ProClub Möres stadgar

§ 1. Namn.

Föreningens namn är ProClub Möre patientföreningen för prostatacancer med registrerat säte i södra Kalmar län med Öland. Patientföreningen är en ideellförening med eget organisationsnummer som är ansluten till Prostatacancerförbundet. Föreningen är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning.

§ 2. Ändamål.

Föreningen verkar utifrån ett patient- och anhörigperspektiv och har följande uppgifter:

a. Stödja av prostatacancer drabbade män och deras anhöriga.
b. Sprida kunskap om sjukdomen och dess diagnos- och behandlingsmetoder.
c. Följa och bevaka utvecklingen inom prostatacancerområdet samt informera om detta.
d. Verka för upplysning till myndigheter, institutioner och allmänhet om patienters erfarenheter av vården med syfte att utveckla och förbättra den.
e. Verka för att lokalt samarbete etableras med medicinsk sakkunskap.
f. Stödja bildandet av anhöriggrupper och deras verksamhet.
g. Medverka till och underlätta erfarenhetsutbyte mellan olika patientföreningar.
h. Sträva efter att öppenheten kring prostatacancer förbättras.

§ 3. Verksamhet.

Föreningens verksamhet bygger på samverkan mellan medlemmarna. Utöver årsmöte arrangerar föreningen föreläsningar inom ämnesområdet, sammankomster där stöd och personliga kontakter kan utvecklas samt annan utbildning. Medlemmarnas personliga erfarenheter tas till vara som en resurs för verksamheten. Föreningen samarbetar med företrädare för sjukvård, landsting, kommunala myndigheter och andra organ och intressegrupper, som handlägger ärenden eller är verksamma inom området.

§ 4. Verksamhetsår.

Patientföreningen har fastställt att verksamhetsåret skall vara det samma som kalenderåret.

§ 5. Medlemskap.

a. Till medlem antages person som för egen eller närståendes del berörs av problem och frågor förknippade med prostatacancer.
b. Företag, organisationer och enskilda, som önskar stödja föreningen ekonomiskt eller på annat sätt, kan bli stödjande medlem.
c. Förteckning över samtliga medlemmar skall föras på programvara som Prostatacancerförbundet tillhandahåller för att underlätta distribution av förbundets tidskrift och eventuellt andra försändelser till enskilda medlemmar. innehållet i dessa förteckningar får inte delges obehöriga.
d. Medlemskap erhålles genom att avgift betalas till föreningen. Medlemskap upphör då avgift ej erlagts eller efter utträdesanmälan till styrelsen.
e. Medlem som inte verkar i enlighet med Prostatacancerförbundets eller patientföreningens stadgar och etiska regler eller bryter mot andra av förbundet eller patientföreningen fattade beslut kan uteslutas your patientföreningen (jfr. Prostatacancerförbundets stadgar § 4). Sådant beslut fattas av förbundsstyrelsen respektive patientföreningens styrelse och har omedelbar verkan. Beslut av patientföreningens styrelse I sådant avseende kan överklagas till Prostatacancerförbundets styrelse. Detta överklagande måste ha inkommit till förbundets kansli senast 60 dagar efter det att beslutet har översänts till medlemmen.

§ 6. Årsavgift.

Årsmötet fastställer årsavgiften för nästkommande kalenderår. Avgiften skall betalas senast 31 januari. Årsavgift som betalas av ny medlem efter den 1 oktober avser även nästkommande kalenderår.

§ 7. Årsmöte.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmötet hålles senast 15 mars.

Medlem, som önskar behandling av visst ärende på årsmötet, skall göra skriftlig framställning till styrelsen senast en månad före årsmötet.

Skriftlig kallelse till årsmötet skall ske senast två veckor före mötet och skall åtföljas av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, förslag till dagordning samt till årsmötet inlämnade motioner med styrelsens yttrande.

Varje betalande medlem har en röst på årsmötet.

På årsmötet skallföljande ärenden förekomma:

1. Årsmötets öppnande.
2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
6. Fram läggande av styrelsens årsredovisning innehållande verksam hets- /förvaltningsberättelse, samt resultat- och balansräkning.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av det framlagda resultatet.
9. Beslut om ansvarsfrihet.
10. Beslut om årsavgift för nästa kalenderår.
11. Beslut om eventuella ersättningar.
12. Verksamhetsplan och budget.
13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen samt på vilken tid ordförande och ledamöter utses.
14. Val av ordförande.
15. Val av övriga styrelseledamöter och en ersättare.
16. Val av ansvarig person för att sköta patientföreningens del av förbundets medlemsregister
17. Val av revisorer och ersättare
18. Val av ombud till prostatacancerförbundets Riksstämma.
19. Val av valberedning - tre medlemmar varav en är sammankallande.
20. Ärenden som föreslås av styrelsen.
21. Behandling av motioner.
22. Övriga frågor.
23. Årsmötets avslutning

§ 8. Extra årsmöte.

Styrelsen kallar till extra årsmöte, då den finner detta nödvändigt eller då 2/3-delar av föreningens medlemmar gör en skriftlig framställning om detta. Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som föranlett årsmötet behandlas.

§ 9. Styrelse.

Årsmötet utser en styrelse med det antal funktionärer och den mandattid som den lokala patientföreningen anser lämpligt. Styrelsen kan välja ett arbetsutskott för beredning av sina ärenden.
Styrelsen är föreningens verkställande och förvaltande organ och väljs på årsmötet.

Styrelsen har i första hand följande uppgifter:
Verkställa årsmötets beslut.
Planera, leda, ansvara för och följa upp föreningens verksamhet.
Besluta i frågor som inte enligt stadgarna skall avgöras av årsmötet.
Bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet.
Upprätta förslag till verksamhetsplan och budget.
Svara för ekonomisk redovisning.
Förvalta föreningens egna medel.
Upprätta årsredovisning.
Utse erforderliga funktionärer.
Bemyndiga styrelseledamöter att teckna föreningens firma var för sig eller två i förening.
Besluta om attestregler.
Föra protokoll vid sammanträden.
Senast den 1 april till förbundsstyrelsen insända verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, protokoll från årsmöte, uppgift om medlemsantal vid närmaste föregående årsskifte samt uppgift om namn och adress på valda ombud till riksstämman.
Styrelsen har rätt att till styrelsemöten adjungera person för viss uppgift eller med särskild kompetens.
Styrelsen har rätt att besluta om uteslutning av medlem som uppenbart motverkar föreningens ändamål. (se § 5 i dessa stadgar och § 4 i Prostatacancerförbundets stadgar.

§ 10. Revision.

Styrelsens verksamhet och ekonomiska redovisning granskas av två revisorer och en ersättare valda på årsmötet. Styrelsen skall lämna sin redovisning till revisorerna en månad före årsmötet. Revisionsberättelsen avges inom två veckor efter det att styrelsen lämnat sin årsredovisning.

§ 11. Valberedning.

Årsmötet utser tre ordinarie ledamöter att utgöra årsmötets valberedning. Förslaget skall framläggas i sådan tid att det kan meddelas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

§ 12. Prostatacancerförbundet.

Patientförening för prostatacancer skall ingå som en organisation i Prostatacancerförbundet och medverka i dess aktiviteter. Prostatacancerförbundets stadgar är samordnande för de ingående patientföreningarna. Speciellt bör de skyldigheter som redogörs för I förbundets stadgar § 4 om Medlemskap och § 10 Patientföreningar beaktas.

§ 13. Stadgeändring.

För ändring av dessa stadgar fordras beslut med 2/3 majoritet på ett årsmöte. Vid kallelse till årsmöte där ärende som rör stadgeändring skall förekomma, skall särskilt anges att mötet har att fatta beslut om sådan ändring.

§ 14. Upplösning/nedläggning av patientförening.

För att en patientförening skall kunna upplösa sig själv fordras beslut med 2/3 majoritet på ett årsmöte och ett därpå följande extra medlemsmöte eller årsmöte. Vid, kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte, där ärende som rör upplösning/nedläggning skall förekomma, skall särskilt anges att mötet har att fatta beslut om i sådan ändring. Vid upplösning/nedläggning av en patientförening inom Prostatacancerförbundet skall sedan alla skulder reglerats föreningens tillgångar tillfalla Prostatacancerförbundet. Enskilda medlemmar kan inte göra anspråk på tillgångar som den upplösta patientföreningen lämnar efter sig.
Om en förening har tillgångar trän donationer eller testamenten ska dessa medel alltid förvaltas I överensstämmelse med donators eller testators uttalade önskemål. Dessa stadgar har antagits vid föreningens årsmöte den____________

Senast uppdaterad 13 september 2022