Stadgar

 

För Arosgubben, prostatacancerföreningen i Västerås med omnejd

Dessa stadgar antogs 2003-04-09.

§ 1 Ändamål

Patientföreningen Arosgubben är en registrerad ideell förening som ska

 • genom samverkan medlemmarna emellan, genom mötesverksamhet eller olika samtalsformer hjälpa, stödja och informera medlemmar och deras anhöriga.
 • i största möjliga utsträckning till dessa förmedla aktuell medicinsk och allmän information om prostatacancersjukdomen och dess behandling genom utbyte av medlemmarnas egna erfarenheter eller genom anlitandet av sakkunniga.
 • främja medicinsk och annan forskning inom området.
 • utöva annan därmed förenlig verksamhet.
 • vara politiskt och religiöst obunden.

§ 2 Föreningens namn

Föreningens namn: Arosgubben, prostatacancerföreningen i Västerås med omnejd.

§ 3 Medlemmar

Till medlem antages i första hand fysisk person som fått diagnosen prostatacancer ställd.

Företag, organisation eller enskild person, som önskar stödja föreningen ekonomiskt eller på annat sätt, kan erhålla medlemskap som stödjande medlem efter beslut av styrelsen.

Förteckning över föreningens medlemmar skall föras med uppgift om namn, postadress och telefonnummer.

Utträde ur föreningen anmäls skriftligen till styrelsen.

Om medlem ej erlägger föreskriven medlemsavgift avföres medlemmen automatiskt.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiften liksom avgiften för stödmedlemmar fastställes av årsmötet för nästkommande år.

Avgiften skall erläggas årligen senast den 31 januari. Avgift som inbetalas av ny medlem under sista kvartalet räknas som gällande för nästkommande år.

§ 5 Styrelse

Styrelsen är föreningens verkställande organ och skall ha sitt säte i Västerås, Västmanlands Län.

Styrelsen skall bestå av ordförande, minst fyra och högst sex ordinarie ledamöter samt tre suppleanter.

Till styrelsemedlem kan även kvinnlig medlem väljas.

Ordförande väljs på 1 år. Ordinarie ledamöter väljes på 2 år med växelvis avgång.

Suppleanter väljes på 1 år.

Inom styrelsen utses kassör och sekreterare.

Styrelsens ordförande sammankallar styrelsen. Vid styrelsens sammanträden och medlemsmöten skall föras protokoll, vilka skall numreras löpande och justeras av ordföranden.

Föreningens firma tecknas av ordföranden tillsammans med en ledamot av styrelsen eller vid ordförandens förfall, av kassören tillsammans med en ledamot av styrelsen.

Styrelsen utser en ledamot som vid sidan av ordföranden ensam tecknar föreningens firma på försändelser och utbetalningshandlingar på Post och Bank. Ledamotens namn skall anges i protokoll från styrelsemötet.

Styrelsen skall förvalta föreningens angelägenheter och därvid föra fullständiga räkenskaper över föreningens ekonomi och har att sammanställa räkenskaperna till årsbokslut och årsredovisning per den 31 december varje år. Årsredovisningen skall omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning och den skall undertecknas av samtliga ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen tillkommer att utarbeta och framlägga förslag till budget som föreläggs årsmöte respektive extra medlemsmöte för ställningstagande.

§ 6 Revisorer

Styrelsens förvaltning, föreningens årsredovisning och räkenskaper skall granskas av revisorer, vilka utses av årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte avhållits. Årsmötet skall även utse en revisorsuppleant. Revisorerna äger tillgång till samtliga föreningens handlingar såsom årsredovisning räkenskaper, justerade protokoll från styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöten, avtal och liknande dokument. Handlingarna skall överlämnas till revisorerna för granskning senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet avge revisionsberättelse över granskningen.

§ 7 Årsmöte och extra beslutande medlemsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmöte hålles före mars månads utgång.

Då minst 1/3 av föreningens medlemmar gör skriftlig framställning skall styrelsen kalla till extra beslutande medlemsmöte.

Medlemsmöten hålles enligt styrelsens beslut.

Medlem som önskar behandling av visst ärende på årsmöte, skall senast en månad före årsmötet göra skriftlig framställning därom till styrelsen.

Kallelse till årsmöte och extra medlemsmöte skall ske skriftligen medelst vanligt brev till alla medlemmar, vars adresser är kända, tidigast fyra och senast två veckor före mötet. Har medlem framfört visst ärende för behandling på årsmöte, skall till kallelsen bifogas uppgift om ärendet samt styrelsens yttrande däröver.

Varje medlem, även stödmedlem, har en röst, röstning genom ombud är förbjudet.

På årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Frågan om årsmötet har utlysts stadgeenligt.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av två justeringsmän att justera dagens protokoll.
 6. Föredragning av styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 9. Beslut om disposition av i årsredovisningen redovisat ekonomiskt resultat.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
 12. Beslut om årsavgift för kommande verksamhetsår.
 13. Beslut om antal styrelseledamöter.
 14. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisorer och revisorsuppleant.
 16. Val av valberedning, tre ledamöter varav en är sammankallande.
 17. Behandling av inkomna ärenden till årsmötet.
 18. Övrigt.
 19. Årsmötet avslutat.

§ 8 Riksorganisation för prostatacancer, ROP

Föreningen bör ingå och medverka i en riksorganisation.

§ 9 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fodras beslut med 2/3 majoritet på ett årsmöte och därpå följande extra medlemsmöte eller årsmöte.

Vid kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte där ärende som rör stadgeändring skall förkomma, skall särskilt anges att mötet har att fatta beslut om sådant ärende.

§ 10 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas enligt § 9. Mötet beslutar därvid om disposition av tillgängliga medel.

 

Ladda ner stadgarna som PDF (1,1 MB): Arosgubbens stadgar

Senast uppdaterad 20 juli 2020