Årsmötesdagordning

På P i V:s årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1. Årsmötets öppnande.

2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av en person tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

6. Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksamhets- och
förvaltningsberättelse, samt resultat- och balansräkning.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av det framlagda resultatet.

9. Beslut om ansvarsfrihet.

10. Beslut om årsavgift för nästa kalenderår.

11. Beslut om eventuella ersättningar.

12. Verksamhetsplan och budget för innevarande år.

13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen. Ordförande väljs på ett år och
ledamöter och ersättare väljs på två år med hälften varje år.

14. Val av ordförande för ett år.

15. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare på två år.

16. Val av en revisor från varje medlemsförening, väljs varje år.

17. Val av ombud till Prostatacancerförbundets förbundsstämma, respektive val av ombud till
Prostatacancerförbundets ordförandekonferens. Piv överlämnar detta val till resp förening.

18. Val av valberedning – varje medlemsförening utser vardera en person, där en av
dem är sammankallande för ett år.

19. Ärenden som föreslås av styrelsen.

20. Behandling av motioner.

21. Övriga frågor.

22. Årsmötets avslutning