Region Skåne - särskilt om prostacancer

Varje sjukvårdshuvudman (tidigare landsting nu regioner) ansvarar för hur vården organiseras inom sitt område. Det blir ett samspel mellan primärvården och specialistläkare enligt ett standardiserat vårdförlopp. 

Region Skåne samarbetar med sjukvårdshuvudmännen i Blekinge, Kronoberg och Halland i ett Regionalt cancercentrum Syd. Inom detta ingår försöksverksamhet med organiserad prostatacancertestning. 

Region Skåne - Prostatacancer

Region Skåne har beslutat om Organiserad prostacancertestning. Mer information om detta finns på denna länk:https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2020/augusti/region-skane-erbjuder-regelbunden-testning-for-prostatacancer/

En utvärdering av pilotverksamheten har nu offentliggjorts. Webbplats:https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter/2021/utvardering-av-pilotstudie-for-organiserad-prostatacancertestning-opt/

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett kunskapscentrum som stödjer regionerna i arbetet med att, utifrån den nationella cancerstrategin, utveckla cancervården i södra sjukvårdsregionen. Mer information finns på denna länk: https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/

 

Senast uppdaterad 27 maj 2021