Föreningens årsmöte 2024

Årsmötet gick av stapeln den 13 mars. Ett 50-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och kommit till Jula Konsthotell i Skara. Här bjöds man på sedvanliga årsmötesförhandlingar, liksom ett uppskattat och inlevelsefullt föredrag om Transportdivisionen på F7 Såtenäs arbete med hjälptransporter över hela världen, med ett mycket dramatiskt exempel om evakueringen från Kabul, Afghanistan, under krisen i augusti 2021.

Avtackningar

Vi kan fortsätta med avslutningen av själva mötet. Några trotjänare har nu valt att stiga av arbetet som förtroendevalda i föreningen.

Den ene är Sten-Göran Fock från Skövde. Den andra Inga-Lill Fock också från Skövde. Den tredje är styrelseledamoten Hasse Pihlblad från Lidköping. Gudrun Karlsson och Göran Wilsson i valberedningen, steg av förra året, men avtackades också vid det här mötet. Dessa har under sin tid som förtroendevalda varit med om att få föreningens ekonomi god och statusen att blomma, till en så bra nivå den är i idag. De är delaktiga i att fått medlemmarna att träffas, informera och vara aktiva i att agera för förbättringar av vården, inte minst i att samla in medel för vidarebefordran till forskning via Prostatacancerfonden.

De förtroendevalda 2024 och framåt

Svante Jildenhed från Skövde valdes till ordförande för föreningen. Stefan Johansson, också från Skövde, har varit sekreterare i styrelsen under två år och omvaldes i ett år till. Lars Johansson har varit med ett år och har nu tagit på sig uppgiften att vara kassör. Sedan tidigare finns Mikael Wendin och Tommy Lundström, båda Lidköping, samt Lars-Olof Karlsson och Magnus Littmarck, Skövde, med i styrelsen. Nya suppleanter är Sven-Erik Lundell och Roland Dessau. Så styrelsen är fylld av intresserade och engagerade ledamöter, även om en ledamot saknas. Den fick styrelsen i uppdrag att hitta en person till.

Om vi går vidare i listan av förtroendevalda så finns omval av revisorerna Kent Björk och Thomas Eriksson. Inga-Maj Björk fungerar som ersättare. En betydelsefull funktion i en förening är valberedningen. Peter Günthner, Skövde, är den ene och Douglas Pettersson, Moholm, den andre i den här gruppen. Hjälp dem gärna med tips på namn på intresserade till föreningsarbetet så att föreningen även i fortsättningen kan leva vidare.

Verksamheten

Här är några urklipp ur verksamhetsberättelsen och -planen för 2024:

Skapa goda kontakter med vården

Detta är en viktig punkt, både för att hjälpa drabbade med information och kunskap om vad prostatacancer innebär, men även för att komplettera vården med stödjande arbete som till exempel träffar såsom snackcaféer där du har möjlighet att möta andra i liknande situation, kunna blöta och nöta funderingar tillsammans med andra, liksom kunna få tips och framföra synpunkter om vårdfrågor. Förra året blev föreningen inbjuden till dialogmöten med en av regionens nämnder och där styrelsen haft och har möjlighet att ta upp önskemål och synpunkter om vården.

Berätta om föreningens ändamål och ambitioner och öka våra mediakontakter

Snackcaféer på fler ställen och minst två medlemsmöten per år

Idag har föreningen i organiserad form s.k. snackcaféer i Falköping, Lidköping, Mariestad, Moholm och Skövde. Totalt sett har det under 2023 rört sig om ett 50-tal tillfällen för medlemmarna att träffas och prata. För att stimulera dessa mötesplatser har föreningen bjudit på fika vid snackcaféerna såväl som vid medlemsmötena.

Antalet medlemmar

I slutet av 2023 var vi 260 medlemmar och när årsmötet hölls 275. I år tänker vi oss att öka medlemstalet till 290. Förutom att du erhåller en tidskrift, så har du möjlighet att gå på snackcaféer och att hjälpa till att vara med ute och informera, sälja lotter och prylar samt prata med andra om prostatacancer.

Som medlem har man även möjlighet att följa med på våra i regel subventionerade utflykter, ofta en på försommaren och en tidig höst. De senaste resorna har gått till Läckö utanför Lidköping och Karlsborgs fästning. I år står Ryttmästarbostället i Skövde samt Elvismuseet i Håkantorp på tur att besöka. Utflykten till Ryttmästarbostället är planerat till 29/5 och Elvismuséet till hösten.

Ekonomin

Vi skrev ovan att ekonomin är god, väldigt god, med över 400 000 kronor på banken och ett överskott från förra året på nästan 60,000 kr förutom bidraget på 40 000 kr till Prostatacancerfonden. Årsavgiften har inte heller höjts och den är sedan några år tillbaka 200 kronor för medlem, 100 kronor för närstående, och 200 kronor för stödjande medlemmar. Vi strävar efter att ha en lagom kassa för att kunna räcka till så att vi når föreningens syfte och mål, något som ordföranden Svante Jildenhed betonade och också gav exempel om vid årsmötet.

- Vi har några utmaningar i föreningen, säger Svante Jildenhed. En utmaning är budgeten. Vi har en ganska enkel budget; överskott, så att vi bland annat ska kunna skänka insamlade medel till Prostatacancer-fonden, fortsätter Svante. Dessutom måste vi rekrytera, fördela styrelsearbetet och ägna oss åt medlemmarnas lokala engagemang. Detta är två andra utmaningar det kommande året.

Senast uppdaterad 16 april 2024

Fler nyheter


Alla nyheter