Stadgar

Stadgar för patientföreningen ProLivskvalitet antagna av årsmötet 31 mars 2021

Stadgar.pdf

 

 • 1 Ändamål

Föreningen ProLivskvalitet är en registrerad ideell förening, ansluten till Prostatacancerförbundet (PCF). Föreningen skall verka i Nordvästra Skåne i enlighet med PCF:s allmänna grundsyn och ändamål. Det innebär bl.a. att föreningen skall

 • genom samverkan mellan medlemmarna, genom mötesverksamhet och olika samtalsformer hjälpa, stödja och informera medlemmarna och deras anhöriga,
 • i största möjliga utsträckning till medlemmarna förmedla aktuell medicinsk och allmän information om prostatacancersjukdomen och dess behandling. Detta sker genom utbyte av medlemmarnas egna erfarenheter och genom anlitandet av sakkunniga,
 • främja medicinsk och annan forskning inom området,
 • stärka samarbetet med sjukvården genom en fördjupad kontakt med dess personal,
 • utöva annan därmed förenlig verksamhet, samt
 • vara politiskt och religiöst obunden.

 • 2 Föreningens firma

Föreningens firma är Föreningen ProLivskvalitet. Styrelsen har sitt säte i Helsingborg.

 • 3 Medlemmar

Till medlem kan antas person som fått diagnosen prostatacancer, eller annan person som önskar stödja föreningen ekonomiskt eller på annat sätt. Företag/organisation kan antas som stödjande medlem efter beslut av styrelsen.

Begäran om utträde ur föreningen skall skriftligen ställas till styrelsen.

Medlem som uppenbart verkar i strid med dessa stadgar eller på annat sätt motarbetar föreningen eller dess syften kan uteslutas efter beslut av styrelsen.

 • 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår. Avgiften skall erläggas vid inträde och därefter årligen senast den 1 maj. Avgift som betalats av ny medlem under sista kvartalet räknas som gällande även för nästkommande år.

 • 5 Styrelse

Styrelsen är föreningens verkställande organ och skall ha sitt säte i Helsingborg. Styrelsen skall bestå av ordförande och minst 4 och högst 8 ordinarie ledamöter.

Ordföranden väljs på årsmöte för 1 år. Ledamöter väljs på 2 år med växelvis avgång. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsens ordförande är sammankallande.

Vid styrelsens sammanträden och medlemsmöten skall protokoll föras vilka skall dateras löpande och justeras av ordföranden och en på mötet utsedd justeringsman.

Föreningens firma tecknas av ordföranden tillsammans med en ledamot av styrelsen eller vid ordförandens frånvaro av kassören tillsammans med en ledamot. Vad gäller ekonomiska transaktioner tecknas föreningens firma av ordföranden och kassören var för sig.

Styrelsen skall förvalta föreningens angelägenheter och föra fullständiga räkenskaper över föreningens ekonomi. Styrelsen skall sammanställa räkenskaperna till årsbokslut och årsredovisning per den 31 december varje år. Årsredovisningen skall omfatta verksamhetsberättelse samt resultaträkning med balansräkning och undertecknas av samtliga ordinarie styrelseledamöter.

 • 6 Revisorer

Styrelsens förvaltning samt föreningens årsredovisning och räkenskaper skall granskas av två revisorer vilka utses av årsmötet. Revisorerna väljs på två år med växelvis avgång. Revisorerna skall ges tillgång till samtliga föreningens handlingar, avtal och liknande dokument för fullgörande av sitt revisionsuppdrag. Handlingarna skall överlämnas till revisorerna för granskning senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet avge revisionsberättelse över granskningen.

 • 7 Valberedning

 Årsmötet utser tre ordinarie ledamöter varav en sammankallande.

 8 Årsmöte och extra beslutande medlemsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas senast 30 mars.

Då minst 1/3 av föreningens medlemmar gör skriftlig framställning om detta, skall styrelsen kalla till extra beslutande medlemsmöte.

Medlem som önskar behandling av visst ärende på årsmötet skall senast en månad före årsmötet göra framställning om detta till styrelsen, skriftligen eller via e-post. Har medlem framfört visst ärende för behandling på årsmöte skall till kallelsen fogas uppgift om ärendet samt styrelsens yttrande däröver.

Kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte skall ske skriftligen via vanligt brev till alla medlemmar senast två veckor före mötet.

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 • Årsmötets öppnande samt prövning av frågan om årsmötet har utlysts stadgeenligt
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Fastställande av dagordning
 • Val av två justeringspersoner tillika rösträknare att justera dagens protokoll
 • Föredragning av styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning
 • Revisorernas berättelse
 • Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 • Beslut om disposition av i årsredovisningen redovisat ekonomiskt resultat
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • Beslut om årsavgift för det kommande kalenderåret
 • Beslut om eventuella arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 • Val av styrelseordförande, styrelseledamöter
 • Val av två revisorer, varav en sammankallande.
 • Val av valberedning med tre medlemmar varav en sammankallande
 • Behandling av inkomna ärenden
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutning

 

 • 8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med 2/3 majoritet på ett årsmöte och ett därpå följande extra medlemsmöte. Vid kallelse till årsmöte eller extra

medlemsmöte, där ärende som rör stadgeändring skall förekomma, skall särskilt anges att mötet har att fatta beslut om sådan ändring.

 • 9 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas enligt proceduren i § 8.

Föreningens tillgångar vid tillfället för dess upplösning skall tillfalla Prostatacancerfonden.

Senast uppdaterad 11 januari 2022