sig eller två i förening.
· Besluta om attestregler.
· Föra protokoll vid sammanträden.
· Senast den 1 april till Prostatacancerförbundet insända verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, protokoll från årsmöte, uppgift om medlemsantal vid närmaste föregående årsskifte samt uppgift om namn och adress på valda ombud till riksstämman.

Styrelsen har rätt att till styrelsemöten adjungera person för viss uppgift eller med särskild kompetens.

Styrelsen har rätt att besluta om uteslutning av medlem som uppenbart motverkar föreningens ändamål.

§ 10 Revision
Styrelsens förvaltning och räkenskaper samt årssammanställning ska granskas av två revisorer, vilka utses av årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte avhållits. Årsmötet ska även utse en revisorssuppleant.

Revisorn äger tillgång till samtliga föreningens handlingar såsom årssammanställning, räkenskaper, justerade protokoll från styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöten, avtal och liknande dokument. Styrelsen ska lämna handlingarna till revisorn för granskning senast en månad före årsmötet. Revisorn ska senast två veckor före årsmötet lämna revisionsberättelse över granskningen.

§ 11 Valberedning
Årsmötet utser tre ordinarie ledamöter att utgöra årsmötets valberedning varav en utses som sammankallande.

§ 12 Prostatacancerförbundet
Föreningen ingår som en organisation i Prostatacancerförbundet och medverkar i dess aktiviteter.

§ 13 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras beslut med 2/3 majoritet på ett årsmöte. Vid kallelse till årsmöte, där ärende som rör stadgeändring ska förekomma, ska särskilt anges att mötet har att fatta beslut om sådan ändring.

§ 14 Upplösning/nedläggning av patientförening
För att föreningen ska kunna upplösa sig själv fordras beslut med 2/3 majoritet på ett årsmöte och ett därpå följande extra medlemsmöte eller årsmöte. Vid kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte, där ärende som rör upplösning/nedläggning ska förekomma, ska särskilt anges att mötet har att fatta beslut om sådan ändring.

Vid upplösning/nedläggning av en patientförening ansluten till Prostatacancerförbundet ska

sedan alla skulder reglerats, föreningens tillgångar tillfalla Fonden mot prostatacancer eller på annat sätt bidra till kampen mot prostatacancer. Enskilda medlemmar kan inte göra anspråk på tillgångar som den upplösta patientföreningen lämnar efter sig.

Om en förening har tillgångar från donationer eller testamenten ska dessa medel alltid förvaltas i överensstämmelse med donators eller testators uttalade önskemål.

__________________

Stadgarna reviderade vid ordinarie årsmöte 3 mars 2001 och extra beslutande medlemsmöte 9 juni 2001, vid ordinarie årsmöte 10 mars 2007 och extra beslutande medlemsmöte 2 juni 2007, vid extra beslutande medlemsmöte 22 november 2008 och ordinarie årsmöte 14 mars 2009 samt vid ordinarie årsmöte 15 mars 2014 och extra beslutande medlemsmöte 24 maj 2014, vid ordinarie årsmöte 25 mars 2017.

Klicka här för nedladdning av stadgarna som Worddokument

Senast uppdaterad 27 april 2022