Årsmöte 2019

Här finner du alla handlingar rörande Träpatronernas årsmöte den 21 mars 2019

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2018

Budget 2019 och resultat 2018

Balans- och resultaträkning 2018

Verksamhetsplan 2019

Revisionsberättelse

Årsmötesprotokoll sid 1

Årsmötesprotokoll sid 2

Årsmötesprotokoll sid 3

REFERAT FRÅN ÅRSMÖTET

Den 21 mars 2019 höll Träpatronerna sitt årsmöte inför ett hundratal medlemmar. Hörsalen på Navigator var i det närmste fullsatt.

Vår ordförande Sture hälsade alla välkomna och hade som vanligt ett litet inledningsanförande. Där berättade han att mycket är på gång inom Prostatacancervården. Nya undersökningsmetoder, nya mediciner och mycket annat.

Sture avslutade sin anförande med att tända ljus och till musikackompanjemang av Bosse Westin tänkte vi på de kamrater som under året lämnat oss.

Därefter tog årsmötesförhandlingarna vid och med stor ackuratess leddes mötet av Lennart Uggeldahl, med Tord Berglund som sekreterare.

Dagordningen klubbades raskt genom och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsområdet.

Styrelsevalet utföll enligt följande:

Ordförande: Sture Henningsson vald på ett år

Ledamöter: Tord Berglund, Alnö, Anders Hörnblad, Överhörnäs och Inga-Lill Själander, Näsåker. Alla valda på två år.

Sune Nordström, Sundsvall och Lars-Olov Högström, Sundsvall valdes på ett år.

Före valen hade en stadgeändring beslutats som innebär att föreningens styrelse skall bestå av minst fem ledamöter och inte ha några ersättare

Lennart Lundsten och Bo Näslund har ett år kvar på sin mandatperiod.

Till revisorer valdes Sven Åke Grip och Lennart Uggeldahl med Håkan Olsson som ersättare.

Någon ny valberedning fick vi inte ihop utan styrelsen fick i uppdrag att utreda denna fråga under det kommande året.

Det har inte inkommit något förslag till föreningens stipendiat. Så föreningen har beslutat att ge Prostatacancerförbundets forskningsfond skall få årets stipendium från Träpatronerna.

Sedan avtackades den avgående styrelseledamoten Roland Östling för många år i Träpatronernas styrelse med blommor. Han fick fina ord från vår ordförande Sture Henningsohn samt dagens mötesordförande Lennart Uggeldahl som jobbade med Roland när insamlingen till ny strålkanon gjordes.

Även Gunnar Åsard tackades Han representerade W6 och fick ta emot ett diplom för en gåva föreningen emottagit. 

Årsmötet var raskt avklarat och därefter vidtog den obligatoriska fikapausen och det var många muntra skratt och intressanta diskussioner när vi fikade.

Efter årsmötet lämnades ordet till professor Anders Widmark från Umeå som i sitt anförande bland annat tog upp att prostatacancer kan behandlas mer effektivt tack vare en högre stråldos, vilket även friställer tid på strålmaskinerna.

Ett forskningsprojekt visar att det är lika effektivt att bara ge behandling vid ett ”varannan dag-schema” med sju tillfällen med högre stråldos, i stället för standardbehandling vid 39 tillfällen. Den nya tekniken har man redan börjat gå över till i Sundsvall, Umeå och Lund.

Man kom även in på frågan om allmän screening av prostatacancer där Träpatronerna driver frågan och tycker att det handlar om en rättvisefråga, men Anders Widmark går på Socialstyrelsens linje.

Senast uppdaterad 26 augusti 2020