Region Skåne - särskilt om prostacancer

Varje sjukvårdshuvudman (tidigare landsting nu regioner) ansvarar för hur vården organiseras inom sitt område. Det blir ett samspel mellan primärvården och specialistläkare enligt ett standardiserat vårdförlopp. 

Region Skåne samarbetar med sjukvårdshuvudmännen i Blekinge, Kronoberg och Halland i ett Regionalt cancercentrum Syd. Inom detta ingår försöksverksamhet med organiserad prostatacancertestning. 

Region Skåne - Prostatacancer

Region Skåne har beslutat om Organiserad prostatacancertestning. Mer information om detta finns på denna länk: https://www.skane.se/organisation-politik/Nyheter/Halsa-och-vard/2021/pa-god-vag-mot-organiserad-testning-for-prostatacancer-i-region-skane/#

Region Skåne har också publicerat en artikel om hur Artificiell intelligens (AI) kan användas som hjälpmedel i kampen mot prostatacancer. Patientdata från 1970- och 1980-talen används för att "lära datorerna" vilka förändringar i kroppen som bör uppmärksammas särskilt. T ex för att koncentrera biopsier till just de områden som verkar ha cancerceller. https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/om-oss/nyheter/ai-i-kampen-mot-prostatacancer/?highlight=prostatacancer

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett kunskapscentrum som stödjer regionerna i arbetet med att, utifrån den nationella cancerstrategin, utveckla cancervården i södra sjukvårdsregionen. Mer information specifikt om prostatacancer finns på denna länk: https://cancercentrum.se/syd/cancerdiagnoser/prostata/

 

Senast uppdaterad 12 februari 2022