Stadgar för Prostatacancerföreningen Syd

Våra stadgar:

1 Namn

Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Syd, en patientförening med registrerat säte i Malmö kommun och med huvudsakliga verksamhet i södra Skåne. Patientföreningen är en ideell förening med organisationsnummer,  802413-9654 och är ansluten till Prostatacancerförbundet. Föreningen är i partipolitiska och religiösa frågor en obunden organisation.

 

 2 Ändamål

Föreningen verkar utifrån ett patient- och närståendeperspektiv och har följande uppgifter:

 

 • Stödja prostatacancerdrabbade män och deras närstående.
 • Sprida kunskap om sjukdomen och dess diagnos- och behandlingsmetoder.
 • Följa och bevaka utvecklingen inom prostatacancerområdet.
 • Verka för upplysning till myndigheter, institutioner och allmänhet om patienters erfarenheter av vården med syfte att utveckla och förbättra den.
 • Verka för att lokalt samarbete etableras med medicinsk sakkunskap.
 • Stödja bildandet av närståendegrupper/samtalsgrupper och deras verksamhet.
 • Medverka till och underlätta erfarenhetsutbyte mellan patientföreningarna.
 • Sträva efter att öppenheten kring prostatacancer förbättras.

 

 3 Verksamhet

Föreningens verksamhet bygger på samverkan mellan medlemmarna och varje patientförening beslutar om sin egen verksamhet, vilken regleras i föreningens stadgar.

 

Utöver årsmöte arrangerar föreningarna föreläsningar inom ämnesområdena samt möten där stöd och personliga kontakter kan utvecklas så att medlemmarnas personliga erfarenheter tas till vara som en resurs för verksamheten. Föreningen samarbetar med företrädare för sjukvård, landsting och kommunala myndigheter samt andra organ och intressegrupper, som handlägger ärenden eller är verksamma inom området.

 

 4 Verksamhetsår

Patientföreningen har fastställt att verksamhetsåret skall vara detsamma som kalenderåret.

 5 Medlemskap

 • Medlem kan person bli som för egen eller andras del berörs av problem som förknippas med prostatacancer.

 

 • Förteckning över samtliga medlemmar ska föras på programvara som Prostatacancerförbundet tillhandahåller för att underlätta distribution av förbundets tidskrift och eventuellt andra försändelser till enskilda medlemmar. Innehållet i dessa får inte delges obehöriga.
 • Medlen i patientföreningen är den som betalar fastställd årsavgift till föreningen. Medlemskap upphör då avgift inte betalas eller efter utträdesanmälan till styrelsen.
 • Medlem som inte verkar i enlighet med Prostatacancerförbundets eller patientföreningens stadgar, etiska regler och förbundets grundsyn eller bryter mot andra av förbundet eller patientföreningen fattade beslut kan uteslutas ur patientföreningen. (jfr. Prostatacancerförbundets stadgar § 4). Sådant beslut fattas av patientföreningens styrelse och har omedelbar verkan. Beslut av patientföreningens styrelse i sådant avseende kan överklagas till Prostatacancerförbundets styrelse. Detta överklagande måste ha inkommit till förbundets kansli senast 60 dagar efter det att beslutet översänts till medlemmen.

 

 6 Årsavgift

Årsmötet fastställer årsavgiften för nästkommande kalenderår. Avgiften skall betalas senast den 15 mars. Årsavgift som betalas av ny medlem efter den 1 oktober avser även nästkommande kalenderår.

 

 7 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls senast den 31 mars.

 

Medlem som önskar behandling av visst ärende på årsmötet ska göra en skriftlig framställning till styrelsen senast en månad före årsmötet.

 

Skriftlig kallelse till årsmötet ska ske senast två veckor före årsmötet och ska åtföljas av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska redovisning, förslag till dagordning samt till årsmötet inlämnade motioner med styrelsens yttranden. Varje betalande medlem har en röst på årsmötet.

 

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
 6. Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhets- och förvaltnings berättelse, samt resultat- och balansräkning.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av det framlagda resultatet.
 9. Beslut om ansvarsfrihet.
 10. Beslut om årsavgift för nästa kalenderår.
 11. Beslut om eventuella ersättningar.
 12. Verksamhetsplan och budget.
 13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen samt på vilken  tid ordförande och ledamöter utses.
 14. Val av ordförande.
 15. Val av övriga styrelseledamöter och en ersättare.
 16. Val av revisorer och ersättare.
 17. Val av ombud till Prostatacancerförbundets ordförandekonferens.
 18. Val av valberedning – tre medlemmar varav en är sammankallande.
 19. Ärenden som föreslås av styrelsen.
 20. Behandling av motioner.
 21. Övriga frågor.
 22. Årsmötets avslutning

 

 8 Extra årsmöte

Styrelsen kallar till extra årsmöte då den finner detta nödvändigt eller då två tredjedelar av föreningens medlemmar gör en skriftlig framställning om detta. Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som föranlett årsmötet behandlas.

 

 9 Styrelse

Årsmötet utser en styrelse med det antal funktionärer och den mandattid som patientföreningen anser lämpligt. Styrelsen kan välja ett arbetsutskott för beredning av sina ärenden. Styrelsen är föreningens verkställande och förvaltande organ.

 

Styrelsen har i första hand följande uppgifter:

 

 • Verkställa årsmötets beslut.
 • Planera, leda, ansvara för och följa upp föreningens verksamhet.
 • Besluta i frågor som inte enligt stadgarna skall avgöras av årsmötet.
 • Bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet.
 • Upprätta förslag till verksamhetsplan och budget.
 • Svara för ekonomisk redovisning.
 • Förvalta föreningens egna medel.
 • Upprätta årsredovisning.
 • Val av ansvarig person för att sköta patientföreningens del av förbundets medlemsregister.
 • Vid behov utse funktionärer.
 • Bemyndiga styrelseledamöter att teckna föreningens firma var för sig eller två i förening.
 • Besluta om attestregler.
 • Föra protokoll vid sammanträden.
 • Senast 1 april till förbundsstyrelsen insända verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, protokoll från årsmöte, uppgift om medlemsantal vid närmaste föregående årsskifte samt uppgift om namn och adress på valda ombud till förbundsstämman.

Styrelsen har rätt att till styrelsemöten adjungera person för viss uppgift eller med särskild kompetens.

 

Styrelsen har rätt att besluta om uteslutning av medlem som uppenbart motverkar föreningens ändamål (se § 5 i dess stadgar och § 4 i Prostatacancerförbundets stadgar).

 

 10 Revision

Styrelsens verksamhet och ekonomiska redovisning granskas av två revisorer och en ersättare valda på årsmötet. Styrelsen skall lämna sin redovisning till revisorerna en månad före årsmötet. Revisionsberättelsen avges inom två veckor efter det att styrelsen lämnat sin årsredovisning.

 

 11 Valberedning

Årsmötet utser tre ordinarie ledamöter att utgöra årsmötets valberedning varav en utses som sammankallande.

 

 12 Prostatacancerförbundets stadgar

Prostatacancerförbundets stadgar är samordnande för de anslutna patientföreningarna. Speciellt bör skyldigheter i förbundets stadgar § 4 om medlemskap och § 11 om patientföreningar beaktas.

 

 13 Angivande att föreningen är ansluten till Prostatacancerförbundet

Alla patientföreningar som är anslutna till Prostatacancerförbundet ska på sin hemsida och i sitt informationsmaterial ange att föreningen är ”ansluten till Prostatacancerförbundet” och ta med Prostatacancerförbundets logotyp.

 

 14 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med två tredjedelars majoritet på ett årsmöte. Vid kallelse till årsmöte där ärende som rör stadgeändring skall förekomma, skall särskilt anges att mötet har att fatta beslut om sådan ändring.

 

 15 Upplösning/nedläggning av patientförening

För att en patientförening skall kunna upplösa sig själv krävs beslut med två tredjedelars majoritet på ett årsmöte och ett därpå följande extra medlemsmöte eller årsmöte. Vid kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte, där ärende som rör upplösning/nedläggning ska förekomma, ska särskilt anges att mötet har att fatta beslut om sådan ändring.

 Vid upplösning/nedläggning av patientförening ansluten till Prostatacancerförbundet ska sedan alla skulder reglerats, föreningens tillgångar tillfalla Fonden mot prostatacancer eller på annat sätt bidra till kampen mot prostatacancer. Enskilda medlemmar kan inte göra anspråk på tillgångar som den upplösta patientföreningen lämnar efter sig.

Om en förening har tillgångar från donationer eller testamenten ska dessa medel alltid förvaltas i överensstämmelse med donatorns eller testatorns uttalade önskemål

Senast uppdaterad 14 september 2022