Stadgar

Föreningens stadgar i pdf-format hittar du här - KLICKA HÄR »Stadgar för patientföreningen ProLivskvalitet

Antaget av styrelsen 2009-02-17, underställdes årsmötet mars 2009

§ 1 Ändamål

Föreningen ProLivskvalitet är en registrerad ideell förening, ansluten till
Prostatacancerförbundet (PCF). Föreningen skall verka i Nordvästra Skåne i
enlighet med PCF:s allmänna grundsyn och ändamål. Det innebär bl.a. att
föreningen skall

• genom samverkan mellan medlemmarna, genom mötesverksamhet och
olika samtalsformer hjälpa, stödja och informera medlemmarna och deras
anhöriga,
• i största möjliga utsträckning till medlemmarna förmedla aktuell
medicinsk och allmän information om prostatacancersjukdomen och dess
behandling. Detta sker genom utbyte av medlemmarnas egna erfarenheter
och genom anlitandet av sakkunniga,
• främja medicinsk och annan forskning inom området,
• stärka samarbetet med sjukvården genom en fördjupad kontakt med dess
personal,
• utöva annan därmed förenlig verksamhet, samt
• vara politiskt och religiöst obunden.

§ 2 Föreningens firma

Föreningens firma är Föreningen ProLivskvalitet.
Styrelsen har sitt säte i Helsingborg.

§ 3 Medlemmar

Till medlem kan antas person som fått diagnosen prostatacancer, eller annan
person som önskar stödja föreningen ekonomiskt eller på annat sätt.
Företag/organisation kan antas som stödjande medlem efter beslut av styrelsen.

Begäran om utträde ur föreningen skall skriftligen ställas till styrelsen.

Medlem som uppenbart verkar i strid med dessa stadgar eller på annat sätt
motarbetar föreningen eller dess syften kan uteslutas efter beslut av styrelsen.


§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår. Avgiften
skall erläggas vid inträde och därefter årligen senast den 1 maj. Avgift som
betalats av ny medlem under sista kvartalet räknas som gällande även för
nästkommande år.

§ 5 Styrelse

Styrelsen är föreningens verkställande organ och skall ha sitt säte i Helsingborg.
Styrelsen skall bestå av ordförande och minst 4 och högst 6 ordinarie ledamöter.

Ordföranden väljs på årsmöte för 1 år. Ledamöter väljs på 2 år med växelvis
avgång. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsens ordförande är
sammankallande.

Vid styrelsens sammanträden och medlemsmöten skall protokoll föras vilka skall
dateras löpande och justeras av ordföranden och en på mötet utsedd
justeringsman.

Föreningens firma tecknas av ordföranden tillsammans med en ledamot av
styrelsen eller vid ordförandens frånvaro av kassören tillsammans med en
ledamot. Vad gäller ekonomiska transaktioner tecknas föreningens firma av
ordföranden och kassören var för sig.

Styrelsen skall förvalta föreningens angelägenheter och föra fullständiga
räkenskaper över föreningens ekonomi. Styrelsen skall sammanställa
räkenskaperna till årsbokslut och årsredovisning per den 31 december varje år.
Årsredovisningen skall omfatta verksamhetsberättelse samt resultaträkning med
balansräkning och undertecknas av samtliga ordinarie styrelseledamöter.

§ 6 Revisorer

Styrelsens förvaltning samt föreningens årsredovisning och räkenskaper skall
granskas av två revisorer vilka utses av årsmötet. Revisorerna väljs på två år med
växelvis avgång. Revisorerna skall ges tillgång till samtliga föreningens
handlingar, avtal och liknande dokument för fullgörande av sitt
revisionsuppdrag. Handlingarna skall överlämnas till revisorerna för granskning
senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet
avge revisionsberättelse över granskningen.

§ 7 Valberedning

Årsmötet utser tre ordinarie ledamöter varav en sammankallande.


§ 8 Årsmöte och extra beslutande medlemsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas senast 30 mars.

Då minst 1/3 av föreningens medlemmar gör skriftlig framställning om detta,
skall styrelsen kalla till extra beslutande medlemsmöte.

Medlem som önskar behandling av visst ärende på årsmötet skall senast en
månad före årsmötet göra framställning om detta till styrelsen, skriftligen eller
via e-post. Har medlem framfört visst ärende för behandling på årsmöte skall till
kallelsen fogas uppgift om ärendet samt styrelsens yttrande däröver.
Kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte skall ske skriftligen via vanligt
brev till alla medlemmar senast två veckor före mötet.

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1) Årsmötets öppnande samt prövning av frågan om årsmötet har utlysts
stadgeenligt
2) Val av mötesordförande och mötessekreterare
3) Fastställande av dagordning
4) Val av två justeringspersoner tillika rösträknare att justera dagens protokoll
5) Föredragning av styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse samt
resultat och balansräkning
6) Revisorernas berättelse
7) Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
8) Beslut om disposition av i årsredovisningen redovisat ekonomiskt resultat
9) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10) Beslut om årsavgift för det kommande kalenderåret
11) Beslut om eventuella arvoden till styrelseledamöter och revisorer
12) Val av styrelseordförande, styrelseledamöter
13) Val av två revisorer, varav en sammankallande.
14) Val av valberedning med tre medlemmar varav en sammankallande
15) Behandling av inkomna ärenden
16) Övriga frågor
17) Årsmötets avslutning

§ 8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med 2/3 majoritet på ett årsmöte och
ett därpå följande extra medlemsmöte. Vid kallelse till årsmöte eller extra
medlemsmöte, där ärende som rör stadgeändring skall förekomma, skall särskilt
anges att mötet har att fatta beslut om sådan ändring.

§ 9 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas enligt proceduren i § 8.
Föreningens tillgångar vid tillfället för dess upplösning skall tillfalla
Prostatacancerfonden.

Senast uppdaterad 24 juli 2020