Om sjukdomen

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige. Varje år drabbas cirka 10 000 män av sjukdomen och ungefär 2 500 dör på grund av den. Man räknar med att cirka 75 000 nu levande har eller har haft sjukdomen. Prostatacancer är vanligast i länder som Sverige, Norge och USA medan den är ovanlig i t.ex. Kina och Japan. Livsstil och i viss mån ärftlighet brukar anges som orsaker till sjukdomen men mycket är fortfarande oklart härvidlag.

Prostatacancer ger inga symptom i ett tidigt skede samtidigt som tidig upptäckt är viktigt för att den ska kunna behandlas framgångsrikt. Detta är ett av många problem med sjukdomen. Andra är biverkningar som kan uppstå i samband med olika behandlingar. Det kan vara impotens och inkontinens vilket gör att även partners och anhöriga drabbas. Efter fastställd diagnos och diskussion med en eller två läkare, s.k. second opinion, vilket alla har rätt till finns för närvarande tre typer av behandlingar, kirurgi, strålning och hormonbehandling. Ibland kan olika kombinationer av dessa komma ifråga. Viktigast av allt när det gäller denna sjukdom är TIDIG UPPTÄCKT. Chansen till bot är då ganska stor speciellt om cancern inte är av aggressiv art.

Den vanligaste metoden för upptäckt är ett enkelt blodprov, där förekomsten av ett protein analyseras och kan ge en indikation om prostatacancer. Provet kallas PSA-analys där bokstäverna står för Prostata Specifikt Antigen. Fördelen med att göra ett PSA-prov är att prostatacancer kan upptäckas och behandlas tidigt. Nackdelen är att många av de tumörer som hittas med PSA-prov, sannolikt inte skulle ge några allvarliga symptom under mannens livstid. Det finns alltså en risk för överdiagnosticering och överbehandling. Man får då behandlingens negativa biverkningar utan att livet förlängs.

Socialstyrelsen har gett ut en broschyr ”Om PSA-prov” som kan vara till hjälp när man överväger att göra en PSA-test. Män som har tagit del av denna information och beslutar sig för att ta ett PSA-prov skall, enligt socialstyrelsens riktlinjer, få denna test utförd. Prostatacancerförbundet (PCF) vill att alla män vid 50 års ålder ska få information om prostatacancer, om rättigheten till testning och om metodens osäkerhet.

Senast uppdaterad 28 augusti 2020