Årsmöte 2019

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE 2019 I BETULA PROSTATAFÖRENING

Datum: 2019-03-26

Lokal: HSO/FR  Linnea-salen. Umeå

Närvarande: 13 medlemmar/anhöriga enligt  bifogad närvarolista.

Årsmötet inleddes med trumbadurunderhållning av Joakim Widell samt kaffe.

 

 • 1 Vice ordf. Lars-Ola Henriksson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
 • 2 Till mötesordförande valdes Roland Karlsson och sekreterare Per Hammarström.
 • 3 Som rösträknare och tillika justerare valdes Olle Edblom.
 • 4 Kallelsen till årsmötet har följt stadgarna, 2 veckor, och godkändes.  Kallelsen skickades ut med medlemsbrevet  samt annons i VK/VF den 6/3.
 • 5 Verksamhetsberättelsen för 2018 presenterades av Lars-Ola Henriksson. Godkändes och lades till handlingarna.
 • 6 Per Hammarström föredrog den ekonomiska redovisningen som visade en förlust på 3.385 kr. Tillgångarna var 37.563 kr. Annonser och porto för utskick är de stora kostnaderna. Medlemsavgifterna minskade.

            Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Roland Karlsson och tillstyrker   ansvarsfrihet för styrelsen för 2018.

 • 7 Ordföranden föreslog att redovisat resultat förs till detta års räkenskaper vilket godkändes. Årsmötet beslöt enligt revisorns förslag och gav styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
 • 8 Årsmötet beslutade oförändrad medlemsavgift för 2020, dvs 150kr  för medlem och 200 kr för familj och 50 kr för anhörig, stödperson eller frivillig.
 • 9 Per Hammarström redovisade budgetförslag för 2019 vilket godkändes av årsmötet efter tillägg att det ska bli obligatorisk avgift för fika vid föredragen.  Bidraget från kommunen och landstinget hoppas vi på bli oförändrade.
 • 10 Verksamhetsplaneringen för 2019 föredrogs av Lars-Ola Henriksson. Bl. a. 3 allmänna föredrag, 5 styrelsemöten. Ett föredrag har hållits i mars och ytterligare ett planeras under våren. Vid PCF årsmöte i Stockholm deltar L-O Henriksson och Olle Edblom. Verksamhetsplanen godkändes.

         *11 Årsmötet beslutar välja följande till styrelsen

            Ordförande Lars-Ola Henriksson         nyval                  1 år

            Led/Kassör  Per Hammarström            omval                 2 år

            Led. Bo-Göran Fjällström                        omval                2 år

            Led.  Marianne Normark                         nyval                 2 år

            Led.  Olle Edblom                                      nyval                2 år

            Led.  Folke Lidenmark                              nyval                 2 år

            Adjungerad  Hans Öhlund                       nyval              1 år 

 • 12 Årsmötet beslutar välja följande till revisor och revisorssuppleant.

            Revisor  Roland Karlsson                         omval                1 år

            Rev.supl. Alfons Karlsson                         nyval                 1 år                                                                           

 • 13 Val av valberedning Inget förslag. Styrelsen får mandat att under året                      utse valberedning.                                                     
 • 14 Inga motioner har inkommit till årsmötet.
 • 15 Styrelsens ärenden, se verksamhetsplanen.
 • 16 Övriga frågor. Förslag på utökad information för medlemsvärvning. Nya hemsidan ska hållas uppdaterad. HSO/FR flyttar i april till nya lokaler vid Mariehems centrum.
 • 17 Roland Karlsson tackade deltagarna och  förklarade årsmötet avslutat och tackade  styrelsen för det gångna året.

 

Vid protokollet                                         Justeras:

 

Per Hammarström                                   Roland Karlsson                  Olle Edblom

Senast uppdaterad 02 september 2020